visionsbild Skinnarviksringen
Förslagen bebyggelse vid Skinnarviksringen. Bild: Koncept TM
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

30 nya bostäder i norra Högalid

Södermalm

I norra Högalid på Södermalm planeras för cirka 30 nya bostäder längs Skinnarviksringen och Högalidsgatan.

Aktuellt

En plan har blivit två planer

Projektet var tidigare en del av ett större projekt med en större detaljplan men efter beslut i stadsbyggnadsnämnden delades den detaljplanen upp i två delar: Den här planen som gäller del av Södermalm 2:8, och fastigheten Yxan 4. I detta projekt bedrivs idag inget aktivt arbete, vi uppdaterar här på webbplatsen när vi har mer information om det. 

Cirka 30 bostäder utmed Högalidsgatan och Skinnarviksringen

Stockholm växer i snabb takt och staden måste säkerställa att det byggs bostäder med olika upplåtelseformer. Förslaget till ny detaljplan gör det möjligt att bygga cirka 30 nya bostäder vid Högalidsgatan och Skinnarviksringen.

På del av fastigheten Södermalm 2:8 (ägs av Stockholms stad) planeras ett lamellhus med cirka 20 bostäder. Byggnaden planeras ligga i gatunivå mot Högalidsgatan med lokaler mot gatan. Byggnaden föreslås bli indelad i två delar, en del med en våning med bostadsgård på taket i anslutning till parkmarken mot Kristinehovsgatan och en del med sex våningar. Huset ska hämta inspiration från kringliggande 60-talsbebyggelse.

Söder om Högalidsgatan, längs Skinnarviksringen, planeras en stadsvilla med 10 bostäder. Den nya byggnaden planeras ligga i gatunivå mot Skinnarviksringen och består av fyra till sex våningar i suterräng. Gestaltningsmässigt ska huset inspireras av stadsvillorna intill.

I översiktsplanen för Stockholm finns ambitionen att på sikt utveckla Söder Mälarstrand. Det finns potential för att binda samman planområdet med Söder Mälarstrand.

Parker och gator

Planförslaget innebär att kopplingen mellan Kristinehovsgatan och Högalidsgatan tas bort och ersätts med en vändplan. Gångvägen genom parken mellan Kristinehovsgatan och Skinnarviksringen kommer att finnas kvar, liksom möjligheten för utblick över staden och vattnet från Skinnarviksringen.

Inblandade aktörer

Fastigheten Södermalm 2:8 som också berörs ägs av Stockholms stad. Primula Byggnads AB har fått markanvisning för att uppföra cirka 30 lägenheter på del av fastigheten.

visionsbild vändplan krisinehovsgatan
Föreslagen bebyggelse sedd från föreslagen vändplan vid Kristinehovsgatan. Bild: Koncept TM

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet: 15 februari 2018.
  • Beslut i exploateringsnämnden om att ge Primula Byggnads AB markanvisning för att uppföra bostäder för del av fastigheten Södermalm 2:8: februari 2018.
  • Samråd om förslag till detaljplan: 12 oktober–23 november 2021.
  • Ingen tidsplan finns idag för när granskning, antagande eller byggstart kan tänkas ske.
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Robert Moberg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 131

Jacob Hellgren
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 692

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad