Person på bro med blicken mot å, flerbostadshus i bakgrunden, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Etapp 1 - Bromstensstaden

Bromsten

Etapp 1 inrymmer cirka nya 620 bostäder, varav cirka 163 är hyresrätter, lokaler, en förskola och en park.

Nyinflyttad i området?

Du som har eller är på väg att flytta in i Bromstensstaden kan hitta viktig information på den här sidan.

Området ligger på gammal sjöbotten. Vi arbetar med att förstärka marken. Vi utför även spontningsarbeten av arbetsmiljöskäl. Det innebär att spont trycks ned i marken som en stödkonstruktion för att förhindra att marken rasar in i ledningsschakten, som är mycket djupa.

Spångaån har grävts ut och dimensionerats för höga vattenflöden vid extrema regn. Längs ån har översvämningsytor byggts vid parken och med magasin under marken. Marken har förstärkts längs sidorna av ån och ny grönska planterats som trivs i mark där vattennivåerna varierar.

Arbetsområdet för Bromstensstaden är avstängt. Det går inte att köra, gå eller cykla genom området. Vi hänvisar all trafik att använda Duvbovägen samt Spånga Kyrkväg, där det finns gång- och cykelbana samt signalreglerade korsningar.

Nordvästra delen av Winquists väg är avstängd för fotgängare, cyklister och bilister. Mjölnarstigen, Fernlundastigen och Cervins väg är därmed återvändsgator.

Gena inte över arbetsområdet

Vi värnar om säkerheten för dem som arbetar inom området och för allmänheten. Det kan vara svårt för allmänheten att förutse och förstå att en olycka kan ske. Vistas därför inte i arbetsområdet eller gena över det.

Inom arbetsområdet pågår arbetsmoment som kan vara farliga och om inte skyddet runt arbetsområdet respekteras kan leda till livsfara. Inom området pågår schaktarbeten för djupa schakter. Det innebär arbetsmoment som är en fara för allmänheten.

Respektera anvisningar

En byggarbetsplats är en spännande, men också farlig plats att vistas på. Du kan hjälpa till att öka säkerheten under byggtiden genom att respektera avstängningar och följa de anvisningar som anges. Du som förälder har ansvar för att ditt barn inte vistas inom området.

Stockholms stads markarbeten med park, gata och torg innebär en del störningar, till exempel byggtransporter, damm och buller från arbetsområdet, avstängda gator och tillfälligt omlagda vägar i närområdet med mera. Följ anvisningsskyltar för alternativa vägar.

För att skydda närboende och allmänhet samt dämpa ljud från maskiner har ett tillfälligt skyddsplank byggts mellan entreprenadarbetena och villatomterna mot de närmsta kvarteren i nordvästra delen av området vid Winquists väg.

Arbetstider

Vardagar 07.00–22.00.

Endast kalkcementstabilisering utförs till 22.00, övriga arbeten utförs till 19.00.

Andra aktörer

Bostadsbolagen som uppför sina hus i området svarar för att informera närboende och verksamheter vid störande arbeten.

Trafikverket utför gång- och cykeltunnel samt ny kulvert för Bällstaån under Mälarbanan.

Har Stockholms stads arbeten orsakat skada på er fastighet eller egendom ska du så nära inpå skadetillfället som möjligt kontakta staden via e-post

E-post: bromstensstaden@stockholm.se

Du får då ett formulär som ska fyllas i där du får beskriva skadan närmare samt hur skadan och uppstod med mera.

Första etappen innehåller förutom nya bostäder:

  • lokaler för verksamheter i delar av bostadskvarterens bottenvåningar
  • förskola med 8 avdelningar
  • en centralt belägen park – Stora parken

Bebyggelsen varierar i höjd mellan fyra och sex våningar. Inom ett av kvarteren finns en högre tornbyggnad om tio våningar.

Inom detaljplanen för kvarteret Tora med flera har bebyggelsen delats in i fyra kvarter. Mellan de norra kvarteren löper en kvartersgata som utformas som en gåfartsgata. Parkering kommer företrädesvis att ske i garage under husen.

Kvartersinnehåll, etapp 1

Kvarteret Hildur avgränsas av Winquists väg, Cervins väg, Spångaån och den nya gatan Spisbrödsvägen. Norra kvarteret planeras innehålla cirka 198 bostadsrätter, cirka 350 cykelparkeringsplatser, 100 bilparkeringsplatser i garage samt platser på kvartersgatan som kan nyttjas för bilpool.

Båda kvarteren har parkering i garage under de halvt upphöjda bostadsgårdarna. De privata gårdarna rymmer markuteplatser för de nedersta lägenheterna och gemensamma gräs- och planteringsytor. I mellanrummen mellan byggnadskropparna finns trappor och ramper för direkt tillträde från gatan.

Kvarteret Hildur avgränsas av Winquists väg, Cervins väg, Spångaån och den nya gatan Spisbrödsvägen. Norra kvarteret planeras innehålla cirka 198 bostadsrätter, cirka 350 cykelparkeringsplatser, 100 bilparkeringsplatser i garage samt platser på kvartersgatan som kan nyttjas för bilpool.

Båda kvarteren har parkering i garage under de halvt upphöjda bostadsgårdarna. De privata gårdarna rymmer markuteplatser för de nedersta lägenheterna och gemensamma gräs- och planteringsytor. I mellanrummen mellan byggnadskropparna finns trappor och ramper för direkt tillträde från gatan.

Kvarteret Tora ligger mellan Skogängsvägen och Spångaån, höjden varierar mellan 4 och 6 våningar. I mötet mellan Mjölnarstigen och Skogängsvägen byggs ett punkthus i tio våningar.

Gården är upplyft ovan garage som betjänar både kvarteret och punkthuset. Kvarteret Tora innehåller cirka 145 hyresrätter, cirka 300 cykelparkeringsplatser, 47 bilparkeringsplatser och bilpoolplatser.

Kvarteret Ester avgränsas av Skogängsvägen, Stora parken, Spångaån och den nya gatan Fröken Göhles väg. Kvarteret är uppbyggt kring en gård. Gården rymmer markuteplatser för bostäder samt en stor gemensam gräs- och planteringsyta i mitten.

Södra kvarteret innehåller cirka 150 bostadsrätter, 65 parkeringsplatser och cykelrum med plats för 380 cyklar i tvåvåningsställ.

Bällstaån förändras till ett långsträckt parkstråk. Årummet har byggts upp med en bredare fåra och slänter upp mot omgivande grönytor. Broar byggs över ån för att binda ihop gatunätet på ömse sidor om ån.

Stor hänsyn har tagits till risken att ån kan svämma över vid extrema regn. Årummet ska upplevas som en långsträckt, grön och levande offentlig plats.

Mitt i det nya området formas ett nytt centralt parkrum som öppnar sig mot Bällstaån och länkar samman de två sidorna. Parken ramas in av trädrader utmed omgivande gator och parkens gräsyta försänks i förhållande till gator och bostadskvarter.

I den solexponerade delen av parken anordnas en offentlig lekplats. Lekplatsen organiseras i avdelningar med olika innehåll som ska fungera för barn och unga. Lekutrustningen är utvald för att vara lockande, hållbar och attraktiv.

Områdets nya offentliga konst är en skulptur som placeras i parkens södra del. Den är utformad av konstnären Sirous Namasi, vars verk bygger på iscensättningar av situationer som berör frågor kring tillhörighet, konsumtion,samt kaos/ordning.

Skulpturen består av olika saker vi har i våra hem. Vardagliga ting som bord, TV, diskmaskin och så vidare.

Mellan Duvbovägen, fornborgen och den centralt belägna parken bebyggs nuvarande förskoletomt med en ny förskolebyggnad i form av fristående paviljong vid Winquists väg.

Förskolebyggnaden består av 8 avdelningar vilket möjliggör förskoleplats för cirka 144 barn. Winquists väg har utformats för att sänka hastigheterna och öka trafiksäkerheten vid förskolan. Vid förskolan finns fickor för korttidsparkering och för varutransporter.

Vid Bromstensstadens entré mot nordväst vid Mjölnarstigen/Skogängsvägen skapas ett litet torg intill ett av områdets högre hus. Platsen är öppen och välkomnande med träd och sittplatser.

Byggnadens bottenvåning kan innehålla någon form av verksamhet som ger liv åt platsen, exempelvis ett café eller en restaurang.

Byggaktörer

Byggaktörer etapp 1 och 2

Sex olika byggaktörer är aktiva i området. I illustrationen/kartan ovan ser du i vilka kvarter de är aktiva, här nedan kan du läsa mer och se deras kontaktuppgifter.

Ikano Bostad är i slutskedet av hyresrätterna som byggs inom kvarteret Gunhild 4. Arbetstiderna är normalt klockan 06.30 till 16.00 med mer bullrande arbetsmoment från klockan 07.00. Vissa dagar kan arbetet pågå till som senast klockan 19.00.

Under tiden som byggnationen pågår kommer området vara avstängt för utomstående och endast de som arbetar på byggarbetsplatsen får vistas där. Detta för att det ska vara tryggt för er som bor i området och för dem som arbetar på byggarbetsplatsen.

Inflyttning är planerat till mars och sker etappvis fram till hösten 2024.

Byggnation av bostäder och lokaler pågår inom kvarteret Tora vid Skogängsvägen/Åkare Engströms väg.

JM har uppfört ett kvarter med ägarlägenheter och ett kvarter med bostadsrätter. Husen är uppförda. Invändiga arbeten pågår. Inflyttning är planerad till januari–mars 2024.

Husen är uppförda. Inflyttning planeras ske januari 2024.

Arbetena med den nya förskolan har inte påbörjats.

Slättö har uppfört bostäder inom delar av kvarteret Gerda åt
Barings. Inflyttning påbörjades i januari 2024 och sker därefter etappvis vartefter bostadshusen blir klara.

Bilder etapp 1

Skanskas kvarter Tora (västra kvarteret) sett från Åkare Engströms väg vid Bällstaån. Den höga byggnaden om 10 våningar till höger i bilden. Illustration: Fojab.
HSB:s kvarter Ester (södra kvarteret) vid Borghöjdsvägen och den centrala parken. Bällstaån till höger i bild. Illustration: HSB.

Tidsplan

  • I delar av området pågår byggnation av bostäder och lokaler. Inflyttning startar i januari 2024. Färdigställande av bostäder och inflyttning sker etappvis.
  • Markarbeten och färdigställande av allmän plats (gator, torg och park) pågår. Dessa utförs av Marbit på uppdrag av exploateringskontoret. 
  • Detaljplanen för kvarteret Tora vann laga kraft 6 oktober 2016.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad