Planområdet med hyreslägenheterna inom kv Anholt närmast i bild och studentlägenheterna inom kv Ålborg bakom (Utopia Arkitekter AB)
Projekt Pågående

Bostäder, förskola och ungdomsgård i södra Kista

Kista

Söder om Kista centrum, nära Ärvingehallen utvecklas grannfastigheterna Anholt 1 och Jylland 1. Projektet omfattar flerbostadshus, studentlägenheter, förskola och ungdomsgård. Stockholms stad rustar upp närområdet. Arbetena pågår sedan vintern 2020.

Projektfakta

Planområdet Anholt 1 och Jylland 1 ligger cirka 300 meter från Kista centrum med galleria, tunnelbana och bussterminal.

I norra delen av planområdet, inom fastigheten Jylland 1, invid Ärvingehallen byggs cirka 355 studentlägenheter, som upplåts som hyresrätter. Lägenheterna har ett koncept som erbjuder de boende olika sociala sammanhang, då de delar på vissa gemensamma ytor såsom kök, vardagsrum, träningslokal och studierum. I husets bottenplan planeras en ungdomsgård, café och lokaler för coworking. Delar av den service som finns inom fastigheten ska även kunna användas av personer som inte bor i huset. Byggnation pågår inom fastigheten Jylland sedan vintern 2020.

I södra delen av planområdet, inom fastigheten Anholt 1, pågår detaljprojekteringen av de hus som ska byggas. Dessa är planerade att innehålla cirka 150-200 hyreslägenheter. En förskola med fem avdelningar kommer att byggas i områdets södra del som gränsar mot parkområdet. 

Delar av närområdet rustas upp

Stockholms stad rustar upp närområdet och trafiksäkerheten ses över. Stadens arbeten består i omläggningar av ledningar. Kistagången flyttas lite i sidled och breddas så att mer grönyta skapas mellan gång- och cykelbanan och befintlig bebyggelse öster om Kistagången.

Gången förses med nya markmaterial, asfalt och stenläggning. Vid Ärvingehallen byggs en ny trappa, en ramp för öka tillgänglighet till entrén, cykelparkering samt parkeringsplats för rörelsehindrade. Vid torgplatserna planteras nya buskar och träd och belysningen kompletteras. Muren vid södra torget rustas upp. Ett mindre torg skapas söder om den nya bebyggelsen som möter Järvafältet.

Mellan Jyllandsgatan och Köpenhamnsgatan har bussgatan öppnats upp för övrig genomfartstrafik. Vid busshållplatsen har en busshållplats av timglasmodell byggts för att sänka hastigheterna och öka trafiksäkerheten i samband med på- och avstigning.

Byggaktör

Byggaktören Ailon svarar för uppförandet och förvaltningen av de nya bostäderna samt uppför förskola och ungdomsgård inom sin kvartersmark.

Exploateringskontoret ansvarar för förändringen av Jyllandsgatan, Thorvaldensgången och Kistagången med mera.

Stadens arbeten sker i två etapper

Stadens arbeten planeras ske i två etapper. I Etapp 1 arbetar staden nu med ytan mellan Ärvingehallen och kvarteret Jylland. Därefter kommer arbete ske längs Kistagången och torgytan. Arbetena beräknas avslutas vid årsskiftet 2021/2022.

När bostadshusen är klara inom kvarteret Anholt 1 kommer staden tillbaka för att genomföra arbetena inom etapp 2. Detta innebär bland annat att slutföra arbetena i Kistagången och Jyllandsgatan med byggnad av nya träd och gångbana mot kvarteret Jylland och Anholt.

I etapp 2 byggs bland annat för skelettjordar som träden kommer att planteras i. Skelettjordarna bidrar till att träden trivs bättre. Jorden blir inte för kompakt, rötterna får tillräckligt med plats så att syre och näring kan komma ned till dem. Skelettjordarna är också en viktig komponent för en bättre dagvattenhantering.

I finplaneringen ingår montering av kompletterande belysning, att cykelställ placeras ut, plattor och gatsten läggs och träd och grönska planteras.

Platsbildningar och grönska

Upprustningen av närområdet innebär att grönskan kommer att gallras ur på en del platser och del träd kommer behöva fällas, främst för att ledningar ska läggas ned i marken.

En del träd och buskar som tas bort flyttas eller ersätts med ny växtlighet. De arter som kommer finnas i området är japansk magnolia, japanskt lärkträd och flerstammiga mindre träd, som blodplommon, ginnalalönn och hybridmagnolia. Runt Ärvingehallen kommer bland annat silverlönnar planteras.

Nya perenner och ytor för buskar tillkommer kring platsbildningen där Thorvaldsengången möter Kistagången samt längs Thorvaldsengången, vid den trekantiga platsbildningen söder om Igelbäcksskolan samt i anslutning till den nya torgytan vid Ärvingehallen.

Vid Kistagångens södra del finns en liten platsbildning. Muren rustas upp och platsen får nya parksoffor. De tre befintliga kaukasisk vingnötterna som finns på platsen sparas och får nya växtbäddar, för att ge träden optimala förhållanden att växa på platsen, samtidigt som dagvattnet fördröjs. Vid träden skapas även en ny underplantering av perenner och blommande lökväxter.

Tidplan

Detaljplanen vann laga kraft 16 november 2016.
Ailons byggnation inom kvarteret Jylland 1 påbörjades i början av 2020.
Ailons webbplats

Stadens arbeten inom första etappen startade hösten 2020 och beräknas pågå till årsskiftet 2021/2022. Andra etappen startar när Ailon är klara med bostäderna.

Bildgalleri

Illustrationsplan där ny bebyggelse och upprustning av närområdet framgår.
Illustrationsplan där ny bebyggelse och upprustning av närområdet framgår.
Planområdet med hyreslägenheterna inom kv Anholt närmast i bild och studentlägenheterna inom kv Ålborg bakom (Utopia Arkitekter AB)
Vy över planområdet med hyreslägenheterna inom kv Anholt närmast i bild och studentlägenheterna inom kv Ålborg bakom (Utopia Arkitekter AB)
Perspektiv som visar Jyllandsgatan med föreslagen bebyggelse inom kv Anholt (Utopia Arkitekter AB)
Perspektiv som visar Jyllandsgatan med föreslagen bebyggelse inom kv Anholt (Utopia Arkitekter AB)
Vy över husen mot Kistagången, torgytan och bebyggelsen inom kv Ålborg 1 (Utopia Arkitekter AB)
Kistagången, torgytan och bebyggelsen inom kv Ålborg 1 (Utopia Arkitekter AB)

Vill du veta mer?

Planen vann laga kraft 16 november 2016. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet som skett fram tills dess.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Byggaktör Ailon

Frågor om byggnation av bostäder, ungdomsgård och förskola

Rawaz Baban

Byggledare, Hifab

Byggledare för Stockholms stads arbeten på allmän plats.

Serop Bidros

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad