Flygbild över Sjöstadshöjden
Projekt Planerat

Bostäder och verksamheter på Sjöstadshöjden

Hammarbyhöjden

Projektet Sjöstadshöjden syftar till att koppla samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad och skapa en stadsmässig miljö med både bostäder och verksamheter. Här planeras för cirka 400 bostäder, 4000 arbetsplatser, hotell, förskola och ny lekplats.

Projektfakta

Hammarbyvägen utvecklas till urbant stråk

Den upplyfta Hammarbyvägen och den lägre liggande Hammarby fabriksväg föreslås slås samman på den lägre nivån och utvecklas till en stadsgata med bebyggelse längs bägge sidorna. Avsikten är att skapa ett tryggt, attraktivt, sammanhängande stadsrum med cirka 4000-5000 kontorsarbetsplatser, hotell, ett torg och aktiva bottenvåningar med lokaler mot gatan. Omvandlingen bidrar till att skapa ett tydligt och kontinuerligt stadsrum som kopplar samman Nacka i öster vidare mot Gullmarsplan och Södermalm.

Bostäder och förskola på höjden

En ny koppling föreslås mellan Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad. Längs den nya kopplingen och vid Kalmgatans östra del möjliggörs för cirka 400-500 bostäder i bostadsrätt och hyresrätt. I det planerade bostadskvarteret vid Kalmgatan planeras även för en förskola med sex avdelningar. En ny lekplats anläggs vid den nya förskolan. Den planerade bebyggelsen ska bidra till att skapa en trygg och tillgänglig koppling mellan Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad.

Stadsdelar kopplas samman

Projektet Sjöstadshöjden ligger på gränsen mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden. Hammarbyvägen och Hammarby fabriksväg utgör idag, tillsammans med branten mot Hammarbyhöjden i söder, en barriär mellan stadsdelarna. Planförslaget gör det möjligt att, tillsammans med angränsande plan för Hammarbyskogen, koppla samman de två stadsdelarna.  

Preliminär tidplan

 • Utredningsbeslut godkändes av exploateringsnämnden 10 mars 2016.
 • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden 24 oktober, 2019 och detaljplanearbete startar. 
 • Samråd planeras i mars-april, 2022.
 • Granskning planeras kvartal 2, 2023.
 • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden planeras kvartal 3, 2023
 • Antagande i kommunfullmäktige planeras kvartal 4, 2023.

Byggaktörer

 • NCC har markanvisning för cirka 13 000 kvadratmeter kontor.
 • JM har markanvisning för cirka 70 hyresrätter. 
 • Humlegården har markanvisning för cirka 46 000 kvadratmeter kontor i två kvarter. 
 • Sveafastigheter har markanvisning för cirka 150 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter.
 • Familjebostäder har markanvisning för cirka 80 hyresrätter och en förskola med sex avdelningar.
 • SSM har markanvisning för cirka 150 bostadsrätter.

Bakgrund

Projektet ingår i programmet för Hammarbyhöjden-Björkhagen som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2016. I programmet pekas Sjöstadshöjden ut som ett utvecklingsområde för bostäder och verksamheter. I Stockholms stads översiktsplan, antagen 2018, framgår att det finns strategiskt samband mellan Hammarby sjöstad och Hammarbyhöjden-Björkhagen som löper genom Sjöstadshöjden. Sambandet har identifierats som en strategiskt viktig koppling för att uppnå målet om en sammanhängande stad.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Planområdet markerat i rött med angränsande plan för Hammarbyskogen i blått, Start-PM 2019.
Flygbild över Sjöstadshöjden

Läs mer om stadsutvecklingsområdet

Kontakt

Henrik Nilzén

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Maria Cederborg

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad