Platsbildning med skärmtak vid det norra huset och plats för uteservering vid lokal. Bild: Varg arkitekter
Platsbildning med skärmtak vid det norra huset och plats för uteservering vid lokal. Bild: Varg arkitekter
Projekt Planerat

Nya bostäder längs Sparrmansvägen

Hammarbyhöjden

Planen syftar till att möjliggöra bostäder på två områden vid Sparrmansvägen. Bostäderna planeras bli hyresrätter.

Inbjudan till samråd

Projektfakta

Cirka 62 bostäder och lokaler

Detaljplanen möjliggör för cirka 62 nya bostäder som planeras uppföras på två platser längs Sparrmansvägen i Hammarbyhöjden i form av lamellhus. Ett av lamellhusen placeras söder om Sparrmansvägen och det andra huset på den norra sidan. Den nya bebyggelsen föreslås bli upp till fyra våningar högt och matchar områdets befintliga lamellhus i storlek. Lokaler planeras i bottenvåningarna för att tillskapa ett mer levande gaturum och utveckla Sparrmansvägen till ett stadsstråk.

Parkering

Bilparkering föreslås som garage i bottenplan i det södra huset samt två p-platser längs med Olaus Magnus väg. Totalt föreslås 22 p-platser, varav 20 är p-platser och två platser är parkering för rörelsehindrad. Parkeringstalet baseras på fastighetens läge i förhållande till kollektivtrafik förbindelser, avstånd till city, tillgång till lediga parkeringsplatser på tomtmark i området samt tillgång till service och andra urbana aktiviteter.

Byggaktör

Bergsundet Projekt Hammarbyhöjden AB

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i december 2021.
  • Samråd: 12 september till 23 oktober 2023.
  • Granskning planeras till kvartal 1, 2024.
  • Antagande planeras till kvartal 3, 2024.

Visionsbilder

De två lamellhusen placeras längs med Sparrmansvägen. Bild: Varg arkitekter
De två lamellhusen placeras längs med Sparrmansvägen. Bild: Varg arkitekter
Platsbildning med skärmtak vid det norra huset och plats för uteservering vid lokal. Bild: Varg arkitekter
Platsbildning med skärmtak vid det norra huset och plats för uteservering vid lokal. Bild: Varg arkitekter
Vy från Olaus Magnus väg, riktning söderut. Bild: Varg arkitekter
Vy från Olaus Magnus väg, riktning söderut. Bild: Varg arkitekter
Vy från Sparrmansvägen, riktning norrut. Här ses även förgårdsmark med uteplatser för det norra huset samt platsbildningen vid det södra huset till vänster i bild. Bild: Varg arkitekter
Vy från Sparrmansvägen, riktning norrut. Här ses även förgårdsmark med uteplatser för det norra huset samt platsbildningen vid det södra huset till vänster i bild. Bild: Varg arkitekter
Bild A: Fasadutsnitt för det norra huset. Bild B: Fasadutsnitt för det södra huset (Varg arkitekter).
Bild A: Fasadutsnitt för det norra huset. Bild B: Fasadutsnitt för det södra huset (Varg arkitekter).
Karta som visar planområdets avgränsning markerat med gult.
Karta som visar planområdets avgränsning markerat med gult.
Illustrationsplan som visar de föreslagna husens placering och den naturmark som föreslås bevaras. Bild: Topia landskapsarkitekter
Illustrationsplan som visar de föreslagna husens placering och den naturmark som föreslås bevaras. Bild: Topia landskapsarkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Pitchayan Buachoom

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Milan Sofipour

Projektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad