Illustration över området österut. BSK Arkitekter, 2019.
Illustration över området österut. BSK Arkitekter, 2019.
Projekt Planerat

Bostäder och förskola vid Karlskronavägen

Björkhagen

Förslag till detaljplan för att bygga cirka 80 nya hyresrätter i Björkhagen. Den tillfälliga förskolan planeras även att ersättas av en ny permanent förskola med fyra avdelningar. Förslaget omfattar fastigheterna Hammarbyhöjden 1:1, Snöfallet 2 och Snötäcket 4.

Projektfakta

80 hyresrätter i Björkhagen

I förslaget planeras det för cirka 80 nya hyresrätter vid Karlskronavägen i Björkhagen. Den planerade bebyggelsen består av två byggnader i fem till åtta våningar med sammanlagt cirka 50 lägenheter och ett lamellhus i fyra våningar med cirka 30 lägenheter. Idag finns en förskola med ett tidsbegränsat bygglov på platsen. Den planeras att ersättas av en ny permanent förskola i två våningar, sammanbyggd med den norra byggnaden, med fyra avdelningar. Planförslaget möjliggör även lokaler för centrumändamål med syftet att göra detaljplanen mer flexibel om behovet av förskolor förändras.

Planområdet, som är ungefär 7 900 kvadratmeter stort, ligger cirka 300 meter fågelvägen från Björkhagens tunnelbanestation.

Fler förskoleplatser

Förslaget är ett viktigt bidrag till att uppfylla Stockholms bostadsmål och skapa goda boendemiljöer. Det bidrar även till att täcka dagens och framtidens behov av förskoleplatser i staden.

Preliminär tidplan

  • Start-PM godkändes i september 2017
  • Detaljplanen var på samråd 26 juni - 28 augusti, 2018. Samrådsmöte anordnades i Björkhagens skola den 21 augusti.
  • Granskning skedde 26 juni – 28 augusti 2019
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 28 november 2019.
  • Planen är överklagad till mark och miljödomstolen.

Byggaktör

Olov Lindgren AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Illustrationsbild på vy mot förskolan och norra byggnaden sett från Karlskronavägen. Längst till höger i bild syns föreslaget lamellhus. BSK Arkitekter, 2019.
Illustrationsbild på vy mot förskolan och norra byggnaden sett från Karlskronavägen. Längst till höger i bild syns föreslaget lamellhus. BSK Arkitekter, 2019.
Illustrationsbild på vy mot lamellhuset från Karlskronavägen. Längst till vänster i bild syns Björkhagens skola. I fonden skymtar föreslagen förskola. BSK Arkitekter, 2019.
Illustrationsbild på vy mot lamellhuset från Karlskronavägen. Längst till vänster i bild syns Björkhagens skola. I fonden skymtar föreslagen förskola. BSK Arkitekter, 2019.
Flygfoto över ungefärligt planområde (inom rödstreckad figur), taget mot öster.
Flygfoto över ungefärligt planområde (inom rödstreckad figur), taget mot öster.
Situationsplan. Tyréns, 2019.
Situationsplan. Tyréns, 2019.

Kontakt

Erik Thurell

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Caroline Cronvall

Projektledare, exploateringskontoret

Nyheter

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad