Översikt över området med ny bebyggelse i vitt, montage.
Vy från den digitala 3D-modellen, föreslagen bebyggelse i vitt.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder och verksamheter i Sjöstadshöjden

Hammarby sjöstad, Hammarbyhöjden

Här i Sjöstadshöjden planeras för cirka 400–500 bostäder, 4 000–5 000 arbetsplatser, ett hotell, förskola, nya torg och en lekplats.

Planen syftar till att koppla samman och utveckla Hammarbyvägen och Hammarby fabriksväg till ett attraktivt och levande stadsrum med både bostäder och verksamheter.

Hammarbyvägen föreslås sänkas och läggas samman med Hammarby fabriksväg. Vägen utvecklas till en stadsgata med planteringar och gång- och cykelstråk. Den planerade bebyggelsen på båda sidor av gatan får verksamhetslokaler och entréer mot gatan.

Längs Hammarbyvägen planeras huvudsakligen nya kontorsbyggnader. Längs den södra sidan föreslås fem nya kvarter, fyra med kontor och ett med bostäder. Byggnaderna planeras att bli mellan fem och sju våningar höga med inslag av högre, upp till elva våningar. Längs den norra sidan av Hammarbyvägen föreslås i delar rivning och nybyggnad, i andra delar om- och tillbyggnad. Här planeras kvarter med kontor och ett hotell. Kontorsbyggnaderna planeras bli sju till åtta våningar och hotellet sexton våningar. Norr om Hammarbyvägen föreslås också ett nytt, centralt placerat torg med goda solförhållanden.

Illustrationsplan över planområdet.
Illustrationsplan över planområdet.

Ny bro och gata från Hammarby sjöstad

I Virkesvägens förlängning föreslås en ny bro som överdäckar Hammarbyvägen. Från bron föreslås en ny gata kantad av bostäder leda vidare österut, uppåt längs Hammarbyskogens norrsluttning. Vid Hammarbytornet, där flera gång- och cykelvägar möts, föreslås ett nytt torg med lekplats nära skogen. Den nya gatan föreslås avslutas i öster med en vändplan varifrån Hammarbyhöjden och naturen i Nackareservatet kan nås via befintliga grusvägar och stigar utanför planområdet. En förlängning av Kalmgatan i Hammarbyhöjden åt sydöst föreslås också för att möjliggöra nya bostäder och en förskola.

Bostäder och förskola på höjden

Vid den nya gatan längs Hammarbyskogens norrsluttning föreslås två lamellhus i sex till sju våningar samt fyra punkthus i tio våningar. Vid Kalmgatans förlängning föreslås fyra punkthus i sex till sju våningar. De två byggnaderna i söder föreslås kopplas ihop med en lågdel som innehåller en förskola. Förskolegården anläggs i anslutning till naturmarken i söder.

Bilder

Vy mot flerbostadshus vid rondell, illustration.
Vy österut längs Hammarbyvägen med föreslagen bebyggelse i kvarter A1. Illustration: Sweco Architects.
Vy mot byggnad längs gata, illustration.
Vy österut längs Hammarbyvägen med föreslagen bebyggelse i kvarter C1. Illustration: AIX.
Flygvy över föreslagen bebyggelse, illustration.
Flygvy från nordost över föreslagen bebyggelse i kvarter E. Illustration: Tham&Videgård.
Vy mot flerbostadshus längs gata, illustration.
Vy längs den nya gatan österut med föreslagen bebyggelse i kvarter F. Illustration: White.

Bakgrund

I översiktsplanen, antagen 2018 finns ett utpekat strategiskt samband mellan Hammarby sjöstad och Hammarbyhöjden som löper genom planområdet. Sambandet har identifierats som en strategiskt viktig koppling för att uppnå målet om en sammanhängande stad. Hammarbyvägen är utpekad att utvecklas till ett urbant stråk. Planen ingår också i Program Hammarbyhöjden och Björkhagen som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2016. I programmet föreslogs en utbredd bebyggelse och en ny gata mellan Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad.

Bilder

Vy mot område med flerbostadshus, illustration.
Vy norrut längs förlängningen på Kalmgatan med föreslagen bebyggelse i kvarter H. Illustration: Varg arkitekter.
Vy längs med gata med flerbostadhus till höger, människor i rörelse, illustration.
Vy längs den nya gatan österut med föreslagen bebyggelse i kvarter G. Illustration: Brunnberg och Forshed.
Vy mot torgyta med omgivande bebyggelse och verksamheter, människor i rörelse, illustration.
Det större föreslagna torget sett västra kortsidan av torget. Bredvid trappan föreslås en paviljongbyggnad mot bron i två våningar. Illustration: AIX arkitekter.
Vy från Norra Hammarbyhamnen med föreslagen bebyggelse i vitt på andra sidan vattnet, fotomontage.
Vy från Norra Hammarbyhamnen med föreslagen bebyggelse.

Frågor och svar

Från samrådsperioden: 8 mars och 25 april 2022.

Inför samrådet har gestaltningen av den nya bebyggelsen bara studerats översiktligt. Den kommer att studeras närmare i nästa skede. 

Längs Hammarbyvägen (Kvarter A–E) eftersträvas ett mer robust uttryck som passar bättre i den befintliga industriarkitekturen. Bottenvåningarna planeras få entréer och lokaler mot gatan.  

Längs den nya gatan och vid Kalmgatan (Kvarter F–H) föreslås en gestaltning som passar bra med de befintliga byggnaderna i Hammarbyhöjden.

Översikt över bebyggelse, illustration.

Kvarter A1 och A2

Den nya bebyggelsen blir en västlig entré till Hammarbyvägen. Kvarteret består av två kontorsbyggnader (A1) och en bostadsbyggnad (A2). Kontorsdelen föreslås bli sex till nio våningar, högst mot väst och lägre mot öst.

De lägre byggnadernas höjd motsvarar ungefär skogens höjd längs sluttningen upp mot Kalmgatan. På taket föreslås takterrasser och påbyggnader med mötesrum. Mot skogen i söder möjliggörs för uteplatser.

Bostadshuset föreslås bli elva våningar mot öst och sju våningar mot väst. I en eventuell länk mellan bostäder och kontor ska det finnas en portik med trappa upp mot Hammarbyskogen. I söder, mot naturmarken och gång- och cykelstråket, bildar en indragen del av byggnaden en långsmal bostadsgård. Även taken kan utnyttjas för gemensamma terrasser för de boende.

Kvarter B1

I kvarter B1 planeras en kontorsbyggnad som föreslås bli sju våningar mot Hammarbyvägen och delas upp i två delar. Den västra delen föreslås utföras med översta våningen indragen.

Kvarter B2

I kvarter B2 planeras en kontorsbyggnad som har en rundad form. Byggnaden föreslås bli åtta våningar med den översta våningen indragen.

I öster föreslås en trappa som följer byggnadens rundade form, från Hammarbyvägen upp mot den nya gatan samt gång- och cykelstråket och platsen för tornet. Byggnaden har två entrévåningar, en mot Hammarbyvägen och en mot gång- och cykelvägen i söder en våning upp.

Kvarter C1, C2 och C3

I kvarter C1 föreslås den befintliga kontorsbyggnaden i Trikåfabriken 4 och markparkeringen i Trikåfabriken 12 ersättas av en ny kontorsbyggnad.

Den nya byggnadens takfotshöjd föreslås vara sex våningar mot Hammarbyvägen och fem våningar mot Virkesvägen.

Mot Hammarbyvägen föreslås byggnaden ges ytterligare en indragen våning ovan takfoten och mot Virkesvägen möjliggörs två indragna våningar ovan våning fem.

I kvarter C2 föreslås den befintliga bilhallen och markparkeringen i Korphoppet 6 ersättas av en ny kontorsbyggnad. Den nya byggnadens takfotshöjd föreslås vara fyra våningar. Byggnaden ges indragna våningar ovan takfotshöjden vilket innebär totalt åtta våningar.

I kvarter C3 föreslås befintligt markparkering i Korphoppet 5 och 7 ersättas med en ny kontorsbyggnad i sju våningar och en högre byggnad för hotell i 16 våningar. Den högre delen blir synlig på håll och markerar läget för det nya torget och bron över Hammarbyvägen.

Kvarter D och paviljong

Den befintliga byggnaden i Korphoppet 1 byggs ut västerut och möter den föreslagna bron med en ny huvudentré. Korphoppet 1 planeras även byggas till med en ny entré mot Virkesvägen i nordöst. Tillbyggnaden mot bron består av en lägre volym i två våningar och en högre volym mot Hammarbyvägen i sex våningar. Tillbyggnaden längs Virkesvägen är en ”veckad” volym i tre våningar.

På den västra sidan om brofästet föreslås en paviljongbyggnad. Byggnaden utförs i två våningar där den övre våningen är genomsiktlig. Under bron planeras för lokal med entré mot Hammarbyvägen.

Kvarter E

I kvarter E föreslås tre liknande byggnader separerade av åtta meter breda släpp. I det västra släppet föreslås trappor från Hammarbyvägen upp mot den planerade ny gatan i söder. Samtliga byggnader föreslås ha en takfotshöjd på sju våningar mot Hammarbyvägen.

De två östra byggnaderna har två indragna våningar ovan takfoten och den västra vid bron har fyra, totalt 11 våningar. Den höga volymen avser att, tillsammans med den höga byggnaden i kvarter C3, markera det centrala läget vid torget och bron över Hammarbyvägen. Indragna takvåningar och platta tak möjliggör takterrasser och vegetationsbeklädda tak.

Kvarter F

I kvarter F föreslås två lamellhus i sex och åtta våningar, med den översta våningen indragen. Byggnaderna föreslås förbindas av en sammanlänkande bottenvåning. Samtliga entréer placeras mot gatan.

Lokaler ska finnas mot gatan och mot platsen för tornet i väst. Bostadsgårdarna är vända mot naturmarken i söder, även platsen mellan husen kan nyttjas som bostadsgård.

Kvarter G

I kvarter G föreslås fyra punkthus. De placeras något indragna och snett vinklade mot gatan. Byggnaderna föreslås vara tio våningar mot gatan.

På grund av souterrängläget blir de åtta våningar mot naturmarken i söder. De tre östra byggnaderna föreslås knytas samman med ett gemensamt garage under mark vars övre bjälklag utgör gårdsyta.

Kvarter H

I kvarter H föreslås fyra punkthus placerade vid den nya förlängningen av Kalmgatan. De två byggnaderna i söder föreslås kopplas ihop med en lågdel i två våningar som innehåller garage och förskola. Bebyggelsen föreslås bli sex våningar med en indragen sjunde våning på kortsidan.

Förskolegården anläggs i anslutning till förskolan mot naturmarken i söder. 

Planen innehåller cirka 500 bostäder varav cirka 150 föreslås bli som hyresrätt och cirka 350 bostadsrätter. I planen eftersträvas flera större lägenheter, vilket Hammarbyhöjden har brist på. Men detta regleras inte med planbestämmelser.

Översikt över bebyggelse med antal våningar per byggnad utskrivet, illustration.

Längs Hammarbyvägen

Bebyggelsen längs den södra sidan av Hammarbyvägen hamnar i ett läge med kraftig souterräng som blir brantare österut. Den generella höjdbegränsningen föreslås vara sex till sju våningar plus en eller flera indragna våningar, fler i östra delen av delområdet. Den föreslagna bebyggelsen relaterar i huvudsak till skogens höjd längs branten i söder.

Längst i väster föreslås bebyggelse i nio till elva våningar där den samspelar med höjden på den befintliga bebyggelsen norr om Hammarbyvägen. En högre byggnad med elva våningar föreslås markera den planerade bron och den nya gatan uppåt längs Hammarbyskogens norrsluttning.

Längs den norra sidan av Hammarbyvägen föreslås höjden på ny bebyggelse relatera till den befintliga. Den maximala höjden föreslås vara sju till åtta våningar med nedtrappning mot Hammarbyvägen och Virkesvägen.

I anslutning till det nya torget anpassas föreslagna byggnader, genom att vara lägre, för att ge torget goda solljusförhållanden. Torget och den planerade bron föreslås markeras med en högre byggnad i sexton våningar som syns på håll.

Bostäder vid den nya gatan och Kalmgatan

De föreslagna lamellhusen och punkthusen längs den nya gatan hamnar i ett läge med kraftigt souterräng i mötet med skogen i söder. Lamellhusen föreslås möta gatan med sex våningar samt en sjunde indragen våning.

Punkthusen föreslås vara tio våningar. Punkthusen längs Kalmgatans förlängning föreslås vara sex respektive sju våningar sedda från gatan. 

Branten norr om Kalmgatan är till stor del bevuxen med barrskog som idag skymmer vyn norrut från Kalmgatan. Den nya bebyggelsen längs Hammarbyvägen föreslås i huvudsak förhålla sig till skogens höjd. Påverkan på utsikten från Kalmgatan bedöms därför bli godtagbar.

Översikt över allmänna platser, illustration.
De nya allmänna platserna (röda punkter) bildar, tillsammans med de befintliga (blå punkter), ett stråk från Hammarby sjöstad upp till den nya gatan.

På den nya brons södra sida föreslås nya allmänna platser, dels vid brofästet, dels vid Hammarbytornet där flera gång- och cykelkopplingar möts. Härifrån leder bland andra en ny gångväg västerut längs naturmarken i slänten söder om Hammarbyvägen. Den nya gatan avslutas i öster med en vändplan som också inkluderar en utsiktsplats.

En trappgränd från Hammarbyvägen upp mot Strahlenbergsgatan i Hammarbyhöjden föreslås för att skapa fler kopplingar i nord-sydlig riktning.

Torg vid Hammarbyvägen

Översikt över torg, illustration.

Norr om Hammarbyvägen föreslås ett nytt torg. Torget omges av den planerade bebyggelsen och den föreslagna bron. En trappa med sittmöjligheter i bra solläge föreslås mellan torget och den nya bron. Mot Hammarbyvägen föreslås planteringsytor med träd och sittplatser.

En mindre, terrasserad torgyta föreslås mot Virkesvägen i norr. I passagen mellan det stora och det lilla torget föreslås planteringsytor med träd.

Triangelplatsen

Öster om södra brofästet föreslås en triangelformad, terrasserad plats. Platsen kan nyttjas som allmän vistelseyta men även för uteservering intilliggande byggnad.

Platsen för tornet

Vid foten av Hammarbytornet föreslås en ny platsbildning. Platsen blir en punkt där många stråk möts: det befintliga huvudcykelstråket uppifrån Hammarbyhöjden, den nya gångkopplingen västerut genom naturmarken och den nya gatan österut.

Huvudcykelstråket från Hammarbyhöjden leds om söder om Hammarbytornet för att undvika cykeltrafik över den nya platsen. 

Platsen för tornet föreslås utformas med ytor för vistelse, men också med ett stort inslag av grönska. Grönskan fyller en viktig funktion för att i största mån behålla det ekologiska spridningssambandet mellan Årstaskogens naturreservat och Nackareservatet.

Översikt över Tornplatsen, illustration.

På platsen, mot Hammarbyskogen, föreslås en lek- och aktivitetsplats för lite äldre barn. Leken integreras med platsens utformning, till exempel kan stödmurar användas för klättring och annan lek.

Den nya lekplatsen avser samspela med naturmarken som är en viktig tillgång för barn och ungdomar. Ny belysning på tornet, träd och bergväggar bidrar till trygghet och blickfång. Byggnaden öster om tornet föreslås få en lokal i bottenvåningen som kan innehålla exempelvis café med uteservering. 

Öster om södra brofästet föreslås en triangelformad, terrasserad plats. Platsen kan nyttjas som allmän vistelseyta men även för uteservering för byggnaden i öster.

Solberget

I planområdets östra del ligger de två topparna Solberget och Lejonberget. Solberget är en populär vistelse- och utsiktsplats. Ett släpp föreslås i kvarterstrukturen för att minimera påverkan på, och bevara utblickar från, Solberget som även efter ett genomförande av planförslaget kommer att utgöra en avskild vistelse och utsiktsplats. 

Utsiktsplatsen

I slutet av den nya gatan föreslås en utsiktsplats med utblickar mot Hammarby Sjöstad och Stockholms innerstad. Platsen utformas som en breddning av gaturummet med en utskjutande del ovan naturmarken.

Längs med samtliga nya gator, utom Kalmgatans förlängning, föreslås dubbelriktade gång- och cykelbanor. Den befintliga, grusade vägen som leder mot Hammarbyhöjden från den östra änden av den nya gatan, och som utgör del av kopplingen mellan stadsdelarna, föreslås uppgraderas.

Cykelbanan längs Hammarbyvägen utgör ett huvudcykelstråk och är en del av de regionala cykelstråken. Huvudcykelstråk från Hammarbyhöjden ansluter till stråket längs Hammarbyvägen via den nya bron och runt de nya kvarteren som omger det föreslagna torget.

Översikt över gång- och cykelstråk, illustration.

Den befintliga, delvis mycket branta gång- och cykelbanan mot Hammarbyhöjden leds i planförslaget förbi Hammarbytornet via en kurva med liten svängradie och begränsad sikt. Sträckningen kan behöva studeras vidare i nästa skede.

I den västra delen av området föreslås den befintliga gångvägen genom naturmarken längs slänten upp mot Hammarbyhöjden uppgraderas och förlängas så att den når den nya platsen för tornet.

Planen ger utrymme för totalt cirka 115 000 kvm ljus BTA kontor, handel och hotell. Detaljplanen styr inte vilken typ av lokaler som byggs eller hur lokalerna används. Det är istället upp till fastighetsägaren att avgöra i ett senare skede.

Kommersiella ytor planeras främst i bottenvåningarna längs Hammarbyvägen, Heliosgatan och vid det föreslagna torget norr om Hammarbyvägen. Även under föreslagen bro över Hammarbyvägen föreslås lokaler.

Inslag av lokaler i bottenvåningar möjliggörs även mot de nya allmänna platserna strax söder om den föreslagna bron samt vid Hammarbytornet.

Hammarbyvägen och Hammarby Fabriksväg är idag utformade som en upphöjd motorled och en lastgata. I planförslaget slås de ihop till en stadsgata i nivå med Hammarby sjöstad.

Den nya stadsgatan ska rymma stora trafikflöden men samtidigt vara en väl gestaltad miljö för gående och cyklister. Övergångsställen föreslås i anslutning till Hammarbyvägens korsningar med andra gator samt vid den nya gränden med trappor upp mot Strahlenbergsgatan i Hammarbyhöjden.

Den nya, sammanslagna Hammarbyvägen, blir totalt cirka 28 meter bred. Den föreslås få dubbla körfält i vardera riktning samt en dubbelriktad cykelbana längs norra sidan. Gångbanor föreslås på såväl norra som södra sidan.

Längs hela gatans sträckning planteras träd i växtbäddar. Uppehåll i raden av träd görs för ytor för angöring och infarter. Träden har stor betydelse för upplevelsen av gaturummet för skuggningen, samtidigt som de förbättrar luftkvaliteten.

Transporterna av farligt gods längs Hammarbyvägen ställer särskilda krav på gatans utformning. I vägbanans kant föreslås därför murar och pollare som skydd mot avåkning.

I Virkesvägens förlängning föreslås en ny bro som överdäckar Hammarbyvägen. Den nya bron blir cirka 20 meter bred och 28 meter lång. Det är viktigt att miljön under bron upplevs som trygg och attraktiv. Därför föreslås lokaler för verksamheter längs bägge sidorna under bron mot Hammarbyvägen.

Bron kommer att utgöra ett viktigt inslag i gaturummet och stor omsorg behöver därför ägnas utformningen. Slutligt gestaltningsförslag för bron tas fram i det fortsatta planarbetet.

Från bron föreslås en ny gata kantad av bostäder leda vidare österut, uppåt längs Hammarbyskogens norrsluttning. Gatan föreslås få gångbanor i båda riktningar samt en dubbelriktad cykelbana längs den södra sidan. Gatans bredd i förslaget är 18 meter.

På gatans norra sida sker angöring längs kantsten. Längs den södra sidan utformas gatan med en zon av växtbäddar för dagvattenhantering med träd, buskar och stenar för naturnära karaktär. Ingen gatuparkering utöver angöring längs gatan planeras. I planteringszonen iordningsställs platser för vistelse i gaturummet.

Den östra delen av gatan kommer ligga högt och bäras av en stödmur, i delar 5-6 meter hög, längs den norra sidan. Stödmuren kommer att bli mycket synlig, exempelvis från Lugnets allé, och behöver utformas med hög kvalitet. I gatans högsta punkt längst åt öster planeras en vändplan i kombination med en utsiktsplats.

Tidsplan

  • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden i oktober 2019 och detaljplanearbete startade.
  • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter pågick mellan 8 mars och 25 april 2022, samrådsmötet var 5 april 2022.
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter, planeras till kvartal 4, 2025.
  • Antagande i Kommunfullmäktige (KF) planeras i kvartal 1, 2026. 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktörer

NCC, Humlegården, JM, Sveafastigheter, Familjebostäder, SSM och Fabege.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Henrik Nilzén
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 533

Jenny Gullström
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 432

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt i Hammarbyhöjden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad