Projekt Pågående

Bromstensplan rustas upp för ett tryggare torg

Spånga-Tensta

Bromstensplan upplevs idag som en otrygg plats. Genom att bygga om torget kommer vi skapa trevligare vistelseytor med nya växter, belysning och möjligheter till uteservering och aktivitet.

Projektfakta

Bromstensplan är ett centralt beläget torg i stadsdelen Spånga-Tensta. Torget ligger nära service, skola och kollektivtrafik vilket innebär att många människor passerar platsen varje dag.

Trots att Bromstensplan är relativt välbesökt upplevs torget som en av stadsdelens mest otrygga platser. Den upplevelsen bekräftas av trygghetsvandringar i området, av företagare och boendegrupper som organiserat sig i frågan.

Tillsammans med fastighetsägare, verksamheter, boende och stadsdelsförvaltningen har staden tagit fram ett förslag för en ny utformning av torget som ska öka säkerheten på torget, motverka otrygghet och bidra till ett mer attraktivt stadsliv.

Flera åtgärder för en bättre helhet

Genom att använda torgets ytor på ett annat sätt än idag kommer vi skapa ett torg som blir lättöverskådligt och tillgängligt för alla. Den nya ytan kommer också ge Bromstensplan större möjligheter till uteserveringar och tillfälliga verksamheter som till exempel klassloppisar och marknader.

De åtgärder vi kommer göra är bland andra:

  • Skapa nya och trevligare vistelseytor
  • Sätta upp nya sittplatser anpassade för alla
  • Plantera nya träd
  • Sätta upp nya pollare (trafikhinder) för att hindra olovlig trafik
  • Höja kantstenen på ett par platser
  • Förbättra belysningen på torget
  • Komplettera den befintliga belysningen vid fritidsgården
  • Skapa bättre sikt på hela torget

För att skapa bättre sikt och mer plats på torget kommer kiosken på torget rivas. Även en del av parkeringsplatserna på torget kommer tas bort. Vi kommer kompensera för dessa genom att parkeringsplatserna på torget och gatorna intill blir tidsbegränsade.

Påverkan under byggtiden

Projektet kommer ha stor påverkan på framkomligheten på Bromstensplan under byggtiden. Delar av torget kommer stängas av i perioder under arbetet men besökare och boende kommer kunna ta sig fram till fastigheter och restauranger under hela byggperioden.

Eftersom arbetet bland annat kräver rivnings- och markarbete kommer det i perioder innebära en del buller. Arbetet kommer ske dagtid.

Tidplan

Projektet beräknas starta i maj och vara färdigt under senhösten.

Vill du veta mer?

Trygghetsåtgärder, Bromstensplan, Genomförandebeslut 

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad