• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Idrott och kultur i Pripps gamla lokaler

Ulvsunda industriområde

Omvandlingen av fastigheten Gjutmästaren 6, gamla Pripps bryggeri, är den första etappen i planläggningen av Bällsta hamns södra del. Fastigheten, med populärnamnet Bryggeriet i Bromma, utvecklas till en central mötesplats för bland annat idrott och kultur, upplevelser, kontor och handel. Arbetena beräknas starta under 2024 och området utvecklas etappvis.

Etappvis utveckling med stadsbebyggelse i sikte

Den övergripande planeringen för Bällsta hamn är att enligt översiktsplanens intention omvandla den nyare delen av Ulvsunda industriområde. Här kommer på sikt en blandad stadsbebyggelse med nya bostäder, verksamheter, service, gator, parker, kultur samt idrottsytor, skola och förskolor växa fram.

De i dag hårdgjorda industriområdet kommer utvecklas till ett attraktivt blandstadsområde. Planen syftar även till att tillvarata och säkerställa planområdets höga kulturhistoriska värden och förbättra områdets gång- och cykelvägar till närliggande områden. Planen innehåller även nya parker som ett första steg för att långsiktigt uppnå en ekologiskt och socialt hållbar stadsdel. Utvecklingen kommer ske etappvis.

Bilder

Idrottshall med publik i Ulvsunda idrottscentrum. Illustration: White Arkitekter.
Foajén i Ulvsunda idrottscentrum. Illustration: White Arkitekter.
Utomhusmiljö kvällstid, Kajgatan vid Bällstaviken. Illustration: White Arkitekter.
Flygfoto som visar fastighetens läge och närmaste omgivningar. Foto: Lennart Johansson.

Mötesplats för idrott, kultur och handel med mera

Gjutmästaren 6 är fastighet på cirka 100 000 kvadratmeter lokalarea fördelade på flera byggnader, som ursprungligen uppfördes av Pripps som bryggeri och huvudkontor. Bryggeriverksamheten pågick här från tidigt 1970-tal till 2004. Därefter har lokalerna hyrts ut till verksamheter inom handel, upplevelser, kultur med mera.

Den nya detaljplanen, som vann laga kraft 27 oktober 2023, ändrar den tidigare industriella inriktningen. I ett första skede kommer Gjutmästaren 6 utvecklas till en central mötesplats för idrott med inslag av kultur, kontor, handel i linje med stadsutvecklingen i hela Bällsta hamn. I detta skede ingår inga nya byggrätter.

Ett av de första större delprojekten är att i nära samarbete med Stockholms stads idrottsförvaltning etablera en ny idrottsanläggning, Ulvsunda idrottscentrum, i en av byggnaderna. Anläggningen kommer att utformas för många olika hallidrotter, till exempel handboll, basket och innebandy. Det kommer även att finnas ytor anpassade för bland annat bordtennis, dans, brottning, fäktning, judo, cricket och boule.

Fastighetens storlek, dess utformning och läge gör att den lämpar sig för många typer av verksamheter. Lämpliga komplement till idrottscentrumet kan vara restaurang och café, gym och olika fritidsverksamheter. Viss handel och annan närservice behövs också för fastighetens hyresgäster och besökare, samt för grannarna i närområdet.

Från industriområde till levande stadsdel

För att kunna omvandla karaktären av ett industriområde till en del av ett större blandstadsområde krävs tillgång till kvalitativa gröna ytor med rekreativa och ekologiska funktioner. I planen anläggs två nya parker, kontorsparken vid Bällstaviken och området vid fornminnet, som ett första steg för att långsiktigt uppnå en ekologiskt och socialt hållbar stadsdel.

Förbättrade gång- och cykelvägar

För att på ett tryggt och säkert sätt kunna ta sig till fots och med cykel till de besöksmål, som verksamheterna för idrott och kultur innebär, planeras strategiskt viktiga gång- och cykelvägar mellan tvärbanans hållplats Norra Ulvsunda och entréerna till idrottshallarna och vidare ned till kajen och den sammanhängande strandpromenaden.

Det nya idrottscentrumets parkering utgörs av befintliga parkeringsytor mellan det ursprungliga höglagret och Huvudstaleden och den övriga handelsparkeringen placeras öster om tvärbanan.

En markreservation fastställs för allmän körtrafik mellan Masugnsvägen och Bryggerivägen, som möjliggör utrymning från verksamhetsområdets norra delar samt för att säkra en framtida förbindelse mellan Bällsta hamns norra och södra delar.

Bilder

Karta över Ulvsunda industriområde där detaljplaneområdet är markerat med en lila streckad linje.
Karta över Ulvsunda industriområde där detaljplaneområdet är markerat med en lila streckad linje.
Bilden visar en flygvy över en modell över planerad utveckling av området, illustration.
Flygvy. Illustration.

Tidplan

  • Planen fick laga kraft 27 oktober 2023.
  • Utvecklingen av fastigheten Gjutmästaren 6, Bryggeriet i Bromma, planeras starta i början av 2024.
  • Ulvsunda idrottscentrum planeras öppna hösten 2026.
  • Lokaler för ytterligare nya verksamheter färdigställs därefter successivt.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Byggaktör är S:t Erik Markutveckling genom dotterbolaget Fastighets AB G-mästaren. S:t Erik Markutveckling AB ägs av Stockholms stad via Stockholms Stadshus AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Ulvsunda industriområde

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad