Perspektiv bild från Björnmossevägen som visar möjlig utformning av skolbyggnaden. Illustration: Max Arkitekter.
Perspektiv bild från Björnmossevägen som visar möjlig utformning av skolbyggnaden. Illustration: Max Arkitekter.
Projekt Pågående

Björnbodaskolan byggs ut

Vinsta

Detaljplanen möjliggör att Björnbodaskolan i Vinsta kan byggas ut med plats upp till 1 200 elever och utökad skolgård. I planen ingår även en förskola med sex till åtta avdelningar. Detaljplanen, som omfattar fastigheterna Skogsnävan 1 och Rödtoppan 1 och 7, har vunnit laga kraft. Ombyggnation av lokalgata samt ny gång- och cykelväg pågår.

Projektfakta

Ny skolbyggnad

Björnbodaskolan i Vinsta byggdes på 70-talet och har idag plats för cirka 370 elever. I den nya detaljplanen, som vann laga kraft i mars 2021, finns det möjlighet att bygga en ny skola med plats för upp till 1 200 elever. I nära anslutning till skolan byggs en förskola med sex till åtta avdelningar.

Bättre miljö för elever och personal

Den nya skolbyggnaden behövs för att klara det ökade behovet av elever och uppnå en bättre teknisk och pedagogisk miljö. Den befintliga huvudbyggnaden har delvis tömts på grund av dålig inomhusmiljö. Verksamheten bedrivs istället i tillfälliga lokaler på fastigheten samt på andra skolor i området.

Den nya skolan  utformas som en sammanhängande byggnad i två till fem våningar med plats för upp till 1200 elever. Skolan innehåller även en fullstor idrottshall. Byggnaden placeras främst på ianspråktagen yta. Angöring till skolan sker från Skogsnävegränd.

Goda skolmiljöer skapas vad gäller friytor på skolgård och befintliga naturvärden tillvaratas.

Skogsnävegränd och korsningen mot Skattegårdsvägen rustas upp

Gamla ledningar, som nått sin tekniska livslängd, ersätts och nya ledningar läggs för bland annat vatten/avlopp, el, fiber och fjärrvärme. Skogsnävegränd förbereds för en ny vändplan som ska ligga i anslutning till nya Björnbodaskolan. Gatan får ny belysning och dagvattenhanteringen förbättras.

Ny gång- och cykelbana

En ny gång- och cykelbana anläggs i skogspartiet vid Skattegårdsvägen i riktning norrut och ansluter till befintlig gång- och cykelbana i området.

Arbetena sker parallellt i etapper. Arbete pågår vardagar klockan 07-19. Arbetena kan innebära en del störningar till exempel att byggtransporter ökar och en del buller från arbetsområdet samt att framkomligheten stundtals kan vara begränsad. Under hela arbetsperioden kommer ni kunna ta er till/från omkringliggande fastigheter och bostäder.

En byggarbetsplats är en spännande men också farlig plats.
Var vänlig respektera avstängningar och följ anvisningar.

Tidplan

  • Augusti 2022- arbeten genomförs längs Skogsnävegränd och i anslutning till korsningen Skattegårdsvägen. Ny gång- och cykelbana anläggs från Skattegårdsvägen norrut och ansluter till befintlig gång- och cykelbana. Arbetena utförs i etapper och beräknas pågå till november 2022. 
  • Detaljplanen vann laga kraft: 15 mars 2021. 

Byggaktör är Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

JVAB rustar upp Skogsnävegränd samt bygger ny gång- och cykelbana på uppdrag av exploateringskontoret.

flygfotokarta över stadsdelen men planområdet inringat med rött.
Den röda markeringen visar planområdets ungefärliga läge.
Perspektiv bild från Björnmossevägen som visar möjlig utformning av skolbyggnaden. Illustration: Max Arkitekter.
Perspektiv bild från Björnmossevägen som visar möjlig utformning av skolbyggnaden. Illustration: Max Arkitekter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Kenza Qazi

byggprojektledare (konsult), exploateringskontoret

Frida Månsson

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad