Bostadsområde, illustration.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Mälaräng

Bredäng

Omvandling av trafikplats Bredäng och del av Skärholmsvägen samt Bredängsvägen från transportleder till urbana gator kantade med stadsbebyggelse. Detaljplanen möjliggör för cirka 1100 lägenheter, två förskolor, en ny F-9 skola med plats för 900 elever och tillkommande ytor för handel samt centrumändamål i bottenvåningar. Slättens gårdspark utvecklas.

Etapp 1

Gatu- och ledningsarbeten, Bredängsvägen

I mitten av maj 2022 startade arbetet med den första etappen av projektet Mälaräng. Här kommer byggaktörerna bygga sammanlagt cirka 120 bostäder. Byggstart för bostäderna inom etapp 1 planeras tidigast under hösten 2024. 

Gatu- och ledningsarbeten inom etapp 1 är färdiga. Nu återstår finplanering av marken och det sker först när byggaktörerna har byggt klart husen. 

Etapp 2

Arbeten i etapp två kan starta tidigast i början av 2025.

Mälarhöjden + Bredäng = Mälaräng

Området som ska utvecklas ligger mellan Bredäng och Mälarhöjden. Idag domineras området kring Bredängs trafikplats av alltför stora trafikytor som skapar barriärer mellan stadsdelarna. Genom att minska ytorna för bil och bygga en mer effektiv trafikplats närmare motorvägen frigörs plats för nya bostäder. Detaljplanens huvudsyfte är att omvandla området kring Bredängs trafikplats till en funktionsblandad och levande stadsbebyggelse som bidrar till att koppla samman Bredäng, Mälarhöjden och Västertorp.

Bostäder, förskola, skola och nya lösningar för trafik

Detaljplanen möjliggör för cirka 1 100 lägenheter, en separat förskola med 8 avdelningar, en F-9 skola med plats för 900 elever, tillkommande ytor för handel samt centrumändamål i bottenvåningar.

Tidigare ingick en flyttad drivmedelsstation i förslaget men denna utgår. Alternativ på platsen dit stationen skulle flyttas undersöks vidare.

 

Bilder

Bostadsområde, människor promenerar, illustration.
Tidig skiss som visar ett exempel på bottenvåning med lokaler för verksamheter och cykelrum i Mälaräng. Joliark
Levande bostadsområde, illustration.
Tidig skiss som visar fasad mot Slättgårdsvägen. Joliark
Motorväg och bensinmack illustration.
Karta, illustration.

Nya trafiklösningar

Planförslaget innebär en omfattande ombyggnad av den befintliga miljön där Skärholmsvägen föreslås att helt tas bort inom planområdet och ersättas av en breddad och förlängd Murmästarväg och en ombyggd trafikplats med en ny signalkorsning närmare Södertäljevägen. Längs verksamhetsområdets norra sida föreslås en ny lokalgata, ”Hantverksgången” som är tänkt att leda under Bredängsvägen via den befintliga planskilda korsningen. Både Bredängsvägen och Eksätravägen är föreslagen att byggas om för att få en mer stadsmässig karaktär med angöringsparkering, träd och cykelbanor.

Slättgårdsvägen bildar tillsammans med Eksätravägen och en framtida ombyggd Skärholmsväg ett sammanlänkande huvudstråk mellan Mälarhöjden och Skärholmen, med fokus på gång- och cykel snarare än bil. Huvuddelen av kullen med naturmark vid Bredängsvägen sparas och blir del av den framtida utvidgade Slättgårdsparken som sparas i sin helhet och utvecklas med en ny lekplats.

På sikt planeras även Spårväg Syd trafikera områdets västra del och binda samman Skärholmen med Fruängen.

Ny struktur för gator och bebyggelse

Den nya gatustrukturen bildar en ram för fyra nya bebyggelsekvarter. Bebyggelsen utformas med en sluten kvartersstruktur mot Hantverksgången, Bredängsvägen och Slättgårdsvägen för att möjliggöra privata bullerskyddade gårdsrum. Genom ny bebyggelse som skärmar av buller från motorvägen skapas också en lugnare ljudmiljö för den befintliga närliggande bebyggelsen.

Mot Eksätravägen föreslås en öppnare bebyggelsestruktur med varierade tjocka punkthus. Vid trafikplatsen möjliggörs för en ny handelsbyggnad. På Bredängsvägens östra sida föreslås en byggnad med enkelsidiga lägenheter som en skärm mot trafikplatsen. Norra delen av Bredängsvägen kompletteras med ny bebyggelse längs bergspartiet mot Ugglemossevägen. Norr om Slättens gård vid Slättgårdsvägen föreslås en ny F-9 skola i fyra till fem våningar. Skolan placeras vid befintlig förskola som föreslås flyttas.

Bilder

Husfasad, illustration.
Tidig skiss som visar Stockholmshus och två sammanbyggda hus med olika höjd på bottenvåningarna. ÅWL Arkitekter
Livligt bostadsområde på kvällstid, illustration.
Tidig skiss på hur bottenvåningarnas fasader skulle kunna gestaltas för ett publikt innehåll som bidrar till gatulivet. Kirsh + Dereka
Gatuvy i nybyggt bostadsområde, illustration.
Tidig skiss som visar ett förslag på bebyggelse på södra sidan av Bredängsvägen skulle kunna utformas. Vera Arkitekter

Tidsplan

 • Samråd hölls 5 september till och med 17 oktober 2017.
 • Granskning 25 april till och med 23 maj 2018.
 • Genomförandebeslut i exploateringsnämnden 25 april 2019.
 • Antagande i kommunfullmäktige 2 september 2019.
 • Laga kraft 6 augusti 2020.
 • Gatu- och ledningsarbetet inom etapp 1 (rosa markering) startade våren 2022 och slutfördes juli, 2023.
 • Byggstart för bostäderna inom etapp 1 planeras tidigast under hösten 2024.
 • Byggstart för etapp 2 (blå markering) kan ske tidigast i början av 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

 • HSB (ankarbyggaktör)
 • Botrygg
 • JM
 • Stockholmshem
 • Storstaden bostad
 • Sveafastigheter
 • Sisab
 • Sagax
 • TB-gruppen
 • Åke Sundvall

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Fanny Larsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 480

Projekt i Bredäng

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad