Flygvy över planområdet vid Växthusvägen. Området som planeras är markerat med röd linje.
Ungefärligt område för förslag till detaljplan markerat med röd linje.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid västra sidan av Växthusvägen

Hässelby villastad, Vinsta

Förslaget innebär att den västra sidan av Växthusvägen prövas för ny bebyggelse med cirka 150 bostäder i form av Stockholmshus.

150 bostäder längs Växthusvägen

Detaljplanen syftar till att bygga cirka 150 bostäder i form av Stockholmshus på den västra sidan av Växthusvägen, från korsningen med Blomsterkungsvägen i norr till kvarteret Snödroppen i söder. Planområdet utgör en sträcka av cirka 500 meter längs med Växthusvägen.

Våningsantal och fasadlängder ska utformas utifrån en lämplig anpassning till omgivande bebyggelse, samtidigt som Växthusvägen får en tydlig uppdelning av bebyggelse och grönska. En byggnadshöjd motsvarande fyra våningar bedöms i ett tidigt skede vara en lämplig anpassning till befintlig bebyggelse.

Gröna stråk och parkvägar

Områdets gröna stråk och parkvägar ska värnas och ges en tydlig markering i förhållande till de nya husen. Förslaget ska utformas för att bibehålla befintliga parkstråk som får nya anslutningar mot Växthusvägen med tydligt markerade entréer. Förslaget ska bidra till ytliga avrinningsvägar och att tillräckliga ytor avsätts för hantering av vatten vid kraftiga skyfall.

Målet är att fortsatt upprätthålla spridningskorridorer för växter och djur och värna befintlig natur. Då området utgörs av naturmark och ingår i stadens ekologiskt särskilt betydelsefulla område ska en naturvärdesinventering göras och ligga till grund för avvägningar om planens utformning.

Urbant stråk

Förslaget bedöms bidra till att utveckla Växthusvägen till ett urbant stråk med en tydlig inramning, förbättrade gång- och cykelmöjligheter och vistelsevärden. Det kollektivtrafiknära läget gynnar kollektivt resande och innebär ökad uppsikt och närvaro i anslutning till hållplatserna. Parkering ska lösas i underjordiska garage.

Staden förtätas

Bristen på bostäder är en av Stockholmsregionens största utmaningar. Stockholmshusen är ett bidrag till Stockholms stads vision om att skapa en levande stad där alla kan bo, med attraktiva stadsmiljöer och ett brett utbud av bostäder.

Översiktsplanen

Översiktsplanen är ett dokument som varje kommun tar fram som visar hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. Den pekar ut villastadsdelar i kollektivtrafiknära lägen som lämpliga områden för förtätning. Att väva samman ny och befintlig bebyggelse är en förutsättning för att Stockholm ska kunna utvecklas, samtidigt som nya värden ska kunna skapas.

Sammanlänkande stråk

Växthusvägen kan dessutom få en större betydelse som sammanlänkande stråk när Järfällas stadsutvecklingsområden färdigställs. Förlängningen av Växthusvägen har även skapat en bättre koppling till Barkarby station.

Tidsplan

  • Beslut om att påbörja arbetet med ett förslag till detaljplan, start-pm: december 2021.
  • Samråd, med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: Har ändrats till september 2024 i stället för december 2023 som tidigare meddelats.
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: maj 2025 i stället för september 2024 som tidigare meddelats.
  • Beslut om antagande: november 2025 istället för december 2024 som tidigare meddelats.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktör

Svenska Bostäder.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Anders Lundborg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 121

Margaretha Larsson Almqvist
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 27 052

Stockholmshusen

Projekt i Hässelby villastad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad