Flerbostadshus vid ett hörn av en gatukorsning. Ljus fasad och 5-6 våningar. Trafik och människor i rörelse. Illustration
Vy från Magelungsvägen, kvarter B. Illustration: ÅWL Arkitekter
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Farstarondellen

Farsta, Farsta strand

Cirka 300 bostäder, LSS-boende samt verksamhetslokaler föreslås vid den nuvarande cirkulationsplatsen mellan Farstavägen, Magelungsvägen och Hagforsgatan i Farsta.

Planområdet ligger nära kollektivtrafik och består idag av en stor cirkulationsplats, gatumark, gång- och cykelbanor samt naturmark. Målet med projektet är att stärka det strategiska sambandet mellan Farsta centrum och Farsta strand.

Cirkulationsplatsen byggs om

I förslaget ersätts den befintliga cirkulationsplatsen av en ny trafiklösning i form av två trevägskorsningar. Magelungsvägen placeras längre norrut närmare Nynäsbanan för att möjliggöra bebyggelse.

Magelungsvägens östra del föreslås kopplas ihop med Farstavägen, vilket tydliggör dess funktion som infart till Farsta centrum.

Se förslaget i 3D

Bilder

Flerbostadshus i olika höjder och i gröna och ljusbeige nyanser, vid en gatukorsning. Flera rödljus i korsningen och människor som går och cyklar. Illustration
Vy från parken, kvarter B. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Vy från Farstavägen med flerbostadshus, park, gång- och cykelbana samt kvarter C och B i bakgrunden. Biltrafik och människor i rörelse. Illustration
Vy från Farstavägen med parken, gång- och cykelbana samt kvarter C och B i bakgrunden. Illustration: Kjellander och Sjöberg.
Flerbostadshus vid Magelungsvägen med kvarter C och B i bakgrunden. Människor som promenerar på trottoar. Till vänster i bild en stenmur och ett staket. Illustration
Vy från Magelungsvägen med kvarter C och B i bakgrunden. Illustration: Kjellander Sjöberg.
Flerbostadshus i gröna och vita nyanser längs en gata. Balkonger frontar ut mot gatan. Övergångsställe med rödljus. Människor och biltrafik i rörelse. Illustration
Vy mot Magelungsvägen väst, kvarter A och B. Illustration: ÅWL Arkitekter.

Entré till Farsta centrum

Den nya bebyggelsen innebär byggnader som kantar gatorna. Gaturummet stärks och formar en tydlig entré till Farsta centrum.

Tryggare miljöer

Ombyggnationen av cirkulationsplatsen, samt den nya bebyggelsen längs vägarna, bidrar till tryggare miljöer och förbättrar möjligheter att röra sig samt vistas i stadsmiljön. Med en genomtänkt och god detaljutformning, kan korsningarna bli en trygg och också trafiksäker lösning även för buss- samt motorfordonstrafik.

Stockholm växer

Förslaget bidrar för att uppfylla målet att bygga 140 000 bostäder till år 2035. Bostäderna är även en viktig del, för att uppnå de 45 900 bostäder som Stockholms stad åtagit sig att planera inom tunnelbanans influensområde till år 2030.

Bilder

Kartvy som visar den föreslagna bebyggelsens placering längs tre kvarter invid Magelungsvägen, Farstavägen och Hagforsgatan. Illustration
Illustrationsplan med planområdets bebyggelseförslag indelade i tre kvarteren, A, B och C. Illustration: ÅWL Arkitekter

Tidsplan

 • Start PM: december 2021
 • Samrådsperiod: 7 juni–14 augusti 2023
 • Granskning: november 2024
 • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: juni 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

 • Brabo Stockholm AB
 • Byggnadsfirman Erik Wallin AB
 • Wallenstam AB.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Roseana De Almeida
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 462

Niklas Karlsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 698

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt i Farsta strand

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad