Bilväg kantad med träd. Omsorgsboendet sett snett framifrån, fotomontage.
Vy på vård- och omsorgsboendet från Västerled. Bilden visar den bullerskyddande mur längs Västerled samt öppning för utfart för leveranser och gång- och cykeltrafik som föreslås. Bild: ÅWL arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Vård- och omsorgsboende utmed Västerled

Abrahamsberg

Ett vård- och omsorgsboende med cirka 80 lägenheter ska byggas i Abrahamsberg. Byggnaden placeras på del av fastigheten Geografiboken 1.

Cirka 80 lägenheter i vård- och omsorgsboende

Här planeras ett vård- och omsorgsboende med cirka 80 lägenheter inom fastigheten Geografiboken 1. Bostäderna kommer fördelas i fyra plan med två avdelningar per plan och tio bostäder per avdelning.

Planområdet består idag av markparkering samt tre flerbostadshus. På den befintliga markparkeringen vill byggaktören uppföra ett vård- och omsorgsboende.

Planområdet ligger i Bromma inom den södra delen av Abrahamsberg, norr om Ålsten, samt gränsar till Olovslund i väst och Stora Mossen i öst. Abrahamsbergsvägen och Västerled avgränsar området. Gestaltningen av den föreslagna bebyggelsen ska förhålla sig till kulturmiljön i området avseende Abrahamsbergs smalhusområde.

Stockholm växer, vilket innebär att vi behöver tillföra fler bostäder i en variation av bostadsformer. Tillförseln av ett äldreboende i området bidrar till att stärka den sociala hållbarheten i området genom att möjliggöra flera typer av boendeformer.

Bilder

Bilväg kantad med träd. Omsorgsboendet sett snett framifrån, fotomontage.
Vy på vård- och omsorgsboendet från Västerled. Bilden visar den bullerskyddande mur längs Västerled samt öppning för utfart för leveranser och gång- och cykeltrafik som föreslås. Bild: ÅWL arkitekter
Gata kantad av träd går fram till vård- och omsorgsboendet. Boendet i bakgrunden. Foto.
Vy från Abrahamsbergsvägen mot gavel på vård- och omsorgsboendet. Befintlig byggnad på fastigheten syns på vägens vänstra sida och befintlig förskolebyggnad till höger. Bild: ÅWL arkitekter

Preliminär tidsplan

  • Antaget start-PM, maj 2019
  • Samråd, genomfördes 24 mars–4 maj 2020
  • Granskning, genomfördes 10 februari–9 mars 2021
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden, 22 juni 2021
  • Mark- och miljööverdomstolen fastställde Stadsbyggnadsnämndens beslut om antagande, 16 juni 2023

Frågor och svar

I planarbetet undersöks flera olika aspekter för att se om platsen är lämplig. I det här planarbetet har till exempel geoteknik, dagvatten, barnkonsekvenser, parkering, buller, sol- och skuggstudier samt naturvärden analyserats och utretts.

I planbeskrivningen finns en lista på utredningar som gjorts. Alla utredningar går också att hitta via Bygg- och plantjänsten

Större delen av planområdet är idag parkeringsplats och därmed hårdgjord yta. En mindre del är naturmark med buskar, lövträd och äldre tallar. Projektet bedöms inte påverka grönyta så pass att de behöver kompenseras.

En inventering av groddjur, därav främst salamandrar, har utförts (Calluna, 2019-06-24). Planområdet bedömdes då inte vara en viktig eller lämplig plats för till exempel övervintring av groddjur eftersom tillgång till naturlig mark och skyddsmöjligheter i form av död ved, block eller sten är begränsade. Planområdet är inte heller lämpligt som en plats för lek för groddjuren eftersom det inte hyser något vatten.

Inför granskning har frågan utretts vidare. Den utredningen bekräftar slutsatsen från tidigare undersökning.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Byggaktören EFIB AB är tomträttsinnehavare för fastigheten och förvaltar befintliga byggnader.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Erika Montelius
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 566

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Projekt i Abrahamsberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad