Foto av det färdigställda torget. Vy från torgets mitt mot Söderarmsvägen. Bilden visar den bevarade fontänen samt en ny breddad trappa och ramp från torget upp mot Lågskärsvägen.
Träden och fontänen har bevarats. Beläggningen med rundlar av smågatsten har återskapats på torget och trappan mot Lågskärsvägen har fått en ramp och breddats. Foto: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret
Projekt Pågående

Bostäder och upprustning av Kärrtorps centrum

Kärrtorp

I Kärrtorps centrum bygger Besqab och Svenska Bostäder tre bostadshus med sammanlagt 160 lägenheter. Samtidigt har staden rustat upp Kärrtorpsplan, busstorget och anslutande offentliga miljöer.

Projektfakta

160 nya bostäder i tre kvarter

160 nya bostäder byggs på tre platser i Kärrtorps centrum. Vid busstorget, där det tidigare stått en förskola, har Besqab byggt bostadshus med cirka 90 bostadsrätter. Vid Söderarmsvägen och Lågskärsvägen ska Svenska Bostäder bygga tre bostadshus med sammanlagt cirka 70 hyresrätter. Svenska Bostäder kommer även rusta upp gångvägen som leder från det nya huset vid Lågskärsvägen, längs tunnelbanan, ner till torget.

Upprustning av centrum

I samband med bostadsbyggnationen rustar Stockholms stad upp Kärrtorpsplan, busstorget och anslutande gångvägar och trappor. Träden, dammen och stenbeläggningen utgör grunden i utformningen när nya mötesplatser skapas och tillgängliggörs. Målet är ett levande och trivsamt centrum som är attraktivt för verksamheter och fungerar som en mötesplats för boende och besökare. Utformningen av torget utgår ifrån det gestaltningsprogram som togs fram 2016, vissa ändringar har gjorts sedan dess.  

Gestaltningsprogrammet bygger till stor del på resultatet från den medborgadialog som genomfördes i Kärrtorps centrum 2015. Då fick boende och besökare möjlighet att lämna synpunkter, delta i workshops och testa sina idéer på plats. Resultatet från dialogen finns att läsa i slutrapporten i dokumentlistan nedan. 

Dokument:

Gestaltningsprogram Kärrtorps centrum - 2016 

Slutrapport - Dialogen i Kärrtorp - 2015

Stockholm växer

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya trafiklösningar. Centrumlägen med goda kommunikationer är viktiga platser för ny bostadsbebyggelse som ger förutsättningar för ett hållbart resande. Kärrtorps centrum har ett sådant läge.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 8 december 2016.
  • Rivningen av förskolebyggnaden påbörjas i januari 2018.
  • Byggnationen av Besqabs bostadshus i kvarteret Näskubben startade i februari 2018 och inflytt skede under våren 2020.
  • Upprustningen av torget startade i slutet av januari, 2020 och blev klart i juli 2021. 
  • Det nya torget invigdes med torgfest i november 2021.
  • Byggnationen av Svenska Bostäders bostadshus, kvarteren Grönskär och Söderarm, startade hösten 2020.

Byggaktörer

Svenska Bostäder bygger projektets hyresrätter och Besqab har bostadsrätterna. Exploateringskontoret bygger om torget, busstorget och anslutande offentliga miljöer.

Vill du veta mer?

Detaljplanen för Kärrtorps centrum är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Foto av det färdigställda torget. Vy från torgets mitt mot Söderarmsvägen. Bilden visar den bevarade fontänen samt en ny breddad trappa och ramp från torget upp mot Lågskärsvägen.
Träden och fontänen har bevarats. Beläggningen med rundlar av smågatsten har återskapats på torget och trappan mot Lågskärsvägen har fått en ramp och breddats. Foto: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret
Foto som visar några av de nya sittplatser som tillförts på torget. Et långbord med justerbara sittplatser och dubbelsidiga parkbänkar i förgrunden. I bakgrunden syns även upphöjda rundlar som även fungerar som sittplatser.
På det nya torget har flera olika typer av sittplatser tillförts. Något som efterfrågats under dialogen som föregått projektet. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret
Foto som visar en bred L-formad trappa från busstorget upp mot Kärrtorpsplan och Tunnelbaneuppgången.
Busstorget och Kärrtorpsplan kopplas samman med en bred trappa. Foto: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret
Foto på ytan under tunnelbanebron. En gungställning där två barn gungar är i fokus. Till vänster syns några av de nya cykelställen.
Ytan under broarna har utvecklas till en mötesplats med gungor, konst (inte i bild) och beläggningar för att bli mer inbjudande. Foto: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret
Foto som visar Besqab nybyggda hus i Kvarteret Näskubben, i anslutning till busstorget. I bild syns även den nya parkeringsplatsen som ramas in av låga planteringar.
Besqabs nybyggda hus i kvarteret Näskubben samt del av busstorget med nya parkeringsplatser och planteringar. foto: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret
Arkitektskiss på kvarteret Söderarm
Arkitektskiss på kvarteret Grönskär

Kontakt

Sanna Waldowsson

Byggprojektledare

Ann Wetterström

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad