Bostadshus i trä med balkonger. Grönområden, träd och buskar. Människor i rörelse. Illustration.
Vy från gång- och cykelvägen. Bild: White
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Östbergabackarna

Östberga

I södra Östberga, nära Östberga centrum, planerar Stockholms stad för cirka 90 nya bostäder. Planen är en del av ett större utvecklingsarbete för Östberga och har varit på granskning.

Stockholms stad planerar för cirka 90 nya bostäder och en lokal för kafé med uteplats i närheten av Östberga centrum.

Den nya bebyggelsen, med bottenvåningar och entréer vända mot gatan, ska bidra till att Östbergabackarna blir en mer levande och trygg stadsgata. Bebyggelsen ska även förbättra tryggheten längs gångvägen i parkstråket.

I projektet ingår också att stärka kopplingarna mellan centrumstråket, parkleken och Lisebergsparken.

Området

Planområdet består av ett grönområde och ligger i slänten mellan Östbergabackarna och ett gångstråk i en avskild del av parkstråket.

Karta över Östberga med det område där det ska byggas inringat.

Den rosa markeringen visar planområdets ungefärliga avgränsning.

Så tyckte folk om förslaget

Nu kan du ta del av samrådsredogörelsen för förslaget. Där presenteras vilka synpunkter som kom in under samrådet och hur arbetet kommer att fortsätta framöver. Och det kommer att bli några förändringar av förslaget till det går ut på granskning i början av 2024. Då finns en sista möjlighet att lämna synpunkter för de som lämnat synpunkter under samrådet. 

Markanvisning

I november 2021 beslutade Exploateringsnämnden om markanvisning till Midroc Property Development AB.

En del av programmet för Östberga

Planområdet ingår i det större utvecklingsprogrammet för Östberga. Syftet med programmet är att utveckla Östberga till en trygg och attraktiv stadsdel som är väl sammanlänkad med kringliggande stadsdelar.

Bilder

Bostadshus i trä med balkonger. Gator och trottoarer. Människor i rörelse. Illustration.
Vy från Östbergabackarna med kafélokal i bottenvåning. Bild: White
Park med grönområde och träd. Illustration.
Illustrationsplan för projektet. Bild: White

Tidsplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja detaljplanearbete: December 2021
  • Samråd: 13 december 2022–6 februari 2023
  • Granskning: 6 mars–9 april 2024
  • Antagande av detaljplan: Juni 2024

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Pitchayan Buachoom
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 492

Chris Goodall
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 508

Jacob Hellgren
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 692

Stadsutvecklingsområde Östberga

Projekt i Östberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad