Vy av bebyggelse sedd från korsningen Olaus Magnus väg och Hammarbybacken
Visionsbild av bebyggelse från korsningen Olaus Magnus väg och Hammarbybacken. Illustration: Aix Arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder i Hammarbyhöjden

Hammarbyhöjden

Cirka 150 bostäder och verksamhetslokal planeras vid korsningen Olaus Magnus väg i Hammarbyhöjden. I förslaget ingår att Olaus Magnus väg och torget Olaus Magnus plan utvecklas och rustas upp.

Förslaget till ny detaljplan för Cikadan 1 med flera möjliggör för cirka 150 nya bostäder och verksamhetslokaler längs med Hammarbybacken och Olaus Magnus väg.

Detaljplanen utgörs av fyra flerbostadshus vilket är mellan fyra till tio våningar höga. Palandergatan föreslås dras om och Olaus Magnus väg får dubbelsidiga gång- och cykelbanor. Längs med gatan i riktning mot Hammarbyhöjdens centrum möjliggörs verksamhetslokaler i husens bottenvåningar.

Bilder

Visionsbild av vy från Olaus Magnus plan mot korsningen Olaus Magnus väg och Hammarbybacken. Ny bebyggelse i mitten. Illustration: Aix arkitekter
Visionsbild av Palandergatans nya sträckning, den gröna innergården samt den föreslagna bebyggelsen. Illustration: Aix arkitekter
Visionsbild av Olaus Magnus väg med Olaus plan i fonden. Illustration: AIX arkitekter.
Visionsbild över Olaus Magnus plan. Illustration: Landskapslaget.

Utveckling av Olaus Magnus plan

I planen ingår att Olaus Magnus plan utvecklas till en mer trygg och grön mötesplats med större kapacitet att hantera dagvatten. En ny gång- och cykelväg föreslås i södra delen av planområdet, utmed tunnelbanespåren. I projektet ingår även en satsning på offentlig konst.

Illustrationsplan av området. 

Tidsplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden 18 augusti 2016
  • Samråd med möjlighet till insyn och lämna synpunkter pågick mellan 7 december 2021–31 januari 2022
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter 13 mars–16 april 2024. 
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras i kvartal 3, 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktör

JM AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Felix Staffanson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 444

Johan Filipsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 694

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt i Hammarbyhöjden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad