Vy mot flerbostadshus med rundat hörn, verksamheter på gatuplan, människor i rörelse, illustration.
Vy från parken. Illustration: Brunnberg och Forshed.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Etapp 2 - Bromstensstaden

Bromsten

Etapp 2 i utvecklingen av Bromstensstaden planeras innehålla cirka 1 000 bostäder i stadskvarter med lokaler i bottenvåningarna och en förskola med upp till 8 avdelningar.

Nyinflyttad i området?

Du som har eller är på väg att flytta in i Bromstensstaden kan hitta viktig information på den här sidan.

Entreprenaden med finplanering är i gång

Arbetet med att lägga el, fiber och belysningsledningar pågår i området vid Mjölnarstigen, Winquists väg fram till korsningen Konstapel Borgs väg. Allteftersom sker justering av ytorna för att vid senare skede kunna sätta kantsten, asfaltera och anlägga grönområden. Arbetena utförs av JM entreprenad på uppdrag av Stockholms stad.

Markförstärkning vid Borghöjdsvägen

Området vid Åkare Engströms väg/ Borghöjdsvägen är gammal sjöbotten och därför genomförs markförstärkningar genom att en blandning av kalk/cement vispas ned i marken. Därefter läggs så kallade överlaster på det markförstärkta området. Överlasterna består av kross/grus som med sin tyngd hjälper till att packa marken hårt, så att marken tillsammans med kalkcementen förstärks på ett effektivt sätt. I anslutning till Bällstaån trycks spont, en slags stödkonstruktion, ned.

Efter cirka 3 månader tas överlasterna bort och den grundläggande infrastrukturen byggs med nya vatten- och avloppsledningar, gångbanor och anläggning av gator. I ett senare skede kommer en vägbro att byggas över Bällstaån samt arbeten utföras i anslutning till park-området – Tvätt-Anders park. 

Stadens pågående arbeten till vecka 25:

 • Förschakt för installation av kalk/cement samt installation. Se bild nedan för var i området arbetena utförs.
 • Arbetstid klockan 07:00–19:00
 • Påverkan: lätt bullrande verksamhet
 • Kontakt 0734-326 726

   

Arbetena kan medföra störningar i form av att det bildas damm lokalt samt buller från arbetsmaskiner och/eller olika arbetsmoment. Arbetena utförs under vardagar klockan 07.00–19.00 av stadens entreprenör JM Entreprenad. För att undvika att damm kommer in i bostaden rekommenderar vi att ni stänger fönster och balkongdörr samt se till att filter finns i luftintaget till lägenheten. Av säkerhetsskäl bör ni ej vistas på balkong som vetter ut mot parken eller södra delen av Borghöjdsvägen.

Arbetsområdet för Bromstensstaden är avstängt. Det går inte att köra, gå eller cykla igenom området. Vi hänvisar all trafik att använda Duvbovägen samt Spånga Kyrkväg, där det finns gång- och cykelbana samt signalreglerade korsningar.

Gena inte över arbetsområdet

Vi värnar om säkerheten för dem som arbetar inom området och för allmänheten. Inom arbetsområdet pågår arbetsmoment som kan vara farliga och om inte skyddet runt arbetsområdet respekteras kan leda till livsfara.

Respektera anvisningar

En byggarbetsplats är en spännande, men också farlig plats att vistas på. Du kan hjälpa till att öka säkerheten under byggtiden genom att respektera avstängningar och följa de anvisningar som anges. Du som förälder har ansvar för att ditt barn inte vistas inom området.

Gång- och cykeltunneln till Bromstensvägen beräknas öppna för allmänheten hösten 2024

Gång- och cykeltunneln mellan Bromstensstaden och Bromstensvägen (under Mälarbanan) byggs av Trafikverket och har inte övergått i stadens förvaltning än. På norra sidan av Mälarbanan (inom Bromstensstaden) pågår stadens arbeten med att färdigställa ledningsarbeten och anslutande vägar mot gång- och cykeltunneln. Dessa arbeten beräknas vara klara till hösten 2024. Det blir då möjligt att öppna upp tunneln för allmänheten.

Stockholms stads markarbeten med park, gata och torg innebär en del störningar, till exempel byggtransporter, damm och buller från arbetsområdet, avstängda gator och tillfälligt omlagda vägar i närområdet med mera. Följ anvisningsskyltar för alternativa vägar.

Arbetstider

Vardagar 07.00–22.00.

Endast kalkcementstabilisering utförs till 22.00, övriga arbeten utförs till 19.00.

Andra aktörer

Bostadsbolagen som uppför sina hus i området svarar för att informera närboende och verksamheter vid störande arbeten.

Trafikverket utför gång- och cykeltunnel samt ny kulvert för Bällstaån under Mälarbanan.

Har Stockholms stads arbeten orsakat skada på er fastighet eller egendom ska du så nära inpå skadetillfället som möjligt kontakta staden via e-post

E-post: bromstensstaden@stockholm.se

Du får då ett formulär som ska fyllas i där du får beskriva skadan närmare samt hur skadan och uppstod med mera.

Översikt över området med ny bebyggelse, illustration.
Situationsplan etapp 2.

Området för Bromstensstadens andra etapp avgränsas i nordost av Spångaån och Skogsängsvägen och i sydväst av Mälarbanan. Etapp två omfattar nio stadskvarter längs med huvudgatan Skogängsvägen med cirka 1 000 lägenheter, lokaler i bottenvåningarna och en förskola med 8 förskoleavdelningar.

I området pågår markarbeten på allmän plats, det vill säga det som ska bli gata, park och torg. Markarbetena utförs av Marbit på uppdrag av exploateringskontoret och arbetena samordnas med Bromstensstadens etapp 1.

 

Byggaktörer

Byggaktörer etapp 1 och 2

Sex olika byggaktörer är aktiva i området. I illustrationen/kartan ovan ser du i vilka kvarter de är aktiva, här nedan kan du läsa mer och se deras kontaktuppgifter.

Ikano Bostad är i slutskedet av hyresrätterna som byggs inom kvarteret Gunhild 4. Arbetstiderna är normalt klockan 06.30 till 16.00 med mer bullrande arbetsmoment från klockan 07.00. Vissa dagar kan arbetet pågå till som senast klockan 19.00.

Under tiden som byggnationen pågår kommer området vara avstängt för utomstående och endast de som arbetar på byggarbetsplatsen får vistas där. Detta för att det ska vara tryggt för er som bor i området och för dem som arbetar på byggarbetsplatsen.

Inflyttning är planerat till mars och sker etappvis fram till hösten 2024.

Byggnation av bostäder och lokaler pågår inom kvarteret Tora vid Skogängsvägen/Åkare Engströms väg.

JM har uppfört ett kvarter med ägarlägenheter och ett kvarter med bostadsrätter. Husen är uppförda. Invändiga arbeten pågår. Inflyttning är planerad till januari–mars 2024.

Husen är uppförda. Inflyttning planeras ske januari 2024.

Arbetena med den nya förskolan har inte påbörjats.

Slättö Fastpartner Spånga AB har uppfört bostäder inom delar av kvarteret Gerda åt Barings. Inflyttning påbörjades i januari 2024 och sker därefter etappvis vartefter bostadshusen blir klara.

Bilder etapp 2

Ikano Bostad:s kvarter Gunhild 4 vid Skogängsvägens västra del. Illustration: Ikano Bostad.
Vy mot flerbostadshus i nivåer med balkonger mot gata, människor i rörelse, illustration.
JM:s kvarter Gunhild 7 vid Skogängsvägen. Vy från gång- och cykeltunneln under Mälarbanan. Illustration: JM AB.
Vy mot område med flerbostadshus, i förgrunden syns en å. Människor i rörelse, illustration.
Vy från Spångaån mot ny bebyggelse av kvarter Bodil, Doris och Gustav vid Fru Hultmans väg. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy mot flerbostadshus med rundat hörn, verksamheter på gatuplan, människor i rörelse, illustration.
Slättös bebyggelse av kvarter Gerda 3-4. Vy från parken vid slutet av Konstapel Borgs väg. Illustration: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor.

Tidsplan

 • Byggbolagen bygger bostäder och lokaler inom sina respektive kvarter. Området byggs ut etappvis. Inflyttnings sker etappvis allt eftersom bostäderna färdigställs.
   
 • Detaljplanen för Bromstensstadens andra etapp vann laga kraft 8 juli 2019.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Bromsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad