Projekt Planerat

Nya bostäder för äldre i norra Högalid

Södermalm

I norra Högalid på Södermalm planeras för cirka 250 nya bostäder för äldre längs med Högalidsgatan, Heleneborgsgatan och Varvsgatan. Planförslaget godkändes av stadsbyggnadsnämnden i december 2022.

Projektfakta

250 bostäder utmed Högalidsgatan och Heleneborgsgatan

Stockholm växer i snabb takt och staden måste säkerställa att det byggs bostäder med olika upplåtelseformer. Förslaget till ny detaljplan gör det möjligt att bygga totalt cirka 250 nya bostäder för äldre längs med Högalidsgatan, Heleneborgsgatan och Varvsgatan, varav cirka 180 seniorbostäder och 70 vårdbostäder.

Förslaget innebär att entréer och verksamhetslokaler placeras i gatunivå för att skapa en levande gatumiljö.

I översiktsplanen för Stockholm finns ambitionen att på sikt utveckla Söder Mälarstrand. Det finns potential för att binda samman planområdet med Söder Mälarstrand.

Nytt seniorboende och vårdboende 

Fastigheten Yxan 4, norr om Högalidsgatan, ägs av Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus. Inom området finns idag Borgerskapets Gubbhus som är en institutionsbyggnad byggd i början av 1900-talet, Borgerskapets Enkehus som är uppfört i mitten av 1960-talet, samt den sammanlänkande byggnaden mellan Borgerskapets Gubbhus och Enkehus.

Borgerskapets Gubbhus föreslås byggas om invändigt för nya seniorbostäder. Ett nytt bostadshus för seniorbostäder och ytterligare ett bostadshus för kombinerat seniorbostäder samt vård- och omsorgsboende är planerade. 

Byggnaderna gestaltas med utgångspunkt i omgivande stenstadskvarter. Till exempel får gaveln i kvarterets spets ett uttryck inspirerat av 1920-talskassicismen.

Gator

Heleneborgsgatan och Högalidsgatan får nya och bredare gångbanor. Korsningen mellan Heleneborgsgatan och Högalidsgatan planeras att öppnas upp för allmän trafik.

En plan har blivit två planer

Projektet omfattade tidigare ett större område men har efter beslut i stadsbyggnadsnämnden delats upp i två detaljplaner: Den här planen som gäller fastigheten Yxan 4, och del av Södermalm 2:8.

Inblandade aktörer

Fastigheten Yxan 4 ägs av Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus, som även är byggaktör.

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet: 15 februari 2018
  • Samråd om förslag till detaljplan: 12 oktober - 23 november 2021
  • Granskning: Planerat till 21 september – 18 oktober 2022
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden: December 2022
  • Antagande i kommunfullmäktige: Vintern 2023/2024
  • Byggstart under 2025

Bildgalleri

Föreslagen bebyggelse vid korsningen Heleneborgsgatan och Varvsgatan
Föreslagen bebyggelse vid korsningen Heleneborgsgatan och Varvsgatan. Bild: Koncept TM
Vy över Högalidsgatan och föreslagen bebyggelse på fastigheten Yxan 4
Vy över Högalidsgatan och föreslagen bebyggelse på fastigheten Yxan 4. Bild: Koncept TM
Föreslagen bebyggelse vid korsningen Heleneborgsgatan och Varvsgatan
Föreslagen bebyggelse vid korsningen Heleneborgsgatan och Varvsgatan. Bild: Koncept TM
Föreslagen bebyggelse vid korsningen Högalidsgatan och Varvsgatan.
Föreslagen bebyggelse vid korsningen Högalidsgatan och Varvsgatan. Bild: Koncept TM

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Felix Staffanson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Maria Salenius

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad