Flervåningshus och träd intill Sparrmansvägen, illustration.
Vy från Sparrmansvägen, riktning norrut. Här ses även förgårdsmark med uteplatser för det norra huset samt platsbildningen vid det södra huset till vänster i bild. Bild: Varg arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder längs Sparrmansvägen

Hammarbyhöjden

Planen syftar till att möjliggöra bostäder på två områden vid Sparrmansvägen. Bostäderna planeras bli hyresrätter.

Cirka 62 bostäder och lokaler

Detaljplanen möjliggör för cirka 62 nya bostäder som planeras uppföras på två platser längs Sparrmansvägen i Hammarbyhöjden i form av lamellhus. Ett av lamellhusen placeras söder om Sparrmansvägen och det andra huset på den norra sidan. Den nya bebyggelsen föreslås bli upp till fyra våningar högt och matchar områdets befintliga lamellhus i storlek. Lokaler planeras i bottenvåningarna för att tillskapa ett mer levande gaturum och utveckla Sparrmansvägen till ett stadsstråk.

 

Bilder

Lamellhus längsmed Sparrmansvägen, illustration.
De två lamellhusen placeras längsmed Sparrmansvägen. Bild: Varg arkitekter.
Flervåningshus och enstaka träd vid Olaus Magnus väg, illustration.
Vy från Olaus Magnus väg, riktning söderut. Bild: Varg arkitekter.
Flervåningshus och träd intill Sparrmansvägen, illustration.
Vy från Sparrmansvägen, riktning norrut. Här ses även förgårdsmark med uteplatser för det norra huset samt platsbildningen vid det södra huset till vänster i bild. Bild: Varg arkitekter.
Två bilder på fasader på två ljusa flervåningshus. De är utmärkta med bokstäverna "A" och "B" skrivet i rosa cirklar, illustration.
Bild A: Fasadutsnitt för det norra huset. Bild B: Fasadutsnitt för det södra huset (Varg arkitekter).

Parkering

Bilparkering föreslås som garage i bottenplan i det södra huset samt två p-platser längs med Olaus Magnus väg. Totalt föreslås 22 p-platser, varav 20 är p-platser och två platser är parkering för rörelsehindrad. Parkeringstalet baseras på fastighetens läge i förhållande till kollektivtrafik förbindelser, avstånd till city, tillgång till lediga parkeringsplatser på tomtmark i området samt tillgång till service och andra urbana aktiviteter.

Bilder

Karta som visar områdets avgränsning markerat med gult.
Karta som visar planområdets avgränsning markerat med gult.
Illustrationsplan över föreslagna hus och naturmark som föreslås bevaras, illustration.
Illustrationsplan som visar de föreslagna husens placering och den naturmark som föreslås bevaras. Bild: Topia landskapsarkitekter.
Lamellhus längsmed Sparrmansvägen, illustration.
De två lamellhusen placeras längsmed Sparrmansvägen. Bild: Varg arkitekter.

Tidsplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i december 2021.
  • Samråd: 12 september till 23 oktober 2023.
  • Granskning planeras till kvartal 3, 2024.
  • Antagande planeras till kvartal 4, 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Bergsundet Projekt Hammarbyhöjden AB

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Pitchayan Buachoom
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 492

Milan Sofipour
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 426

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt i Hammarbyhöjden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad