• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

300 bostäder vid Valla torg

Årsta

Cirka 300 nya bostäder och en utveckling av Valla torg. Det är planen för Vallastråket som är en del av Årstastråkets andra etapp.

300 bostäder och utveckling av Valla torg

Vallastråket är en del av projekt Årstastråkets andra etapp. Här planeras för cirka 300 bostäder vid Valla torg.

Syftet är att skapa en ny stadsstruktur i området norr och söder om tvärbanestationen Valla torg, med bostäder, torg och parkytor. I planerna skapas möjlighet för olika typer av verksamheter i bottenvåningar på nya hus, och ett nytt torg ska fungera som mötesplats och lokalt stadsdelscentrum. Tanken är även att stärka gång- och cykelstråket mellan Årsta torg och Årstafältet, medan bollplanen och den tillfälliga hundrastgården inte blir kvar i området.

I det område som ursprungligen ingått i planen finns fornlämningar i form av gravfält från järnåldern som är skyddade av Kulturminneslagen. Det har lett till att planområdet minskat och antalet lägenheter nu är ungefär hälften så många som det tidigare planerats för.

Markanvisningar

Exploateringsnämnden har fattat beslut om följande markanvisningar:

  • Wallenstam AB fick i december 2020 markanvisning för cirka 100 bostäder med verksamhetslokaler i bottenvåning precis söder om tvärbanan. Wallenstam har under 2023 dragit tillbaka markanvisningen vilket innebär att en ny byggaktör kommer att tilldelas markanvisning för området framöver.
  • Wästbygg projektutveckling AB fick i december 2020 markanvisning för cirka 70 bostadsrätter precis norr om tvärbanan.
  • Besqab fick i september 2021 markanvisning för cirka 100 bostadsrätter på Valla torg.

Bilder

Tidsplan

  • Start för planarbete: December 2021
  • Samråd: 31 Oktober - 11 december 2023
  • Granskning av detaljplanen: Under 2025
  • Antagande av detaljplanen: Under 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad