Flervånings bostadshus som ligger vid allé och bilväg. Omgivande gräsmattor och träd. Illustration.
Vy över nya bostäder vid Hanstavägen, kvarteret Odde med flera. Illustration: Reflex Arkitekter/Ripellino Arkitekter
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Gamla IBM blir nytt bostadskvarter

Kista

IBMs tidigare kontorsanläggning, Odde 1 med flera, vid Hanstavägen i nordvästra Kista görs om till ett nytt kvarter med cirka 2000 bostäder, förskolor, kultur- och verksamhetslokaler, torg, mindre butiker, stråk och parker.

Kontorsanläggningen med dess stora kulturhistoriska värde bevaras och får ny användning och IBM flyttar till nya lokaler. 

IBM:s kontorsverksamhet flyttar till modernare lokaler och frigör fastigheten Odde 1. I planarbetet prövas möjligheten att bygga ett nytt område med cirka 2000 bostäder, med både bostadsrätter, hyresrätter, studentlägenheter och förskolor.

Goda offentliga miljöer

Området ges goda offentliga miljöer med verksamheter i bottenvåningarna som möjliggör en levande och trygg miljö. Stor vikt läggs vid att koppla ihop området med omgivande stadsdelar trots de topografiska skillnader och trafikbarriärer som omger det.

IBM:s anläggning har stort kulturhistoriskt värde som ska tillvaratas. Byggnaden kommer att vara kvar men får annan användning när IBM flyttar till till nya lokaler. De höga naturvärdena och den dramatiska topografin ska tas tillvara i området. Planläggningen syftar även till att utveckla del av en stadsdelspark som knyter ihop området med det planerade området Kista Äng.

Norra Kista utvecklas

Syftet med detaljplanen är att i enlighet med översiktsplanen och visionen för Kista möjliggöra en utveckling av de norra delarna av Kista till en funktionsblandad stadsdel med bostäder, verksamheter, service, handel, kultur och rekreation. 

Detaljplanen kommer att utgöra ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och för att åstadkomma goda boendemiljöer. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en ökad social hållbarhet och integration genom att förtydliga och stärka kopplingarna till omgivande områden och stadsdelar med kvalitativa offentliga miljöer och funktioner.

Bilder

Illustrationsplan över nya bostadshus och förskola.
Bostadshus, träd, kulle, trottoar, gata och människor i rörelse. Illustration.
Illustration som visar bebyggelsen vid det gröna stråket i områdets mitt. Till vänster syns kvartersparken. Bild: Reflex Arkitektur.
Gångväg genom naturområde med alkärr, träd, damm och grönska. Människor som promenerar på gångvägen. Illustration.
Oddeparken med befintligt alkärr i fokus. Bild: Land arkitektur.
Gata vid bostadshus med trottoar och planterade träd. Människor och bilar i rörelse. Illustration.
Illustration som visar bebyggelsen vid en av områdets lokalgator, indragen översta våning och konstnärligt utformad sockel. Bild: Reflex Arkitektur.

Bilder

Bostadshus, gångväg, träd och gräsmattor. Människor som promenerar, spelar boll och sitter på gräsmattan. Illustration.
Vy från kvartersparken mot gångfartsområdet. Området är utformat på gåendes villkor. Bebyggelsen är fem våningar med verksamhetslokaler i strategiska lägen. Bild: Reflex Arkitekter.
Park med träd, bergsknalle, pingisbord, sittgrupper med parasoll och stenbeklädd mark. Människor som sitter, promenerar och spelar pingis. Illustration.
Gångfartsområdet slingrar sig längs med kanten på kvartersparken. Perspektiv från söder. Bild: Land arkitektur.
Gångstig som går igenom parken. Träd, trappa, sittgrupp i trä. Människor som sitter och är och promenerar. Illustration.
Kvartersparken, tillgänglig stig in mot gångfartsområdet.
Flervånings bostadshus med balkonger som ligger vid allé och bildväg. Illustration.
Vy från Hanstavägen söderut. Bebyggelsen varierar mellan 8 till 10 våningar och gestaltas med hög bottenvåning. Bild: Reflex Arkitekter.

Tidsplan

 • 21 maj 2015 antogs ett inriktningsbeslut i exploateringsnämnden om markanvisning till IBM Svenska AB för bostäder inom fastigheten Odde 1 samt del av Akalla 4:1. 
 • Beslut om att påbörja planarbetet togs i stadsbyggnadsnämnden 14 januari 2016.
 • Samråd ägde rum mellan 6 februari och 20 mars 2018.
 • Granskning pågick mellan 27 januari och 23 februari 2021.
 • Aktuell detaljplan godkändes i stadsbyggnadsnämnden den 9 juni 2022 och antogs av kommunfullmäktige den 20 februari 2023. Länsstyrelsen beslutade den 26 juni 2023 att upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta aktuell detaljplan.
 • Ny granskning genomfördes 25 oktober till 24 november 2023. De förändringar som som gjorts sedan sedan antagande är att planförslaget har kompletterats med nya bullerbestämmelser som reglerar planlösningar i enlighet med trafikbullerförordningen. I dialog med stadsdelsförvaltningen har andelen förskoleavdelningar minskat från 22 till 13 avdelningar. 
 • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 22 februari 2024. 
 • Detaljplanen är överklagad och ärendet ligger hos Mark- och miljööverdomstolen. 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktörer

Stockholms stad tillsammans med Kistadal AB (Skanska och Areim).

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Johanna Andersson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 894

Projekt i Kista

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad