Vy från den digitala 3D-modellen, föreslagen bebyggelse i vitt.
Projekt Planerat

Bostäder och verksamheter i Sjöstadshöjden

Hammarbyhöjden / Hammarby sjöstad

Planen syftar till att utveckla Hammarbyvägen och Hammarby fabriksväg till ett attraktivt och levande stadsrum med både bostäder och verksamheter. Planen syftar också till att överbrygga barriärer och bättre koppla samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad. Här planeras för cirka 400-500 bostäder, 4000-5000 arbetsplatser, ett hotell, förskola, nya torg och en lekplats.

Nyheter

Projektfakta

Hammarbyvägen utvecklas till urbant stråk

Hammarbyvägen föreslås sänkas och läggas samman med Hammarby fabriksväg. Vägen utvecklas till en stadsgata med planteringar och gång- och cykelstråk. Den planerade bebyggelsen på båda sidor av gatan får verksamhetslokaler och entréer mot gatan.

Längs Hammarbyvägen planeras huvudsakligen nya kontorsbyggnader. Längs den södra sidan föreslås fem nya kvarter, fyra med kontor och ett med bostäder. Byggnaderna planeras att bli mellan fem och sju våningar höga med inslag av högre, upp till elva våningar. Längs den norra sidan av Hammarbyvägen föreslås i delar rivning och nybyggnad, i andra delar om- och tillbyggnad. Här planeras kvarter med kontor och ett hotell. Kontorsbyggnaderna planeras bli sju till åtta våningar och hotellet sexton våningar. Norr om Hammarbyvägen föreslås också ett nytt, centralt placerat torg med goda solförhållanden.

Ny bro och gata från Hammarby sjöstad

I Virkesvägens förlängning föreslås en ny bro som överdäckar Hammarbyvägen. Från bron föreslås en ny gata kantad av bostäder leda vidare österut, uppåt längs Hammarbyskogens norrsluttning. Vid Hammarbytornet, där flera gång- och cykelvägar möts, föreslås ett nytt torg med lekplats nära skogen. Den nya gatan föreslås avslutas i öster med en vändplan varifrån Hammarbyhöjden och naturen i Nackareservatet kan nås via befintliga grusvägar och stigar utanför planområdet. En förlängning av Kalmgatan i Hammarbyhöjden åt sydöst föreslås också för att möjliggöra nya bostäder och en förskola.

Bostäder och förskola på höjden

Vid den nya gatan längs Hammarbyskogens norrsluttning föreslås två lamellhus i sex till sju våningar samt fyra punkthus i tio våningar. Vid Kalmgatans förlängning föreslås fyra punkthus i sex till sju våningar. De två byggnaderna i söder föreslås kopplas ihop med en lågdel som innehåller en förskola. Förskolegården anläggs i anslutning till naturmarken i söder.

Preliminär tidplan

  • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden 24 oktober, 2019 och detaljplanearbete startade. 
  • Detaljplanen var på samråd mellan 8 mars och 25 april, 2022. Samrådsmöte hölls i Sjöstadsskolan den 5 april, 2022.
  • Granskning planeras kvartal 4, 2024.

Byggaktörer

NCC, Humlegården, JM, Sveafastigheter, Familjebostäder, SSM och Fabege.

Bakgrund

I översiktsplanen, antagen 2018 finns ett utpekat strategiskt samband mellan Hammarby sjöstad och Hammarbyhöjden som löper genom planområdet. Sambandet har identifierats som en strategiskt viktig koppling för att uppnå målet om en sammanhängande stad. Hammarbyvägen är utpekad att utvecklas till ett urbant stråk. Planen ingår också i Program Hammarbyhöjden och Björkhagen som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2016. I programmet föreslogs en utbredd bebyggelse och en ny gata mellan Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad.

Frågor och svar

Från samrådsperioden: 8 mars och 25 april, 2022.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Illustrationsplan över planområdet
Vy österut längs Hammarbyvägen med föreslagen bebyggelse i kvarter A1. (Bild: Sweco Architects)
Vy österut längs Hammarbyvägen med föreslagen bebyggelse i kvarter C1. (Bild: AIX)
Flygvy från nordost över föreslagen bebyggelse i kvarter E. (Bild: Tham&Videgård)
Det större föreslagna torget sett västra kortsidan av torget. Bredvid trappan föreslås en paviljongbyggnad mot bron i två våningar (Bild AIX arkitekter)
Vy längs den nya gatan österut med föreslagen bebyggelse i kvarter F. (Bild: White)
Vy längs den nya gatan österut med föreslagen bebyggelse i kvarter G. (Bild: Brunnberg&Forshed)
Vy norrut längs förlängningen på Kalmgatan med föreslagen bebyggelse i kvarter H. (Bild: Varg arkitekter)
Vy från Norra Hammarbyhamnen med föreslagen bebyggelse. (bild Stockholms stad)

Kontakt

Henrik Nilzén

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jenny Gullström

Projektledare, exploateringskontoret

Läs mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad