Flerbostadshus sett framifrån med väg, gräsmatta och träd framför. Cyklister som cyklar, illustration.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Flerbostadshus vid Malmövägen

Björkhagen

Vid korsningen Malmövägen och Ystadsvägen planeras ett flerbostadshus med cirka 40 bostäder. I samband med den bostadsbyggnationen flyttas Malmövägens sträckning för att skapa en mer trafiksäker korsning i mötet med Ystadsvägen.

Pågående och framtida arbeten

 • Pågående arbete med färdigställande av konstruktioner (trappa, räcken och stödmuren) samt markarbeten i direkt anslutning avslutas under januari 2024.
 • Stadens entreprenör utför kompletterande asfaltering av gång- och cykelbana samt kompletterande plantering av växter under våren 2024.
 • Byggstart för Riksbyggen planeras preliminärt under hösten 2024.
 • Staden kommer att utföra finplanering på allmänplatsmark efter färdigställande av bostadshuset. Planeras preliminärt under 2026.

Väster om korsningen Malmövägen och Ystadsvägen ska ett nytt flerbostadshus byggas. Här planeras cirka 40 nya bostäder och lokaler i bottenvåningen. Med projektet tillförs en boendekategori som är underrepresenterad i området idag, nämligen större lägenheter såsom tre-, fyra- och femrumslägenheter. Området domineras idag av ett- och två-rumslägenheter.

Malmövägen byggs om

Inför byggnationen av nya bostäder öster om korsningen Malmövägen och Ystadsvägen bygger Stockholms stad om och flyttar Malmövägen västerut. Ombyggnationen skapar en rakare, mer trafiksäker korsning i mötet med Ystadsvägen och en mindre brant backe upp till Halmstadsvägen. Sträckan förses också med ett nytt gång- och cykelstråk som förbinder Kärrtorp med Björkhagen.

Bilder

Flerbostadshus i vinkel med väg och gräsmatta framför. Människor i rörelse, illustration.
Flerbostadshus sett snett framifrån. Människor som cyklar och promenerar, illustration.

Utförda arbeten

Staden utförde bullrande arbeten vid Ystadsvägen och Malmövägen. I nära anslutning till arbetsområdet låg förskolan Solskenet som hade sin förskolegård direkt mot Ystadsvägen. För att minska störningen för förskolan och underlätta bullersituationen anordnade staden en tillfällig förskolegård på förskolans baksida.

Den tillfälliga förskolegårdens placering innebar att en del av gångvägen in mot Nytorps gärde stängdes av. Gående och cyklister hänvisades runt förskolan via Ystadsvägen eller Fyrskeppsvägen.

Marken återställdes när den tillfälliga förskolegården tas bort.

Karta med markering av en del av arbetsområdet, markering som visar befintlig förskolegård och tillfällig utökning av gården.

 

 • Rosa markering visar en del av stadens arbetsområde.
 • Lila markering visar den dåvarande förskolegården och lila ränder visar området som blev en tillfällig utökning av gården.
 • Blå pilar visar hänvisade gång- och cykelvägar runt förskolan.

Inför byggnationen av nya bostäder bygger Stockholms stad om och flyttar Malmövägen. Arbetet utfördes av JVAB och innebar bergsprängning för att sänka Malmövägen samt förlägga ny vattenledning. Berget som löper längsmed SL:s tunnelbanespåret sprängdes på fasta tidpunkter.

Tider och störningar

Sprängning skedde 3–4 gånger per dag.

 • Klockan: 10.07–10.10
 • Klockan: 11.07–11.10
 • Klockan: 13.27–13.30
 • Klockan: 14.07–14.10

Varje sprängning signalerades med korta signaler innan sprängning därefter en lång signal, vilket betyder att sprängningen var över. 

Sms-avisering före sprängning

Om man ville kunde man få ett sms i mobilen innan vi sprängde. Cirka 30 minuter innan det är dags för sprängning fick man ett sms. Man kunde anmäla sig genom NCVIB webbplats. 

Besiktning

Närliggande fastigheter har besiktigades inför arbetet och vibrationsmätare var monterade. Besiktningen utfördes av Nitro Consult AB.

I januari 2023 startade etapp 2 i ombyggnationen av Malmövägen. Arbetsområdet stängs av enligt rosa markering i bilden nedan. Arbetet innebar att Malmövägen stängdes av helt för både biltrafik, gående och cyklister. Nattbussen och ersättningsbuss för tunnelbanan fick en annan sträckning.

Gående och cyklister hänvisades runt arbetsområdet enligt blå markering i kartan nedan.

Båda trapporna från Malmövägen till bostadskvarteret vid Höganäsvägen stängdes av. Under byggtiden ersattes de av en tillfällig trappa i mitten av kvarteret.

Karta med markering av arbetsområdet och markering för hänvisning av gående och cyklister.

Arbeten utfördes i direkt anslutning till bostadshusen öster om Malmövägen. Staden bytte ut vattenledningarna till fastigheten och byggde en ny stödmur samt en gång- och cykelbana längs Malmövägen.

För de boendes säkerhet stängdes uteplatserna mot Malmövägen av under byggtiden. Staden i samarbete med Svenska Bostäder, informerade inför avstängningen av uteplatserna och när lös egendom behövdes vara borttagna.

Tidsplan

 • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden under kvartal två 2015.
 • Detaljplanen var på samråd 15 november 2016–3 januari 2017.
 • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 23 maj 2018 och fick laga kraft 2 november 2020.
 • Ombyggnaden av gatan och korsningen planeras bli klar under vintern 2023/2024.
 • Byggstart för bostadshuset beräknas kunna ske under hösten 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och planeringsarbetet.

Byggaktörer

Riksbyggen bygger det nya bostadshuset. Gatuarbeten utförs av exploateringskontoret, Stockholms stad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Alexandra Björklund Moisio
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 882

Stadsutvecklingsområde Hammarbyhöjden-Björkhagen

Projekt i Björkhagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad