Flygfoto över Tranebergs strand och Alvik, med kontorshus, bostadshus och båtar vid båtklubb. Planområdet är markerat i rött.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder och lokaler planeras vid Tranebergs strand

Alvik

Inom del av fastigheten Traneberg 1:13 vid Tranebergs strand föreslås nya bostäder samt lokaler i strategiska lägen. Området ligger nära centrumet Alviks torg, som lyfts fram som en viktig knutpunkt med närhet till kollektivtrafik och stadens övriga delar samt service.

Nya bostäder och lokaler för verksamheter och service

Planförslaget vid Tranebergs strand syftar till att möjliggöra cirka 85 bostäder centralt i Alvik med lokaler i husens bottenvåning i ett kollektivtrafiknära läge.

I planarbetet ska även en förbättrad gång- och cykelkoppling från Alviks strand och Tranebergs strand till Drottningholmsvägen studeras samt en utveckling av strandpromenaden med en solbrygga vid Tranebergs strand.

Bebyggelsen föreslås vara sex till sju våningar och ordnas i en halvöppen planstruktur med sluten fasad i norr och öppenhet mot söder. Detaljplanen ska även bidra till lokaler för publika verksamheter som handel och service i kvarterens bottenvåningar mot Mälarens vatten. Genom byggnadens placering och innehåll skapas ett aktivt och tryggare gaturum.

Gestaltningen av den nya bebyggelsen ska relatera med befintlig bebyggelse längs Tranebergs strand samt till planerad bebyggelse inom detaljplan för Alviks strand.

Detaljplanen bidrar till att realisera program Alvik östras mål att utvidga innerstaden, där stadens puls och förstadens grönska möts.

Bilder

Flygfoto över Tranebergs strand med omgivningar. Vägnät, kontorshus, bostadshus och båtar vid båtklubb.
Flygfoto över Tranebergs strand med kontorshus, bostadshus och båtar vid båtklubb.

Centralt läge nära kommunikationer

När Stockholm växer behövs nya bostäder och service enligt intentionen i Stockholms översiktsplan. Alvik är ett större utvecklingsområde i ett strategiskt läge nära innerstaden. Området lyfts fram som en viktig knutpunkt med goda kommunikationer som tunnelbana, tvärbana och buss. Stora stadsutvecklingsmöjligheter finns och stadens översiktsplan föreslår att området kompletteras.

Tidsplan

  • Start-PM: 24 mars 2022
  • Samråd: preliminärt hösten 2023
  • Granskning: preliminärt kvartal 4, 2023
  • Antagande: kvartal 1, 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Anders Bodin Fastigheter AB fick en markanvisning i exploateringsnämnden den 17 februari 2022.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Kailun Sun
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 379

Isabelle Stöckel
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 646

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Alvik

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad