• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya radhus utmed Björnbodavägen

Vinsta

Detaljplanen syftar till att fyra nya radhus ska byggas inom fastigheten Don Carlos 9, utmed Björnbodavägen i Vinsta.

Förslaget innebär att en befintlig villa rivs och istället ersätts med fyra nya radhus i två våningar samt suterrängvåning. Radhusen upplåts med äganderätt. Bebyggelsens exakta placering, höjd och omfattning kommer att prövas inom ramen för detaljplaneprocessen. Varje bostad får en egen parkeringsplats.

Den nya bebyggelsen ska anpassas till skyfallssituationen. Marken inom fastigheten ska till stor del utföras genomsläpplig.

Tidsplan

  • Start-PM: juni 2024
  • Samråd: maj 2025
  • Granskning: november 2025
  • Antagande: SBN mars 2026

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fastighetsägare

Fastigheten ägs av LisaHem AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Sarah Blake Elmvall
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 105

Projekt i Vinsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad