Karta över området vid Bällsta hamn
Projekt Planerat

Bostäder, skola och förskolor i Bällsta hamn

Ulvsunda industriområde

Förslaget till ny detaljplan gör det möjligt att utveckla norra delen av Ulvsunda industriområde med bostäder, grundskola och service samt skapa en strandpark längs Bällstaviken. Förslaget berör bland annat fastigheten Masugnen 1, Gjutmästaren 3 och 5 samt Valsverket 10.

Projektfakta

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 900-1200 bostäder (tillsammans med planområdet där fastigheterna Gjutmästaren 6 och 9 ingår), en ny grundskola F-9, flera förskolor samt flera nya parker och torg. Förutom nya lokala parker, torg och stadsgator finns goda förutsättningar för en ny sammanhängande strandpark längs med Bällstaviken.

Här finns också möjlighet att utveckla pendelbåtstrafik och eventuellt mindre transporter på båt vid områdena för befintliga kajområden.

Blandstad

Målsättningen är att skapa en blandstad med ett varierat innehåll av funktioner som bidrar till att området upplevs befolkat, tryggt och händelserikt dygnet runt, året runt.Planområdet utgörs av den östra delen av Ulvsunda industriområde och sträcker sig från fastigheten Gjutmästaren 3 i söder till fastigheten Masugnen 1 i norr.

I väster avgränsas planområdet av Tvärbanan och i öster av kommungränsen mot Solna och Sundbyberg. Delar av Bällstaviken ingår. Planområdet, inklusive vattenområde omfattar drygt 100 000 kvadratmeter.

Preliminär tidplan

  • Godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden: 7 december 2017
  • Planeringsarbetet för Bällsta hamn (diarienummer 2015-11048) med start-PM 7 december 2017 har delats upp i två planärenden.
    Den södra delen, som omfattar Gjutmästaren 6 och 9 har fått diarienummer: 2018-06893.
    Den norra delen som omfattar fastigheterna Masugnen 1, Gjutmästaren 3 och 5 samt Valsverket 10 med flera, har fått diarienummer: 2019-10844.
  • Samråd: preliminärt andra kvartalet 2023
  • Granskning: tredje kvartalet 2025
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden: fjärde kvartalet 2025
  • Antagande i Kommunfullmäktige: andra kvartalet 2026.

 

Byggaktörer

Gjutmästaren 5 ägs av Niam AB.

Stockholms stad äger genom Exploateringsnämnden fastigheterna Gjutmästaren 3, Masugnen 1 och Valsverket 10, samt Ulvsunda Industriområde 1:14.

Valsverket 10 innehas med tomträtt av Stockholms stads bolag S:t Erik Markutveckling AB.

SSM Fastigheter AB och Svenska hem i Bromma AB har erhållit markanvisningar den 7 december 2017 för nya bostäder inom Masugnen 1 och Gjutmästaren 3.

Kontakt

Tua Sandberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Joacim Nylander

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad