En fotbollsplan med grus. Runt fotbollsplanen finns träd och buskar.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Konstgräsplan på Abrahamsbergs bollplan

Abrahamsberg

Syftet med detaljplanen är att anlägga en konstgräsplan på Abrahamsbergs bollplan i Bromma.

Bollplanen ligger inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i stadsdelen Abrahamsberg. Planområdet omfattar cirka 8000 kvadratmeter. Bollplanen är idag belagd med grus och är i allmänt dåligt skick. Planförslaget innebär att bollplanen regleras om från parkmark till mark för idrottsändamål.

Förslaget innebär att befintlig grusplan omvandlas till en konstgräsplan med totalmåtten 63x43 meter, avsedd för spel sju mot sju. Konstgräsplanen ska ha en öppen och inbjudande prägel och ska kunna användas av skolor och för spontanidrott. Vintertid ska konstgräsplanen fungera som spontanidrottsyta för skridskoåkning.

Detaljplanen ska även innefatta en byggrätt för en teknikbyggnad, yta för snöupplag, fler sittplatser och cykelparkering.

Tidsplan

  • Start-PM september 2023
  • Samråd mars 2024
  • Granskning september 2024
  • Antagande SBN december 2024

Bilder

Karta över Abrahamsberg med området inringat i rött.
Karta som visar planområdets läge och preliminära avgränsning.
Flygfoto av området med området markerat med röd linje.
Grusplanen ligger bland smalhusen i Abrahamsberg. Planområdets preliminära avgränsning är markerad med röd linje.
Grusplanen sett ovanifrån. Runt planen syns flerfamiljshus och skog. Flygfoto.
Grusplanen ligger centralt i smalhusområdet.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Thomas Jansson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 414

Projekt i Abrahamsberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad