Vy över vägkorsning med träd. I bakgrunden syns hus.
Östra delen (Nyängsvägen/Koltrastvägen) Vy 1
Projekt Pågående

Bostäder vid Västerled

Abrahamsberg, Stora Mossen, Äppelviken

I gränslandet mellan stadsdelarna Abrahamsberg, Ålsten, Stora Mossen och Äppelviken kommer det att byggas flerbostadshus på två platser längs Västerled och Nyängsvägen och radhus vid Koltrastvägen.

Pågående arbeten

I november 2019 startade de arbeten som Stockholm stad gör i projektet Västerled. Stadens arbeten i Västerled har slutbesiktigats och Västerled är öppnad igen. 

Nedan kan du läsa mer om de arbeten som staden utfört och de arbeten som byggaktörerna planerar för.

Projektfakta

120 bostäder byggs vid Västerled

I gränslandet mellan stadsdelarna Abrahamsberg, Ålsten, Stora Mossen och Äppelviken ska nya flerbostadshus byggas på två platser längs Västerled och Nyängsvägen. Vid Koltrastvägen byggs radhus. Planområdet består av två delområden - det västra intill Skidbacksskogen och det östra mellan Stora mossens idrottsplats och Västerledshöjden.

Stigar i områden kan få något justerad dragning på grund av bebyggelsen men allmänheten ska fortsatt ha möjlighet att röra sig i området.

Abacus bygger bostäder i västra delen (Västerled/Nyängsvägen)

Förslaget innebär att det i planområdets västra del uppförs cirka 63 bostadsrättslägenheter i fem byggnader vid Västerled och tre vid Nyängsvägen, totalt åtta stycken. Bostadsrätterna byggs av Byggnads AB Abacus, som kallar området för Alba. Vid intresse för bostäderna, kontakta byggaktören Abacus/Järntorget.

Byggnaderna utförs i ljus puts i fyra våningar. På översta våningen dras fasaderna in på två ställen i byggnadens hörn, för att skapa stora takterrasser och ge volymerna en nättare skala som ansluter till bebyggelsen vid Grundläggarvägen och Nyängsvägen. Mellan bostäderna anordnas privata gröna gårdar med gemensamma uteplatser.

Under bostadshusen anläggs garage. Cykelparkering tillgodoses i garage och på gårdar.

Nordr bygger bostäder i östra delen (Västerled/Koltrastvägen)

I planområdets östra del uppförs totalt cirka 40 bostäder i form av ett lamellhus utmed Västerled och tre korta lamellhus utmed Koltrastvägen. Byggaktör för östra delen är Veidekke Bostad, som kallar området för Bromma trädgårdsstad. Vid intresse av bostäderna, kontakta byggaktören.

Nordr webbplats för Bromma trädgårdsstad

Parkering anordnas i garage under bostadshuset med ramp som ansluter från Koltrastvägen.

Ledningsarbeten under 2018

Under hösten 2017 påbörjade Stockholm Vatten och Avfall vatten- och avloppsarbeten vid korsningen Västerled/Grundläggarvägen. Övriga ledningsägare i området gör arbeten med bland annat ledningsomläggningar, flytt av mast och transformatorstation fram till november 2018.

Under hösten 2019 förbättrar Stockholms stad gång- och cykelvägen i den östra delen av området, vid Västerled/Koltrastvägen, så att den får samma standard som övrig sträckning. Staden kommer också att utföra arbeten i områdets västra del, som preliminärt påbörjas när byggaktören är klar med sina arbeten.

Samråd för detaljplaneförslaget ägde rum under 2011. Detaljplanen vann laga kraft i september 2016.

Nyheter

Bildgalleri

Bild på hus vid väg. Barn som leker.
Västra delen (Västerled/Nyängsvägen) Vy 1
Vy över gata kantad av hus. Man med hund ute och promenerar.
Västra delen (Västerled/Nyängsvägen) Vy 2
Vy över väg med bil. Hus och träd i bakgrunden. Människor som promenerar.
Västra delen (Västerled/Nyängsvägen) Vy 3
Vy över vägkorsning med träd. I bakgrunden syns hus.
Östra delen (Nyängsvägen/Koltrastvägen) Vy 1
Skiss över område
Situationsplan Östra delen (Nyängsvägen/Koltrastvägen)
Skiss över område
Situationsplan Västra delen (Västerled/Nyängsvägen)

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar. 

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Lena Lundman

byggprojektledare, exploateringskontoret

Karin Sandler Djerf

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad