Vy över radhusens baksida från grönområdets nordöstra del. Illustration: Metod Arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Radhus längs Kontoristvägen

Hökarängen

12 nya radhus ska byggas längs med Kontoristvägen nära Fagersjöskogen.

12 radhus

Staden planerar för 12 nya radhus längs Kontoristvägens norra sida i utkanten av Hökarängen nära Fagersjöskogen.

Radhusen får två våningar och är uppdelade i två längor, ett med sju boenden i västra delen av områden och det andra med fem i den östra delen. Längorna skiljs av naturmark och en befintlig transformatorstation.

Radhusen får förgårdsmark, entréer, parkering och tillhörande lägre förrådsbyggnader på entrésidan samt altaner på baksidan.

Ambitionen är att den nya bebyggelsen ska samspela väl och vara ett tillskott till den sammanhållna 40 - och 50 ‐tals arkitekturen i Hökarängen. Bostäderna ligger i ett natur- och kollektivtrafiknära läge.

Planområde

Detaljplanen är en del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen, cirka 700 meter sydväst om Hökarängens centrum. Planområdet är idag naturmark. Placeringen av bebyggelsen ska anpassas efter befintlig terräng och göra så litet intrång i naturmiljön som möjligt.

Planen är förenlig med Stockholms stads översiktsplan och bidrar till att nå Stockholms bostadsmål.

Planen har omarbetats efter samrådet

Planen innehöll från början 90 lägenheter med tre flerbostadshus och 19 radhus.

Efter samrådet har planen omarbetats i dialog med byggaktören för att ta hänsyn till synpunkter som kom in under samrådet samt stadsbyggnadsnämndens utlåtande efter samrådet. Detta har resulterat i en betydligt mindre omfattande plan.

Bilder

Vy över radhusens baksida från mitten av naturområdet mellan Kontoristvägen flerbostadshusen i nordost. Illustration: Metod Arkitekter
Vy längs med Kontoristvägen i sydvästlig riktning. Illustration: Metod Arkitekter
Vy längs med Kontoristvägen i nordostlig riktning. Illustration: Metod Arkitekter
Vy över radhusens baksida från mitten av naturområdet mellan Kontoristvägen flerbostadshusen i nordost. Illustration: Metod Arkitekter

Tidsplan

  • Samråd 16 februari till 30 mars 2015
  • Granskning med utställning 21 mars till 25 april 2018.
  • Antagen i stadsbyggnadsnämnden den 26 september 2018.
  • Laga kraft 2019-04-12.Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. Länsstyrelsens beteckning: 40411-44475-2018.
  • Stockholm Vatten och Avfall genomför en ledningsflytt under hösten 2020 som beräknas vara klar i december 2021. Husbyggnationerna påbörjas under första kvartalet år 2021 och beräknas pågå i cirka 2 år.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar.

Byggaktör

Mecon Bygg AB

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Hökarängen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad