Flygvy över området med ny bebyggelse, fotomontage.
Föreslagna byggnader på båda sidorna av Bredängsvägen. Ugglemossvägen syns till höger. Illustration: ÅWL arkitekter.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Lägenheter längs med Bredängsvägen

Bredäng, Mälarhöjden

Detaljplanen för Konduktören har fått laga kraft. Nu är det möjligt att bygga fem flerbostadshus med cirka 170 lägenheter längs med Bredängsvägen mellan Bredäng och Mälarhöjden. I bottenplanen finns plats för verksamheter och service. Bredängsvägen blir mer stadslik och kopplar samman Bredäng, Mälaräng och de västra delarna av Mälarhöjden.

Området ligger i gränsen mellan stadsdelarna Bredäng och Mälarhöjden. Byggaktören planerar att bygga fem lamellhus med cirka 170 lägenheter nära kollektivtrafik, naturområden och service.

Föreslagen byggnadsutformning tar sin utgångspunkt i gränslandet mellan Bredäng och Mälarhöjden med deras olika karaktärer och skalor. Den mer storskaliga miljön i Bredäng med flerbostadshus möter Mälarhöjdens småskaliga villabebyggelse. Ambitionen är att den nya bebyggelsen ska bilda ett nytt sammanhang som länkar ihop stadsdelarna med utgångspunkt i platsens karaktär. I anslutning till husen ordnas angöringsmöjligheter samt parkeringsmöjligheter för boende i underjordiskt garage.

Staden planerar även att ta ett större grepp om Bredängsvägen genom en omvandling av vägens funktion och delvis karaktär. Ambitionen är att denna omvandling, tillsammans med ny bostadsbebyggelse, kan bidra till en ökad trygghet och trivsel med stärkta kopplingar för gång- och cykeltrafikanter samt för busstrafiken.

En byggrätt (cirka 20–30 lägenheter) söder om korsningen Bredängsvägen/Ugglemossvägen ingår också i projektet. 

Bilder

Vy längs med bilväg, trottoar, busshållplatser på båda sidor. På vänster sida flerbostadshus i sutteräng, illustration.
Ny bebyggelse och vy mot söder. Illustration: ÅWL arkitekter.
Flerbostadhus med parkmark bakom, illustration.
Gård och parkmark bakom hus 1. Mötet mellan bostadsgård på planterbart bjälklag ovan garage och parkmarken. Illustration: ÅWL arkitekter.
Vy mot entré till flerbostadshus på andra sidan en bilväg, människor i rörelse, illustration.
Hus 5 och bostadsgård mot Bredängsvägen. Illustration: ÅWL arkitekter.
Vy mot flerbostadshus med infart till garage, illustration.
Ramp och infart till garage. Bostadsgård anläggs ovan garage. Illustration: ÅWL arkitekter.

En del av Fokus Skärholmen

Stockholm är snart en miljonstad. För att möta den växande befolkningens behov nu och i framtiden planerar staden att skapa fler bostäder, arbetsplatser och service i områden som redan har utbyggd kollektivtrafik. Målsättningen är att stadsutvecklingen ska ske med social hållbarhet i fokus.

Tidsplan

 • Byggstart kan ske tidigast 2024.
 • Detaljplanen har fått laga kraft 29 maj 2024.
 • Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen
 • Antogs i kommunfullmäktige 3 oktober 2022
 • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden den 9 december 2021
 • Granskning 5 maj–2 juni 2021
 • Samråd 14 november 2017–8 januari 2018

 

 

Bilder

Vy mot flerbostadshus i olika färger, människor i rörelse, illustration.
Vy mot bebyggelsen längs den östra sidan av Bredängsvägen. Illustration: ÅWL arkitekter.
Vy längs med bilväg med hus på båda sidor om vägen i olika färger, människor och bilar i rörelse, illustration.
Ny bebyggelse, vy mot norr. Illustration: ÅWL arkitekter.
Översikt över området med ny bebyggelse, illustration.
Illustrationsplan.
Fasader i olika utföranden, illustration.
De nya byggnadernas fasader mot den östra sidan av Bredängsvägen. Illustration: ÅWL arkitekter.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktör

Obos Nya Hem AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Fanny Larsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 480

Fokus Skärholmen

Projekt i Bredäng

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad