Pågående arbete

På Årstafältet skapas en ny stadsdel med över 7 000 bostäder. På denna sida hittar du aktuell information om vilka arbeten som pågår just nu i projektet.

Sommaruppehåll på fältet

Det är sommaruppehåll på Årstafältet vecka 29-vecka 32, det innebär att det inte kommer att utföras några bullrande arbeten på fältet från den 15 juli till och med den 11 augusti. 

Även arbetet med den nya gång-och cykelbanan i västra delen av Sandfjärdsgatan tar sommaruppehåll, från den 8 juli till och med den 4 augusti.

Pågående markarbeten på fältet

Sedan början av mars 2024 har markarbetena på Årstafältet återupptagits. Det handlar bland annat om ledningsarbeten, schaktarbeten, och spontning. Spont är en stödkonstruktion som skapas genom att stålplankor slås ner i marken. Spontning inleddes i april 2024. 

Arbetena kommer i huvudsak att utföras vardagar klockan 07-19, men avvikelser kan förekomma för att vi ska bli klara så snabbt som möjligt.

Ny gång- och cykelbana

Med start den 2 april skapas en ny gång- och cykelbana på en del av västra Sandfjärdsgatan. Det kommer även att planteras även nya träd. Arbetet är den första biten gatumiljö som skapas på nya Årstafältet och beräknas vara klart under hösten 2024.

Ungefärligt arbetsområde markerat i rosa.

Etapper och tidsplaner

Årstafältet byggs ut i flera etapper och kommer att innehålla många olika detaljplaner. Markarbeten för nya gator, ledningar, med mera påbörjades sommaren 2018. Samtidigt som markarbetena startade påbörjade vi arbetet med parken. Tanken är att en stor del av parken ska vara klar när de första bostäderna är klara för inflyttning. Hela stadsdelen beräknas vara färdig 2035. Du kan läsa mer om aktuella tidsplaner inom Årstafältet här nedanför. 
 
 

Så här går arbetet till

Grundentreprenad: Staden bygger ut ledningsnät och arbetsgator, förstärker marken och förbereder så långt det går inför kommande finentreprenader.
Bostadsbyggande: Byggaktörer bygger ut bostäder och lokaler.
Försköningsarbeten: Staden finplanerar runt de färdiga bostadskvarteren, det innebär att vi planterar träd, fixar belysning, gör nya fina ytskikt och iordningställer parkerna.

Aktuella tidsplaner

Etapp 1
Grundentreprenad: 2023-2026
Bostadsbyggande: 2026-2029
Försköningsarbeten: 2026-2029

Etapp 2/3
Grundentreprenad: 2025-2027
Bostadsbyggande: 2027-2033
Försköningsarbeten: 2028-2034

Etapp 4
Grundentreprenad: 2026-2029
Bostadsbyggande: 2029-2032
Försköningsarbeten: 2030-2032

Etapp 5
Grundentreprenad: 2028-2030
Bostadsbyggande: 2030-2034
Försköningsarbeten: 2031-2034

Etapp 6
Grundentreprenad: 2029-2032
Bostadsbyggande: 2032-2035
Försköningsarbeten: 2034-2035

Etapp 7/8
Grundentreprenad: 2030-2032
Bostadsbyggande: 2032-2035
Försköningsarbeten: 2034-2035

BP på kartan står för bollplan. Bollplanen planeras att börja byggas av idrottsförvaltningen under 2024.
Det rosamarkerade området i östra delen av fältet är fortfarande under utredning.

 

Frågor och svar

Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om byggbuller från en arbetsplats. Det beror på tid på dygn och veckodag och ibland kan särskilda skäl motivera till avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt. Naturvårdsverkets allmänna råd finns att läsa på deras webbplats.

Byggbuller är det buller som skapas inom en byggarbetsplats. Buller från en byggarbetsplats beror främst på de arbeten som utförs och de maskintyper som används. Exempel på arbeten som låter är bilning, spontning, schaktning och pålning, men även trafik inom byggarbetsplatsen räknas som byggbuller.

Vi följer Naturvårdsverkets allmänna råd kring skyddsåtgärder och tidsbegränsning av bullrande arbeten. Råden är en vägledning och vi vidtar de åtgärder vi kan för att hålla bullernivåerna så låga som möjligt. Vi lägger i största möjliga mån arbeten på dagtid vardagar (07-19 enligt Naturvårdsverkets allmänna råd), och har bland annat bullerdämpande mattor som placeras mot närbelägen fasad.

Bullernivåerna för dygnets alla timmar mäts. I kortare perioder händer det att ljudnivåerna går över Naturvårdsverkets riktvärden för bullrande arbeten. Vi för en kontinuerlig dialog med och rapportering till miljöförvaltningen kring de bullernivåer som uppmäts.

Om byggarbetsplatsen på Årstafältet inte håller sig inom de allmänna råden för byggbuller så ska exempelvis bulleröverskridanden följas upp och en åtgärdsplan upprättas, om miljöförvaltningen bedömer att det behövs. Exempel på bullerdämpande åtgärder som genomförts:

 • Entreprenören som installerar kalk- och cementpelare har byggt om sina maskiner med extra ljudisolering kring vispen (den delen på maskinen som låter mest).
 • Ställt högre krav på maskiner.
 • Satt upp stora skyltar att det inte får låta före 07.
 • Stoppat arbete nära husen på kvällen som låtit för mycket.
 • Montering av isoleringsmatta i motorrum och kompressorrum. Kompressor och motor har dessutom trimmats för att hålla ett lägre varvtal.
 • Kåpa runt borr har förlängts och sträcker sig längre upp från mark för att kapsla in ljudkällan.
 • Möten med boende för att svara på frågor och samla in synpunkter.

Maximal ljudtrycksnivå benämns Lmax och avser den högsta tillfälliga ljudnivån under en viss tidsperiod. Ekvivalent ljudtrycksnivå benämns Leq och avser ett slags medelljudnivå under en given tidsperiod, till exempel under 1 timme.

Det sker kontinuerliga mätningar av byggbullret på fasta platser vid Årstafältet. Det som mäts är:

 • Luftljud – mäts för att bedöma risk för bullerstörning
 • Vibrationer – mäts för att bedöma fysisk påverkan av mark- och sprängningsarbete på byggnaderna.

Om bullret vid något tillfälle har överstigit riktvärdena kan bygget kontrollera vilket moment som utfördes och vidta åtgärder.

Följande åtgärder har vidtagits för att minska byggbullret:

 • Montering av isoleringsmatta i motorrum och kompressorrum. Kompressor och motor har dessutom trimmats för att hålla ett lägre varvtal.
 • Kåpa runt borr har förlängts och sträcker sig längre upp från mark för att kapsla in ljudkällan.

Nej, generellt sett minskar ljudnivån med avståndet. Om det är fritt mellan det bullrande arbetet på markplan och mätpunkten, vilket det till stor del är på Årstafältet, kommer det alltså bli lägre ljudnivå högre upp i huset.

Är arbetena mycket nära så blir ljudnivån i markplan mycket högre jämfört mot högre upp. Är arbeten långt bort blir det ungefär samma ljudnivå när man jämför markplan mot våningar högre upp.

Kontakta exploateringskontoret via e-post om du har frågor eller synpunkter som gäller arbetet på Årstafältet.

E-post: arstafaltet.expl@stockholm.se

Olika alternativ har utretts för att avgränsa bullret från Huddingevägen; en bullervall i form av skog, och bebyggelse mellan Årstafältet och Huddingevägen. Det är fortfarande oklart hur området kommer att utformas, men det blir någon form av bullerdämpande åtgärd.

Vi har full förståelse för att man kan känna av vibrationer av arbetet, men vi ligger en bra bit under tillåtna nivåer för vibrationer. Vi har 12 vibrationsmätare som är igång dygnet runt alla dagar i veckan och får direkt meddelande om det skulle ske ett övertramp av värdena.

Om du upplever att ditt boende påverkats av bygget är du välkommen att höra av dig till oss på exploateringskontoret.

E-post: arstafaltet.expl@stockholm.se

Generellt är planen att ha lägre hus mot befintlig bebyggelse och högre längre ut på fältet. Höjden kan variera mellan 2 och 14 våningar. Än så länge är det bara den första etappen som vunnit laga kraft så det är mycket som inte är bestämt kring exakta höjder än.

Göta landsväg kommer i största möjliga mån att skyddas och bevaras under arbetet med Årstafältet. Vi jobbar utifrån de riktlinjer som länsstyrelsen skickat med under arbete med program och berörda detaljplaner, och i de fall ett ingrepp behöver göras krävs speciellt tillstånd för detta.

Staden har utrett möjligheten att flytta Årsta golf till en ny plats i närheten av Årstafältet, och under våren 2022 fick Årsta golf markanvisning för ett område vid Enskede rackethall mellan Bägersta byväg och Sockenvägen. Det nya området är ungefär hälften så stort som dagens. Flytten är aktuell tidigast 2027.

Utbyggnadsförslaget innebär att den lokala naturmiljön påverkas. Genom att delar av fältet omvandlas till kvartersmark minskar till exempel öppna och halvöppna gräsmarker, vilket gör att arter som är knutna till denna naturtyp får sämre förutsättningar.

Å andra sidan ökar kvaliteten på kvarvarande yta genom ökad tillgänglighet, ökad mångfald av växter och djur i Valla å och damm samt minskat buller. De negativa konsekvenserna kan till viss del mildras genom anpassad skötsel och åtgärder som bidrar till att öka den biologiska mångfalden på kvarvarande ytor. Förslag till hur dessa områden ska kunna få stärkta naturvärden ska tas fram.

Det nya området som föreslås bebyggas med cirka 1 000 bostäder, Södra Årstafältet, är beläget där det finns fornlämningar. Kommande planarbete ska utreda hur lämningarna ska hanteras. Vi har kontakt med Länsstyrelsen som stöd i planeringen.

Miljökonsekvenserna finns utförligt beskrivna i miljökonsekvensbeskrivningar för programmet, parken och den första bebyggelseetappen, Valla 1.

Det är tyvärr för tidigt att säga i dagsläget. Vi öppnar upp delar så snart vi kan, håll utkik här på webbplatsen för uppdateringar.

Hundrastgården flyttas till en ny plats på Tystbergavägen i Stureby. 

Nej, de är till för dagvattenhantering. Däremot finns det planer på vattenlek på torget i andra etappen som planeras vara klar 2025.

Nej, staden ersätter inte på det sättet. Eventuella frågor om hyresreduktion får tas upp med hyresvärden.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Jacob Hellgren
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 692

Vill du veta mer om Årstafältet?

Uppdaterad