Flerbostadshus längs en gata vid en rondell. Bil- och busstrafik och människor i rörelse. Illustration
Illustrerad bild som visar hur ny bebyggelse kan utformas. Vy mot väster, längs Magelungsvägen. Till vänster skymtar befintlig bebyggelse på fastigheten Bjurö 1. Bild: TMRW/Rits arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Flerbostadshus, förskola och uteplats till vårdboende

Farsta, Farsta strand

Sju nya flerfamiljshus placeras längs gatorna Magelungsvägen och Ullerudsbacken i Farsta strand. Detaljplanen möjliggör för centrum- och skoländamål i bottenvåningarna samt en förskola. En uteplats till ett vård- och omsorgsboende vid Stieg Trenters torg ingår också, liksom en omvandling av Magelungsvägen.

Pågående arbeten

Under hösten 2023 påbörjade staden sitt förberedande arbete inför den planerade utvecklingen av sju nya bostadshus, förskola samt omvandling av Magelungsvägen i Farsta strand.

Entreprenad startade hösten 2023

I samband med nybyggnation har staden flyttat befintliga ledningar och påbörjat att lägga nya ledningar vid Ullerudsbacken, och delar av Nordmarksvägen. Trafiken är påverkad – gatorna förblir öppna men med begränsad framkomlighet.

Parkering

Under 2024 i samband med mark och ledningsarbetet kommer det att försvinna cirka 13 allmänna parkeringar vid Farsta strand pendeltågsstation. Dessa kommer senare att omvandlas till grönyta.

Störande arbeten

Det blir mycket buller från en byggarbetsplats. Tyngre transporter kommer att gå till och från arbetsområdet, och det kommer att låta mycket vid till exempel borrning och eventuellt sprängning. Arbeten kommer i huvudsak att utföras på vardagar mellan 06.30 och 16.00. Störande arbeten kan komma att utföras även kvällar och helger, men ska då ha aviserats i förväg.

Projektet rör den andra etappen av utveckling av område vid fastigheten Bjurö 1.

345 bostäder vid Magelungsvägen och Ullerudsbacken

Sju nya bostadshus som alla har möjlighet till centrumanvändning i bottenvåningarna, placeras längs gatorna Magelungsvägen och Ullerudsbacken. En förskola med fyra avdelningar byggs vid Ullerudsbacken, i hus med möjlighet till förskola i bottenvåningen.

Magelungsvägen ska bli trevligare att röra sig längs till fots och eller med cykel genom bättre och bredare gång- och cykelbanor och trädplanteringar. För att uppnå karaktären av stadsgata placeras husen direkt vid trottoaren. Husens bottenvåningar ska ha glasade entréer och de flesta lägenheterna ska vara något upphöjda över gatunivån för att undvika insyn.

Bilder

Flygbild över Farsta strand med de nya byggnaderna inritade till höger i bild. Bildmontage
Flygbild över Farsta strand, med Farsta i bakgrunden, som visar befintlig bebyggelse samt den bebyggelse som detaljplanen möjliggör till höger i bilden. Bild: ÅWL Arkitekter
Flerbostadshus och mindre hus. Grönska, träd och parkerade bilar. Illustration
Fotomontage som visar hur byggnaden i delområde D kan utformas. Vy mot nordväst på gångvägen från Magelungen. Bild: Jägnefält Milton
Flerbostadshus vid en gata med övergångsställe. Biltrafik, planterade träd och människor i rörelse. Illustration
Illustrerad bild som visar hur bebyggelsen inom delområde C kan utformas. Vy mot söder från bron över Nynäsbanan. I bakgrunden skymtar befintlig bebyggelse på fastigheten Bjurö 1. Bild: TMRW/Rits arkitekter.
Flerbostadshus med loftgångar vid gårdssida. Träd, gångväg, gräsmatta och människor i rörelse. Illustration
Bild som visar ny bebyggelse. Vy mot öster på husens gårdssida. Till höger skymtar befintlig bebyggelse på fastigheten Bjurö 1. Bild: TMRW/Rits arkitekter

Farsta har stora stadsutvecklingsmöjligheter

Farsta är ett utpekat fokusområde i Översiktsplan för Stockholm och ska utvecklas med bostäder, fler arbetsplatser, ökad handel samt idrott och kultur. Farsta har ett strategiskt läge i söderort med stora stadsutvecklingsmöjligheter och många kvaliteter som kan tillvaratas och utvecklas.

Området ingår i programmet för Tyngdpunkt Farsta som bland annat anger att utvecklingen så långt som möjligt ska skapa en blandad stadsbebyggelse där en flexibel användning av bottenvåningarna möjliggörs. Ambitionen är att tillföra stadsliv, orienterbarhet och trygga stråk samtidigt som Farstas kvaliteter värnas och omkringliggande områden till stor del bevaras.

Bilder

Flerbostadshus runt en innergård med träd, gräsmattor och lekplats. Människor i rörelse på lekplats och gångbana. Illustration
Illustrerad bild som visar hur förskole- och bostadsgårdar liksom fasader på ny bebyggelse kan utformas. Vy mot norr, från Nordmarksvägen. Befintligt bostadshus på fastigheten Bjurö 1 skymtas till höger. Bild: TMRW/ON arkitekter
Flerbostadshus vid väg kantad av träd. Illustration
Illustrerad bild som visar hur ny bebyggelse inom planområdet kan utformas. Vy mot söder, längs Ullerudsbacken. Bild: Jägnefält Milton
Bostadslängor markerade på en karta.
Situationsplan för de delar av planområdet där bostäder planeras. Bild: Landskapslaget.

Tidsplan

  • Laga kraft, 1 mars 2022
  • Antagande i kommunfullmäktige, 21 januari 2022
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden, 10 december 2020

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av projektets utredningar och handlingar.

Byggaktörer

Familjebostäder, Riksbyggen och Åke Sundvall.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Niklas Karlsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 698

Projekt i Farsta strand

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad