Två flerbostadshus med ljus fasad på var sin sida om en mindre gata. Träd och grönska invid husen. Illustration
Entréhuset och grändhuset sett från Orrfjärdsgränd. Bild: Södergruppen arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya lägenheter vid Orrfjärdsgränd

Årsta

Vid Orrfjärdsgränd i stadsdelen Årsta planeras för cirka 50 nya bostäder.

50 nya lägenheter vid Orrfjärdsgränd

Staden planerar för att låta bygga cirka 50 nya bostäder i två hus vid Orrfjärdsgränd (detaljplan för Tisaren med mera). Lägenheterna är planerade att upplåtas som hyresrätter.

Området som ska bebyggas består idag mestadels av naturmark samt parkeringsytor för bostäder väster om Orrfjärdsgränd. I söder avgränsas området av Sköntorpsvägen och i norr av Årsta idrottsplats.

Planområde utanför naturreservat

Årstaskogen och Årsta holmar är sedan 2018 ett naturreservat och en utredning en utvidgning av reservatet pågår. Det aktuella området ligger utanför både nuvarande reservat och utanför den föreslagna utvidgningens gränser.

Den nya bebyggelsen ska tydliggöra entrén mot Årstaskogen och ska i övrigt anpassas till platsens förutsättningar. I det ena så kallade entréhuset planeras två lokaler i gatuplanet mot Sköntorpsvägen, och i det andra så kallade grändhuset planeras ett garage för 36 bilar.

Bilder

Flerbostadshus med ljus fasad vid en gatukorsning. Träd, grönytor och andra bostadshus i omgivningen. Illustration
Grändhusets förhållningssätt mot Sköntorpsvägen. Bild: Södergruppen Arkitekter
Flerbostadshus med ljus fasad sett från Sköntorpsvägen. Träd, bilar, grönytor och andra bostadshus i omgivningen. Illustration
Entréhusets förhållningssätt mot Sköntorpsvägen. Bild: Södergruppen arkitekter
Flerbostadshus med ljus fasad sett från Sköntorpsvägen. Träd, bilar, grönytor och andra bostadshus i omgivningen. Illustration
Grändhusets förhållningssätt mot Sköntorpsvägen. Bild: Södergruppen Arkitekter
Kartbild med planområdet markerat i rosa
Ungefärligt planområde markerat i rosa.

Stockholmsförhandlingen

I och med 2013 års Stockholmsförhandling om utbyggd tunnelbana och ökat bostadsbyggande har Stockholms stad förbundit sig att bygga totalt 45 900 bostäder. Det aktuella området ingår i Stockholmsförhandlingen.

Tidsplan

  • Markanvisning till SKB: maj 2021
  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja detaljplanearbete: maj 2021
  • Samråd om detaljplan: 29 augusti–9 oktober 2023
  • Granskning: november 2024
  • Antagande: mars 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Zsolt Juhász
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 418

Marija Pavlovic Traneving
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 891

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad