dcsimg
Perspektivbild vy från sydväst. Illustration: ÅWL Arkitekter
Vy från sydväst. Illustration: ÅWL Arkitekter
Projekt Pågående

120 bostäder utmed Russinvägen

Hökarängen

Området vid kvarteret Hökarboden (Farsta 2:1 med flera invid kvarteret Hökarboden) bebyggs med tre flerbostadshus.

Projektfakta

Förberedande arbeten 

Ett antal förberedande arbeten inför kommande husbyggnation har inletts i form av ledningsflytt längs med Russinvägen. Tillfällig belysning har placerats ut på södra sidan av Russinvägen. När husen är färdigställda kommer belysningen att flyttas tillbaka till den norra sidan av Russinvägen.

Flerbostadshus längs med Russinvägen

Tre flerbostadshus byggs längs Russinvägens nordöstra sida där marken idag är oexploaterad och sluttar. Fastighetens namn är Farsta 2:1 med flera invid kvarteret Hökarboden. Husen byggs som lamellhus om fyra våningar mot gatan och en suterrängvåning där marken släntar. Cirka 120 lägenheter ryms i de tre husen.

Laga kraft vunnen

Planen vann laga kraft 2017-07-22.

Vem bygger?

Svenska Hem i Bromma.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och kan börja byggas efter bygglov. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar i planarbetet.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Anna Tsyrkulenko

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Rebecca Granström

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad