Vy mot entré till konferensbyggnad med glasparti från golv till tak, människor i rörelse på väg mot entrén, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny restaurang- och konferensanläggning på Djurgården

Djurgården

En ny, tidsbegränsad, detaljplan gör det möjligt att modernisera befintlig spårvagnsdepå och bygga en ny anläggning för konferens och restaurang på Djurgården. Planen gäller fastigheten Skeppsholmsviken 9 med flera.

Ny detaljplan som gör det möjligt att bygga om och fortsätta använda spårvagnsdepån på Södra Djurgården. Utöver det kommer nuvarande vattenmuseet Aquaria rivas och ersättas av en ny anläggning för restaurang och konferens.

Den nya detaljplanen föreslås är tidsbegränsad. Anledningen är att staden ser en annan användning än spårvagnsdepå i framtiden för denna mycket attraktiva plats.

Genom den tidsbegränsade användningen kan tomten där spårvagnsdepån finns idag tillsammans med Aquariatomten reserveras för en mer publik användning i framtiden, samtidigt som dagens behov kan säkerställas.

Nya behov för spårvägen

Alkärrshallen används för service av spårvagnar som trafikerar Waldemarsudde och Kungsträdgården. Förlängning av spårvägen till den nya hållplatsen T-centralen innebär att det finns behov av fordon med större kapacitet samt ytterligare två spårvagnar. De nya spårvagnarna är längre och kräver mer plats.

Byggnaden där vattenmuseet Aquaria ligger har reparerats i flera omgångar och nu görs bedömningen att fler åtgärder inte är försvarliga. Arrendatorn önskar därför ersätta museet med annan verksamhet. Rivning av byggnaden beräknas pågå under mars till maj 2019.

Planen innebär att siluetten och stadsbilden mot vattnet kan förändras. Taken på spårvagnsdepån kan komma att höjas, alternativt få tre taknockar istället för dagens två. Den nya detaljplanen ger också möjlighet att ställa i ordning en ny allmän plats vid vattnet, där det idag inte är möjligt för allmänheten att vistas.

Vid restaureringen ses omgivande gator och stråk över syfte att förbättra tillgängligheten för gående.

Tidsplan

  • Godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden november 2017
  • Samråd: 14 juni–7 september 2018
  • Granskning: 21 november–19 december 2018
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden första kvartalet 2019
  • Laga kraft 29 juni 2019, Länsstyrelsens beteckning 404-27104-2019.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Aktörer

Marken ägs av staden och upplåts genom ett arrendeavtal till AB Storstockholms lokaltrafik samt till Parks and Resorts. Nya avtal kommer att upprättas för att förlänga arrendet i enlighet med planens intentioner.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Djurgården

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad