Vy mot flerbostadshus längs med gata, träd, människor i rörelse, illustration.
Hus 1, gatuvy, sydvästra Järnbärarvägen. Balkongerna placeras framför allt på gavlarna, som en fortsättning av husets volym. Mot gatan planeras balkonger ovan entrén. Illustration: AIX Arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

80 hyresrätter vid Järnbärarvägen i Bredäng

Bredäng

Stockholms stad föreslår ny bostadsbebyggelse vid Järnbärarvägen i ett attraktivt läge centralt i Bredäng, nära service och kollektivtrafik. Projektet bidrar med cirka 80 bostäder i form av hyresrätter.

Området är beläget längs Järnbärarvägen och omfattar del av fastigheterna Sätra 2:1 och Sätra 2:5. Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelse, Bredängs kulturhistoriska värden och kringliggande natur. Den nya bebyggelsen ska bidra till att komplettera parkstråken i stadsdelen, med trygga gaturum som även är befolkade kvällstid.

En utveckling av området kan innebära att gatan behöver byggas om.

Utmaningar i projektet är bland annat kopplade till skyfallsrisk, den kuperade terrängen, gångstråk, parkering, natur- och kulturvärden.

En utveckling av platsen kan tydligare koppla området till Bredängs centrum, Bredängsparken och i förlängningen till Mälarhöjden i norr och Sätra idrottsplats i söder. Järnbärarvägen kan idag upplevas som en bakgata.

Bilder

Vy mot entré till flerbostadshus, i bakgrunden syns ett flerbostadshus till, mellan husen en yta med trädplanteringar.
Hus 3, gatuvy, nordöstra Järnbärarvägen. Generösa bostadsentréer vänder sig mot gatan och huset längst i norr har även en cykelverkstad i husets södra gavel. Illustration: AIX Arkitekter.
Flerbostadshus i sutteräng längs med gata, illustration.
Hus 2, gatuvy, Tankebyggarbacken. Skalan mot Tankebyggarbackens småhus hålls ner med tre våningar mot gatan. Illustration: AIX Arkitekter.
Flygvy över området med ny bebyggelse, illustration.
Flygvy över Järnbärarvägen. Illustration: AIX Arkitekter.
Föreslagen bebyggelse med måttspecifikationer, illustration.
Ny gångbana möjliggörs framför husen, på vänstra sidan av Järnbärarvägen. Illustration: AIX Arkitekter.
Fasader, illustration.

Tidsplan

  • Start-PM i stadsbyggnadsnämnden 9 december 2021
  • Samråd 28 februari till 11 april 2023
  • Granskning planeras höst 2024
  • Antagande planeras årsskiftet 2024/25.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Storstaden Stockholm Fastigheter AB.

Fastigheterna Sätra 2:1 och Sätra 2:5 ägs av Stockholms stad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Tara Nezhadi
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 251

Bastien Lacombe
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 479

Pernilla Svenningsson
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 682

Fokus Skärholmen

Projekt i Bredäng

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad