En gångväg med barn och vuxna som promenerar. Vid kanten finns gräsytor med träd och  en förskolegård med lekanade barn, illustration.
Vy från nordöst, gång- och cykelvägen norr om fastigheten. HMXW Arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny förskola i Bredäng

Bredäng

Vid Odd Fellowvägen i Bredäng byggs en ny förskola. Planen har vunnit laga kraft och innefattar en huvudbyggnad och två mindre byggnader med plats för totalt åtta förskoleavdelningar. De befintliga byggnaderna rivs.

Ny förskola med 8 avdelningar

En ny förskola med åtta avdelningar ska tillgodose det kommande behovet av förskoleplatser i det här området. Den befintliga förskolan har idag tre avdelningar och byggnaderna är i dåligt skick och kommer därför att rivas. En större och sammanhängande gård för förskolan ingår också i planen som vunnit laga kraft.

Nära vändplanen vid Odd Fellowvägen och Jakobsbergs gård
Området är beläget i norra Bredäng vid vändplanen Odd Fellowvägen och Jakobsbergs gård. Norra Bredäng är utpekat som en kulturhistoriskt värdefull miljö i Stockholms översiktsplan och gården har högt kulturhistoriskt värde.

Bra plats att utöka antalet förskoleplatser

Den här fastigheten, Nordens Vänner 2 med flera, som idag har en förskola är identifierad som en bra plats att utöka förskoleverksamheten på, med fler avdelningar, från 3 till 8. Den befintliga förskolan rivs och ger plats för den nya.

Bilder

Flygvy över
Flygbild. Förskolebyggnaderna föreslås placeras i samma läge som befintliga byggnader och samma riktning som Jakobsbergs gårds flygelbyggnader. HMXW Arkitekter
Situationsplan med de olika zonerna markerade.
Situationsplan. Gårdsytan är indelad i tre olika zoner. Befintliga träd inom den utvidgade ytan skyddas i planförslaget. HMXW Arkitekter

Tidsplan

  • Laga kraft-beslut 28 december 2022
  • Granskning 29 juni–6 september 2022
  • Samråd 26 oktober–8 december 2021

Projektet är pausat tills vidare.

 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Markägarförhållanden

Marken inom planområdet ägs av Stockholms stad och fastigheten Nordens Vänner 2 med flera är upplåten med tomträtt till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Bastien Lacombe
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 479

Projekt i Bredäng

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad