• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder och verksamheter vid Ulvsundavägen

Bromsten

Mellan Ulvsundavägen och Mälarbanan ska det utredas om det finns förutsättningar för nya bostäder, verksamheter, gator och parker.

Detaljplanen syftar till att utreda möjligheten att utveckla fastigheten Bromsten 9:1 med cirka 300 bostäder, verksamheter, gator och parker. Även en del av Bromsten 9:2 kan komma att ingå i planarbetet. Förslaget ska skapa en god boendemiljö med stärkta kopplingar till omgivningen.

Bebyggelsen ska även anpassas efter platsens förutsättningar, främst med avseende på landskapsbild, skyfall och omgivande störningar. Utifrån områdets komplexitet och storlek behöver planområdets förutsättningar initialt utredas på en strategisk nivå. Det kommer sedan att ligga till grund för fortsatt planprocess.

Exploatering av fastigheten Bromsten 9:2 i ett senare skede

Vasakronan Fastigheter AB är ägare av fastigheten Bromsten 9:1 och Stockholms stad är ägare av Bromsten 9:2. Stadens mark är inte markanvisad av exploateringsnämnden och en förutsättning för att stadens mark ska ingå i projektet är att markanvisningar görs i ett senare skede.

Planområde

Planområdet omfattar cirka 8,2 hektar mellan Ulvsundavägen och Mälarbanan. Ytan består i dag av en avröjd markyta samt en tillfällig betongfabrik.

Preliminär tidsplan

  • Start-pm december 2021.
  • Samråd mars 2023.
  • Granskning december 2023.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden oktober 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Vasakronan Fastigheter AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Helena Persson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 237

Jennifer Von Hofsten
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 610

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Bromsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad