Bostäder vid korsningen Magelungsvägen - Ågesta broväg
Karta som visar planområdets ungefärliga avgränsning och delområdena Värmdö, Gränö, Blidö och Äpplarö.
Projekt Planerat

Bostäder vid korsningen Magelungsvägen - Ågesta broväg

Farsta strand

Cirka 450-500 bostäder i flerbostadshus, förskolor och verksamhetslokaler planeras intill korsningen mellan Magelungsvägen och Ågesta broväg. Magelungsvägen och Ågesta broväg omvandlas till stadsgator med gång- och cykelstråk.

Om projektet

Utmed Magelungsvägen och Ågesta broväg fylls det på med flerbostadshus i blandad upplåtelseform som bidrar till fler bostäder i ett kollektivtrafiknära läge inom influensområdet för tunnelbanans utbyggnad.

Projektet överensstämmer med översiktsplanens idéer och ingår till större delen i programmet för tyngdpunkt Farsta. Ett övergripande mål är att stärka sambandet mellan Farsta centrum och Farsta strand. Magelungsvägen och Ågesta broväg utvecklas till mer stadsmässiga gator med god framkomlighet för gång- och cykeltrafik.

Planområdet består av tre delområden utmed Magelungsvägen och Ågesta broväg samt ett delområde vid kvarteret Äpplarö. Fastigheterna Farsta 2:1, Blidö 2, Blidö 3, Värmdö 1, Äpplarö 2 och Äpplarö 3 ingår.

Preliminär tidplan

  • Start-PM togs 26 november 2020
  • Samråd: våren 2024
  • Granskning: hösten 2024
  • Antagande: hösten 2025

Byggaktörer

JM, SKB och Familjebostäder

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Roseana De Almeida

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Niklas Karlsson

Projektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad