Kartskiss som visar en översikt av parken Farstängen
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Upprustning av parken Farstaängen

Farsta

Staden har rustat upp stadsdelsparken Farstaängen med nya planteringar och ytor för aktiviteter

Farstaängen har blivit en stadsdelspark med aktiviteter för alla åldrar. Parken har mötesplatser, ytor för aktivitet och lek och lugna ytor.

Nya planteringar ska stoppa stora vattenmängder

Vi har genomfört olika åtgärder för att hejda vattnets framfart vid skyfall. I diken och mindre vallar har perenner, buskar och gräs planterats. De nya träden och buskarna  får växtbäddar som är särskilt lätta för vattnet att infiltrera. Växtbäddarna med biokol ska dessutom bidra till att minska koldioxiden i luften.

Delområde Dälden

Dälden är ett långsmalt parkstråk i dalgången som sträcker sig mellan tunnelbaneviadukten och Färnebogatans viadukt. Det finns ytor med nysått gräs och ytor med planteringar.

Inom delområdet har ett flertal nya sittplatser anordnats samt ny växtlighet. Du kan läsa mer om Dälden på sidorna 21–22 i dokumentet "Program för Farstaängen".

Delområde Mötesträdgården

Mötesträdgården är det delområde som ligger längst norrut i parken mot Kvickentorpsskolan. Platsen har fokus på umgänge med pingisbord, trädäck, grillplats med mera samt en fin inramning av växtlighet och ny belysning.

I delområdet har även planteringsytor för hantering av dagvatten anlagts. Du kan läsa mer om Mötesträdgården på sida 25 i dokumentet "Program för Farstaängen".

Delområde Entré från centrum

Delområdet omfattar ytan under tunnelbanespåren närmast Farsta centrum. Målet var att utveckla ytan från en ful och sliten passage till en vackrare plats med nya planteringar och mer belysning som gör platsen tryggare. Den nya belysningen har fästs under tunnelbanebroarna och belyser stråken därunder som beläggs med armerad marmorkross. Marmorkrossen och stenmaterial är återvunnet från andra projekt.

Tidsplan

Utvecklingen av parken utfördes i flera etapper.

  • Påbörjat 2020.
  • Delområdet ”Dälden”, klart 2021.
  • Delområde Entrén och Mötesgården klart 2022.
  • Genomfört 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

På eDok kan du läsa mer om program och medborgardialog för parken Farstaängen.

Program

Farsta stadsdelsförvaltning tog tillsammans med trafikkontoret fram ett program för hur Farstaängen skulle rustas upp och utvecklas.

Program för Farstaängen (pdf)

Medborgardialog

Parkbesökare, elever, och nämndens råd lämnade synpunkter på förslaget som därefter godkändes av stadsdelsnämnden.

Sammanställning av medborgardialog för Farstaängen (pdf)

Byggaktör

Trafikkontoret genomförde upprustningen i samarbete med Farsta stadsdelsförvaltning.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Farsta

Uppdaterad