Farsta strandpark
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Farsta strandpark

Farsta, Farsta strand

Farsta strandpark blir en stadsdelspark med stort och varierat utbud.

Parken utvecklas till stadsdelspark

I samband med att Farsta stadsdel växer och nya bostäder byggs kommer fler människor att dela på parker och rekreationsområden. Farsta stadsdel har därför sett över hur grönområdena i stadsdelen kan utvecklas. Efter att vi tagit fram en lokal parkplan föreslogs en satsning på Farsta strandpark. Planen är att parken ska utvecklas till en stadsdelspark med stort och varierat utbud.

En stadsdelspark ska innehålla flera sociala värden, som exempelvis möjlighet till lek, sport och picknick. Den ska också fungera som en mötesplats. Parken ska bli en central målpunkt även för de som inte bor i stadsdelsområdet.

Vi genomför satsningen för att göra parken mer attraktiv och uppmuntra fler att använda grönytorna. Stadsdelsparken ska utveckla stadsdelens grönområden och bland annat gynna pollinerande insekter med hjälp av blommande äppelträd och perenner.

Parken kommer att få tydliga entréer och en variation av målpunkter. Området är till största del bullerskyddat och kan därmed erbjuda lugn och ro. Eftersom det är en stor park kommer det även finnas möjlighet till idrottsutövande och rekreation för människor i olika åldrar och med olika behov.

Längs slänterna och på höjderna finns flera fornlämningar som ska lyftas fram. Kulturmiljön kring Farsta gård stärks med nyplanteringar och genom trädvård. Parken framför gården kommer även fortsättningsvis att fungera för både picknick och evenemang. Farsta strandbad kommer också i framtiden locka till besök och vid badet tillkommer lek- och sittplatser.

Projektering genomförs i tre etapper:

 • Etapp 1: Farsta gård, utförd
 • Etapp 2: Trekanten
 • Etapp 3: Farsta IP
 • Etapp 4: Pelousen

Genomförda åtgärder:

 • Äppelträd är planterade
 • Nya perennrabatter har anlagts
 • Ny scen finns
 • Ny brygga finns

Ansvarig

Farsta stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet i samarbete med trafikkontoret.

Tidsplan

Projektet påbörjades under hösten 2018 och är pågående. Etapp 2 utförs under 2022–2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. Om du lämnar din e-postadress får du svar från dem som arbetar med projektet.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Farsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad