Översiktsbild av förslaget. Planområdet ungefärligt markerat med rosa streckad linje.
Översiktsbild av förslaget. Planområdet ungefärligt markerat med rosa streckad linje.
Projekt Planerat

Nya bostäder och vårdboende i norra Högalid

Södermalm

I norra Högalid planeras för cirka 274 nya bostäder. Projektet innefattar hyresrätter, bostadsrätter, seniorbostäder och vårdbostäder. Lokaler för verksamheter planeras i bottenvåningarna. Planen berör fastigheterna Yxan 4 och del av Södermalm 2:8 på Södermalm.

Projektfakta

Cirka 274 bostäder utmed Högalidsgatan och Heleneborgsgatan

Stockholm växer i snabb takt och staden måste säkerställa att det byggs bostäder med olika upplåtelseformer. Förslaget till ny detaljplan gör det möjligt att bygga cirka 274 nya bostäder längs med Högalidsgatan, Heleneborgsgatan, Varvsgatan och Skinnarviksringen. 

Norr om Högalidsgatan planeras renovering av Borgarhemmets Gubbhus samt nya byggnader för seniorbostäder och vårdboenden. Söder om Högalidsgatan planeras ett lamellhus och en stadsvilla.

Förslaget innebär att entréer och verksamhetslokaler placeras i gatunivå för att skapa en levande gatumiljö.

I översiktsplanen för Stockholm finns ambitionen att på sikt utveckla Söder Mälarstrand. Det finns potential för att binda samman planområdet med Söder Mälarstrand.

Seniorboende och vårdboende norr om Högalidsgatan

Fastigheten Yxan 4, norr om Högalidsgatan, ägs av Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus.

Inom området finns idag Borgarhemmets Gubbhus som är en institutionsbyggnad byggd i början av 1900-talet, Borgarhemmets Enkehus som är uppfört i mitten av 1960-talet samt den sammanlänkande byggnaden mellan Borgerskapets Gubbhus och Enkehus.

Borgerskapets Gubbhus föreslås byggas om invändigt för nya seniorbostäder. Ett nytt bostadshus för seniorbostäder och ytterligare ett bostadshus för kombinerat seniorbostäder samt vård- och omsorgsboende är planerade. Totalt föreslås området innehålla cirka 247 bostäder. De nya husen planeras få lokaler för verksamheter i bottenvåningarna mot gatan.

Byggnaderna gestaltas med utgångspunkt i omgivande stenstadskvarter. Till exempel får gaveln i kvarterets spets ett uttryck inspirerat av 1920-talskassicismen.

Bostäder söder om Högalidsgatan

På del av fastigheten Södermalm 2:8 (ägs av Stockholms stad) planeras ett lamellhus med cirka 23 bostäder. Byggnaden planeras ligga i gatunivå mot Högalidsgatan med lokaler mot gatan. Byggnaden föreslås bli indelad i två delar, en del med en våning med bostadsgård på taket i anslutning till parkmarken mot Kristinehovsgatan och en del med sex våningar. Huset ska hämta inspiration från kringliggande 60-talsbebyggelse.

Inom området planeras även en stadsvilla med cirka 10 bostäder. Den nya byggnaden planeras ligga i gatunivå mot Skinnarviksvägen och består av fyra till sex våningar i suterräng. Gestaltningsmässigt ska huset inspireras av stadsvillorna intill.

Parker och gator

Planförslaget innebär att kopplingen mellan Kristinehovsgatan och Högalidsgatan tas bort och ersätts med en vändplan. Gångvägen genom parken mellan Kristinehovsgatan och Skinnarviksringen kommer att finnas kvar, liksom möjligheten för utblick över staden och vattnet från Skinnarviksringen.

Heleneborgsgatan och Högalidsgatan får nya och bredare gångbanor. Korsningen mellan Heleneborgsgatan och Högalidsgatan planeras att öppnas upp för allmän trafik.

Inblandade aktörer

Fastigheten Yxan 4 ägs av Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus, som även är byggherre.

Fastigheten Södermalm 2:8 som också berörs ägs av Stockholms stad. Primula Byggnads AB har fått markanvisning för att uppföra cirka 33 lägenheter på del av fastigheten.

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet: 15 februari 2018.
  • Beslut i exploateringsnämnden om att ge Primula Byggnads AB markanvisning för att uppföra bostäder för del av fastigheten Södermalm 2:8: februari 2018.
  • Samråd om förslag till detaljplan: 12 oktober - 23 november 2021.
  • Granskning: Preliminärt tredje kvartalet 2022.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: Preliminärt första kvartalet 2023.
  • Byggstart kan ske tidigast 2023.

Bildgalleri

Föreslagen bebyggelse vid korsningen Heleneborgsgatan och Varvsgatan
Föreslagen bebyggelse vid korsningen Heleneborgsgatan och Varvsgatan
Vy över Högalidsgatan och föreslagen bebyggelse på fastigheten Yxan 4
Vy över Högalidsgatan och föreslagen bebyggelse på fastigheten Yxan 4
Föreslagen bebyggelse vid korsningen Högalidsgatan och Heleneborgsgatan. Högalidskyrkan syns i fonden till vänster av huset. Föreslagen bebyggelse i delområde B syns längst till vänster på bilden
Föreslagen bebyggelse vid korsningen Högalidsgatan och Heleneborgsgatan. Högalidskyrkan syns i fonden till vänster av huset. Föreslagen bebyggelse i delområde B syns längst till vänster på bilden
Föreslagen bebyggelse vid korsningen Högalidsgatan och Varvsgatan.
Föreslagen bebyggelse vid korsningen Högalidsgatan och Varvsgatan.
Föreslagen bebyggelse vid Skinnarviksringen
Föreslagen bebyggelse vid Skinnarviksringen
Föreslagen bebyggelse sedd från föreslagen vändplan vid Kristinehovsgatan
Föreslagen bebyggelse sedd från föreslagen vändplan vid Kristinehovsgatan
Sammanställning över planområdet
Sammanställning över planområdet
Översiktsbild av förslaget. Planområdet ungefärligt markerat med rosa streckad linje.
Översiktsbild av förslaget. Planområdet ungefärligt markerat med rosa streckad linje.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Frågor och svar

Kontakt

Nynke De Jong

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Maria Salenius

Projektledare, exploateringskontoret

Karin Crawford

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad