I etapp ska drygt 1 000 nya bostäder byggas. Illustration: White arkitekter
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Årstafältet etapp 1: 1000 bostäder och aktivitetspark

Årsta

I den första etappen på Årstafältet kommer det att byggas cirka 1000 lägenheter, park, butikslokaler och förskolor. De förberedande markarbetena startade 2018.

Pågående arbete

Fram till jul kommer det att dras upp spont (stålplankor som tryckts ner i marken för att stabilisera schaktväggen) ur marken för att vi ska kunna återanvända dem när de förberedande arbetena på Årstafältet drar igång igen. Genom att dra upp dem nu kan nystarten för arbetena påskyndas, och förhoppningen är att arbetena ska vara igång i början av 2024. 

 

1 000 lägenheter och tre förskolor

I den första etappen kommer det att byggas cirka 1 000 nya bostäder, varav cirka 125 studentlägenheter och cirka 15 stadsradhus. Det ska även bli butikslokaler, tre förskolor och en aktivitetspark för lek och spontanidrott.

Ett av målen för Årstafältet är att det ska bli en levande stadsdel med fina offentliga miljöer. Husen kommer därför att få entréer ut mot gatan och verksamheter i bottenvåningarna. På flera ställen utmed gatorna anläggs små torg och platser som blir tillgängliga för alla.

Bilparkeringsplatser för de boende byggs i garage under marken. Vi räknar med 0,5 platser per lägenhet och 0,1 platser per studentlägenhet.

Innan bostäderna börjar byggas ska delar av parken och fyra dammar anläggas. Dammarna kommer att fylla en viktig funktion för hanteringen av dagvatten i den nya stadsdelen. Tre broar ska byggas för att binda ihop den nya bebyggelsen på ena sidan om dammarna med den stora parken på andra sidan.

I den första etappen ingår också flytt av koloniområdet från den nordvästra delen av fältet till en ny plats på den östra delen av fältet vid Huddingevägen.

Många byggaktörer ger variation

Flera olika byggaktörer medverkar i etappen. Det ger stor variation i bebyggelsens typ, höjd, form och stil. Många har hämtat inspiration från Årsta centrums 50-talsstil. Byggaktörer är Abacus, Järntorget, HSB Bostad, HSB Stockhom, Erik Wahlin, Maxera, Ikano, Svenska Bostäder, SKB, Einar Mattsson, Nordr och SISAB (förskolan).

Mer om pågående arbeten på Årstafältet

Arbetsområdet utökades under hösten 2019 och är på bilden avgränsat med rött streck. Detta på grund av att material från pågående arbete på Årstafältet nu förvaras på en del av fältet som tidigare varit tillgänglig för allmänheten. Materialet kommer senare kunna återanvända i projektet.

Stockholms stad arbetar efter Naturvårdsverkets riktvärden gällande byggbuller.

För att riktvärdena ska klaras utför Stockholms stad kontinuerliga ljud- och vibrationsmätningar inom området. Mätarna är utplacerade på ett flertal ställen både inom och utanför arbetsområdet. Om mätningar visar att riktvärdena har överskridits vidtar stadens entreprenörer åtgärder så att riktvärdena efterföljs.

I vissa fall utförs separata mätningar på bullrande utrustningar så att åtgärder kan vidtas innan arbetsmomenten påbörjas.

Under slutet av oktober 2018 påbörjade staden arbetet med att lägga nya ledningar vid de hus som angränsar till Årstafältets norra sida, det vill säga kvarteren Borlången, Mysslingen och Asplången.
Ledningsarbetet kommer att göras på den sida av husen som angränsar mot Årstafältet.

Vi har satt upp stängsel runt om vårt arbetsområde, som säkerhetsåtgärd för att obehöriga inte ska skadas.

De nya ledningarna behövs då befintliga ledningar kommer att hamna under den kommande bebyggelsen i Årstafältets första etapp. Samtidigt byter vi till ledningar med större dimensioner inför kommande bebyggelse.

Läggningen av nya ledningar innebär att träd har tagits ner och lekplatser tagits bort tillfälligt. Vi har undersökt möjligheten att lägga ledningarna i ett annat läge, men tyvärr har det visat sig inte vara möjligt.

När ledningarna är på plats gör vi tillfälliga grovåterställningar av marken. Återställningen görs löpande, i takt med att de olika etapperna för ledningsläggningen blir klara. En slutgiltig återställning i området, med bland annat trädplantering, görs enligt överenskommelse med berörda bostadsrättsföreningar och hyresvärdar.

Utanför Sandfjärdsgatan 10-92 är det i stort sett klart med slutgiltigt återställande med träd, buskar och gräsmattor. Även lekplatsen vid Borlången är färdigställd.

Vid Sandfjärdsgatan 94-124, mot Älvkällevägen, pågår fortfarande ledningsarbetena. Slutligt återställande med planteringar och gräs beräknas ske under 2022.

Spontning, schaktning och sprängning

I december 2018 påbörjades arbetet med spontning, schaktning och sprängning. Med spontning menas att det trycks ner stålplankor i marken för att stabilisera schaktväggen. Man börjar med att placera ut spont i marken, därefter schaktar vi och på vissa delar sprängs det också. Därefter lägger vi nya ledningar i marken, innan vi fyller igen schakten och till sist tar upp sponten.

Tidplan för ledningsarbetet

Vi började vid fältets nordvästra sida för att sedan stegvis förflytta arbetet österut.

Arbeten vid Sandfjärdsgatan 10-62: Klart 2021.
Arbeten vid Sandfjärdsgatan 62-92: Klart 2021.
Arbeten vid Sandfjärdsgatan 94-124: Beräknas klart under 2022.

Signalering vid sprängning

Inför sprängning signalerar vi med korta upprepade signaler i cirka 20 sekunder. Efter sprängning signaleras fara över med en lång signal. Befinner du dig i närheten av sprängningen kan du uppleva buller och/eller vibrationer.

Vibrationsmätning

Vibrationsmätare är utplacerade i området och ett antal referenslägenheter har besiktigats för att säkerställa att inga skador uppstår.

Arbetstider för ledningsarbetet

Arbetet med ledningsomläggningen kommer i huvudsak att utföras måndag-fredag klockan 07.00-19.00. Arbeten kan förekomma även under andra tider, så länge de håller sig inom gällande riktlinjer för bullernivåer.

Inför att de första bostadskvarteren på Årstafältet börjar byggas ska marken förstärkas. När områden med lera ska bebyggas är det mycket vanligt att förstärka marken med så kallade kalkcementpelare. Vi förstärker med kalkcementpelare där stadens gator och ledningar ska ligga.

Arbetet med att förstärka med kalkcement påbörjades sommaren 2018 och kommer att pågå från och till under Årstafältets första etapp.

Markförstärkning med denna metod innebär att ett torrt bindemedel blåses in i leran med hjälp av en ihålig borrstång. I änden på borrstången finns ett blandningsverktyg som blandar in bindemedlet i leran samtidigt som borrstången roteras och lyfts. När blandningen stelnar skapas betongpelare som ger högre hållfasthet än den ursprungliga leran. Inblandningen startar längst ner vid den fasta marken och fortsätter uppåt genom leran. Pelarna blir 5-30 meter långa beroende på hur tjockt lerlagret är. Vid markytan finns en skyddshuv som minimerar risken för att bindemedlet sprids ovan mark.

På Årstafältet använder vi den vanligaste kombinationen av bindemedel - en blandning av kalk (så kallad bränd kalk) och cement, därav namnet kalkcementpelare. Både kalk och cement tillverkas av kalksten genom krossning och upphettning. De är alltså skapade av bergarter som är vanligt förekommande i naturen.

Bilder 1–4

Visionsbild Kvarter Aa, Abacus. Illustration: Tovatt Architects & Planners
Visionsbild Kvarter Ab, Järntorget. Illustration: Grad.
Visionsbild Kvarter Ba och Bb, HSB.
Visionsbild Kvarter C, Erik Wallin. Illustration: Berg, C. F. Møller Architects, K Jellander + Sjöberg arkitektkontor

5–8

Visionsbild Kvarter Da, Maxera Bostad. Illustration: Varg arkitekter
Visionsbild Kvarter Db, Ikano Bostad. Illustration: Sandellsandberg arkitekter
Visionsbild Kvarter E, Svenska Bostäder. Illustration: Ettelva arkitekter
Visionsbild Kvarter F, SKB. Illustration: Bergkrantz arkitekter

9–12

Visionsbild Kvarter Gb, Einar Mattsson. Illustration: Vera Arkitekter
Visionsbild Kvarter H, SISAB. Illustration: Sweco Architects
Visionsbild Kvarter Ia, Svenska Bostäder
Visionsbild Kvarter Ib och Ic, Nordr. Illustration: Kjellander + Sjöberg

13–16

Illustration på huvudgatan i etapp 1, Årstafältet.
Illustration på Norra lokalgatan i etapp 1, Årstafältet.
Illustration av Vallastråket i etapp 1, Årstafältet.
Illustration av Parkbryggan, Årstafältet etapp 1.

17–20

I den västra delen av parken, på den så kallade aktivitetsbrygga, planerar vi ytor för lek och spontanidrott. Bild: White arkitekter
Visionsbild Stadsdelsparken.
Visionsbild på parkbrygga

Tidsplan

Detaljplanen för etapp 1 antogs av kommunfullmäktige i slutet av november 2015 och detaljplanen för parken i december 2015. Planerna överklagades sedan i olika instanser upp till Mark- och miljööverdomstolen. Den 24 maj 2017 fattade domstolen beslut om att inte bevilja prövningstillstånd. Detaljplanerna vann därmed laga kraft.

De förberedande markarbetena på Årstafältet startade i juni 2018. I det ingår bland annat att bygga de nya dammarna, förstärka marken, lägga nya ledningar och bygga gator i skick att använda för kommande bostäder. I takt med att bostäderna är inflyttningsklara färdigställs gator och parker i sin slutliga utformning med till exempel träd, möblering och belysning.

Vi kommer löpande att uppdatera här på webbplatsen när det finns mer detaljerade tidsplaner för exempelvis byggstarter för bostäder och färdigställande av olika delar i projektet.

Den övergripande tidsplanen för etappen är just nu: 2018-2029. Byggstart för bostäder bedöms i dagsläget bli till hösten 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kolla in Årstafältet

På flickr kan du ta en titt bakom kulisserna och följa hur nya Årstafältet växer fram. Här hittar du även visionsbilder för kommande kvarter och parken.

Här kan du kolla in Årstafältet som det är planerat att bli i framtiden, gå runt och se dig omkring i 360 grader.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktörer i etapp 1

 • Kvarter A, Foxen Aa: Abacus, 70 bostäder Ab: Järntorget, 74 bostäder
 • Kvarter B, Hedsjön Ba: HSB Bostad, 81 bostäder Bb: HSB Sthlm, 81 bostäder
 • Kvarter C, Lejaren Erik Wallin, 97 bostäder
 • Kvarter D, Näckten Da: Maxera, 55 bostäder Db: Ikano, 55 bostäder
 • Kvarter E, Svegsjön Svenska Bostäder, 169 bostäder
 • Kvarter F, Stödesjön SKB, 100 bostäder
 • Kvarter G, Ottnaren Ga: Einar Mattsson, 52 bostäder Gb: Einar Mattsson, 71 bostäder
 • Kvarter H, Borlången SISAB, förskola, 8 avdelningar, 144 elevplatser
 • Kvarter I, Borlången Ia: Svenska bostäder, 43 bostäder Ib: Nordr, 32 bostäder Ic: Nordr, 8 bostäder Id: Nordr, 5 bostäder Ie: Einar Mattsson, 22 bostäder

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad