Vy mot flervåningsbyggnader i etapper, illustration.
Kista torn till vänster och befintliga studentbostäder till höger. Illustration: BSK Arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder, kontor och service i Kista

Kista

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder och centrumverksamheter i ett kollektivtrafiknära läge i Kista galleria.

Planförslaget innebär cirka 400 bostäder i en blandning av upplåtelseformer och bostadstyper. Befintliga studentbostäder bevaras för att skapa förutsättningar för en socialt blandad stadsdel.

Förslaget innebär ett tillskott av bostäder och arbetsplatser som möjliggör en utveckling av Kista till en aktiv och funktionsblandad stadsdel. Planområdet ligger inom fokusområdet Järva och förslaget är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål.

Utvecklingen av fastigheterna Danmark 2, 4, 5 och 8, som ägs av Kista Galleria Kommanditbolag, bedöms även vara ett positivt bidrag i omvandlingen av Hanstavägen till ett urbant stråk i enlighet med översiktsplanen. 

Tidsplan

  • Samråd augusti 2024
  • Granskning augusti 2025
  • Antagande mars 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Anders Lundborg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 121

Therese Hallén
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 05-508 26 476

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Kista

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad