tecknad karta där planområdet ringats in med röd markering
Planområdets läge i Norra Högalid
Projekt Planerat

Bostäder i norra Högalid

Södermalm

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 300 nya bostäder i norra Högalid. Projektet förslår såväl hyresrätter och bostadsrätter som seniorbostäder och vårdbostäder. Förslaget berör fastigheter Yxan 4 och del av Södermalm 2:8 på Södermalm.

Projektfakta

Cirka 300 bostäder utmed Högalidsgatan och Heleneborgsgatan

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 300 bostäder samt lokaler för verksamhet i Norra Högalid. Projektet föreslår att bostadstyperna ska vara varierande; seniorbostäder, vårdbostäder, hyresrätter och bostadsrätter. Förslaget innebär även ett 60-tal bostadslägenheter på mark som markanvisats av staden till bolaget Primula.

Södermalm utvecklas

I översiktsplanen för Stockholm finns ambitionen att på sikt utveckla Söder Mälarstrand. Förslaget innebär att planområdet har potential på ett tydligt sätt binda samman området med Söder Mälarstrand.

Utformning och våningshöjd behöver noggrant studeras vidare och ska utformas bland annat med hänsyn till omkringliggande bebyggelse. Planarbetet ska verka för att grönytor ska tillgängliggöras och inkluderas i stadsrummet. 

Preliminär tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet: första kvartalet 2018.
  • Samråd: tredje kvartalet 2021.
  • Granskning: troligen andra kvartalet 2022. Stadsbyggnadskontorets tidplan ännu inte klar.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: troligen sista kvartalet 2022. Stadsbyggnadskontorets tidplan ännu inte klar.

Inblandade aktörer

Fastigheten Yxan 4 ägs av Stockholms Borgarskaps Enkehus och Gubbhus. Fastigheten Södermalm 2:8 som också berörs ägs av Stockholms stad. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Amr Balah

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad