Illustration över området österut. BSK Arkitekter, 2019.
Illustration över området österut. BSK Arkitekter, 2019.
Projekt Pågående

Bostäder och förskola vid Karlskronavägen

Björkhagen

Längs Karlskronavägen i Björkhagen planeras cirka 80 nya hyresrätter. Den tillfälliga förskolan ska även ersättas av en ny permanent förskola med fyra avdelningar.

Pågående arbeten

Projektfakta

80 hyresrätter och en förskola

Vid Karlskronavägen i Björkhagen planeras cirka 80 nya hyresrätter. Den planerade bebyggelsen består av två byggnader i fem till åtta våningar med sammanlagt cirka 50 lägenheter och ett lamellhus i fyra våningar med cirka 30 lägenheter. Idag finns en förskola med ett tidsbegränsat bygglov på platsen. Den kommer ersättas av en ny permanent förskola i två våningar, sammanbyggd med den norra byggnaden, med fyra avdelningar. Detaljplanen möjliggör även lokaler för centrumändamål med syftet att göra detaljplanen mer flexibel om behovet av förskolor förändras.

Fler förskoleplatser

Förslaget är ett viktigt bidrag till att uppfylla Stockholms bostadsmål och skapa goda boendemiljöer. Det bidrar även till att täcka dagens och framtidens behov av förskoleplatser i staden.

Tidplan

  • Start-PM godkändes i september 2017
  • Detaljplanen var på samråd 26 juni - 28 augusti, 2018. Samrådsmöte anordnades i Björkhagens skola den 21 augusti
  • Granskning skedde 26 juni – 28 augusti, 2019
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 28 november, 2019
  • Detaljplanen vann laga kraft den 3 juni, 2021
  • Gatu- och ledningsarbeten planeras att starta under sommaren 2022
  • Byggnation av bostadshus och förskola planeras starta i början av 2023

Byggaktör

Olov Lindgren AB 

Vill du veta mer?

Detaljplanen för är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Illustrationsbild på vy mot förskolan och norra byggnaden sett från Karlskronavägen. Längst till höger i bild syns föreslaget lamellhus. BSK Arkitekter, 2019.
Illustrationsbild på vy mot förskolan och norra byggnaden sett från Karlskronavägen. Längst till höger i bild syns föreslaget lamellhus. BSK Arkitekter, 2019.
Illustrationsbild på vy mot lamellhuset från Karlskronavägen. Längst till vänster i bild syns Björkhagens skola. I fonden skymtar föreslagen förskola. BSK Arkitekter, 2019.
Illustrationsbild på vy mot lamellhuset från Karlskronavägen. Längst till vänster i bild syns Björkhagens skola. I fonden skymtar föreslagen förskola. BSK Arkitekter, 2019.
Flygfoto över ungefärligt planområde (inom rödstreckad figur), taget mot öster.
Flygfoto över ungefärligt planområde (inom rödstreckad figur), taget mot öster.
Situationsplan. Tyréns, 2019.
Situationsplan. Tyréns, 2019.

Kontakt

Alexandra Björklund Moisio

Projektledare, exploateringskontoret

Yusuf Ahmed

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad