Projekt Genomfört

Backens parklek rustas upp

Östberga

Parkleken Backen har rustats upp för att skapa en attraktivare lekpark för barn i alla åldrar. Projektet har finansierats med parkinvesteringsmedel samt Stockholms stads satsning Grönare Stockholm som ska främja och stärka stadens gröna värden, så som parker och naturområden.

Projektfakta

Inför upprustningen togs ett programförslag fram för parkleken (se bild) och upprustningen delades upp i olika etapper.

Den första etappen omfattade upprustning av plaskdammsområdet och en ny allmän toalett i teknikhuset.

Nästa etapp omfattade platån ovanför plaskdammen. På platån finns lek för mellanstora barn, en klätterställning, en snurrplatta, en ny linbana och sittplatser.

Den tredje etappen omfattade en pergola med sittplatser och småbarnslek. En förbindelse med trappor och ramper har byggts för att skapa bättre tillgänglighet mellan de lika lekplanen.

Tidplan

Arbetet med de första etapperna påbörjades under 2017 och 2018, den sista delen av projektet med plats för större barn blev klart  2020.

Bildgalleri

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Kontakt

Trafikkontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad