dcsimg
Planområdet med hyreslägenheterna inom kv Anholt närmast i bild och studentlägenheterna inom kv Ålborg bakom (Utopia Arkitekter AB)
Projekt Pågående

Bostäder, förskola och ungdomsgård vid Thorvaldsengången

Kista

Söder om Kista centrum inom fastigheten Anholt 1 finns planer på att bygga flerbostadshus, studentlägenheter, förskola och ungdomsgård.

Projektfakta

350 nya lägenheter

Förslaget innebär att cirka 350 lägenheter i flerbostadshus byggs varav cirka 120 är hyresrätter och 230 är studentlägenheter. I kvarterets norra del planeras en ungdomsgård. En förskola med fem avdelningar byggs i områdets södra del som gränsar mot parkområdet.

Planområdet Anholt 1 ligger i stadsdelen Kista cirka 300 meter från Kista centrum med galleria, tunnelbana och bussterminal.

Bättre trafiksäkerhet och offentliga miljöer

Planläggningen av området innebär också att delar i närområdet rustas upp och att trafiksäkerheten ses över. Mellan Jyllandsgatan och Köpenhamnsgatan öppnas bussgatan upp för trafik. Gatan görs mer tillgänglig och trafiksäker där gångstråken blir tydligare.

För att minska höjden på studenthuset har planen reviderats. Upptill har huset smalnats av och två våningsplan tagits bort.

Byggaktör

Byggaktören Ailon ansvarar för uppförandet av de nya bostäderna, förskolan och ungdomsgården.

Exploateringskontoret ansvarar för förändringen av Jyllandsgatan, Thorvaldensgången och Kistagången med mera. Stadens arbeten består också i omläggningar av ledningar.

Tidplan

Plansamråd genomfördes under perioden 28 januari – 11 mars 2014. Inkomna synpunkter sammanställdes i en samrådsredogörelse som godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 12 juni 2014.

Efter samrådet har förslaget reviderats och ställs ut för granskning under perioden 26 november 2014 – 9 januari 2015.

För att minska höjden på studenthuset har planen reviderats. Upptill har huset smalnats av och två våningsplan tagits bort, vilket motsvarar ett bortfall på cirka 10 lägenheter. Revideringen av planen innebär cirka 230 studentlägenheter, cirka 120 hyresrätter, en förskola om 5 avdelningar samt en fritidsgård.

Detaljplanen vann laga kraft 16 november 2016.

Översiktskarta som visar ungefärligt planområde med röd markering.
Översiktskarta som visar ungefärligt planområde med röd markering.
Situationsplan som visar planområdet (Funkia AB)
Situationsplan som visar planområdet (Funkia AB)
Planområdet med hyreslägenheterna inom kv Anholt närmast i bild och studentlägenheterna inom kv Ålborg bakom (Utopia Arkitekter AB)
Vy över planområdet med hyreslägenheterna inom kv Anholt närmast i bild och studentlägenheterna inom kv Ålborg bakom (Utopia Arkitekter AB)
Perspektiv som visar Jyllandsgatan med föreslagen bebyggelse inom kv Anholt (Utopia Arkitekter AB)
Perspektiv som visar Jyllandsgatan med föreslagen bebyggelse inom kv Anholt (Utopia Arkitekter AB)
Vy över husen mot Kistagången, torgytan och bebyggelsen inom kv Ålborg 1 (Utopia Arkitekter AB)
Kistagången, torgytan och bebyggelsen inom kv Ålborg 1 (Utopia Arkitekter AB)

Vill du veta mer?

Planen vann laga kraft 16 november 2016. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet som skett fram tills dess.

Bygg- och plantjänsten

Frågor och svar

Dialog och samråd

Kontakt

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Astrid Rahlén

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad