Studentbostäder med loftgångar sett från gata. Uteservering utanför, människor som umgås, illustration.
Visionsbild av bebyggelsen sett från Fredagsvägen. Bild: Arkitema
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Studentbostäder i Veckodagsområdet

Hökarängen

Cirka 50 studentbostäder och en verksamhetslokal planeras vid Fredagsvägen i Hökarängen.

Detaljplanen möjliggör för cirka 50 studentbostäder och en verksamhetslokal vid Fredagsvägen i Hökarängen. Studentboendet planeras att utformas som ett smalt lamellhus i upp till fyra våningar. Förslaget anpassas till det befintliga gångstråket mellan Fredagsvägen och Söndagsvägen genom att bevarar närliggande träd. Grön förgårdsmark föreslås mot gatan. Vid hörnet mot Söndagsvägen föreslås verksamhetslokalen i bottenvåning och en mindre platsbildning.

 

Bilder

Övre delen av bilden visar fasad och gavel på två flerbostadshus. Undrre delen av bilden visar flera flerbostadshus längs en gata och marknivån längs med husen. Illustration
Visionsbild A: Vy från Fredagsvägen. Visionsbild B: Gatuelevation från Söndagsvägen, med angränsande och förslagets bebyggelse. Nockhöjder anges med plushöjd över marknivån. Marknivån in till föreslaget är cirka +30,7 till +31,2. Bild: Arkitema
Satellitbild över Hökarängens centrum med detaljplanen i Veckodagsområdet markerat, foto.
Satellitbild: Detaljplanen ligger i Veckodagsområdet, som ligger öster om Hökarängens centrum och norr om Skönstaholm samt avgränsas av Nynäsvägen i öster och Örbyleden i norr.
Flerbostadshus med loftgångar mot grönska, illustration.
Visionsbild av bebyggelsen sett från gångstråket. Bild: Arkitema
Gata kantad med träd och flerbostadshus. Människor som promenerar, illustration.
Visionsbild som visar bebyggelsen utmed Söndagsvägen. Bild: Arkitema

Fler studentbostäder och ett rikare stadsliv

Stockholms stad har ett uttalat mål att skapa fler studentbostäder, både på kort och på lång sikt. Förslaget bidrar till att uppfylla målet samtidigt som det förstärker området med mer service och en levande stadsmiljö.

Bilder

Flygvy över flerbostadshus omgivna av gator och träd, illustration.
Visionsbild som visar förslag av de två lamellhusen och länkbyggnad utmed Fredagsvägen och Söndagsvägen. Bild: Arkitema
Gångväg som går mot område med flerbostadshus. Människor som promenerar
Visionsbild av bebyggelsen och befintligt gångstråk sett från Skönstaholmsskolan. Bild: Arkitema

Tidsplan

  • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden i december 2021
  • Samråd 22 augusti till den 3 oktober 2023
  • Granskning planeras i kvartal 2, 2024
  • Antagande planeras i kvartal 4, 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Gimle Bostad AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Tim Kahlbom
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 249

Nora Al Dewany
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 520

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt i Hökarängen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad