Flygfoto snett ovanifrån över området.
Översiktsbild med befintlig och planerad bebyggelse vid Kvickentorpsskolan. Bild: HMXW Arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya punkthus nära Kvickenstorpsskolan

Farsta

I förslaget ingår att Hökarängen och Farsta byggs ihop genom att Lingvägen förlängs. Dessutom ingår tre nya bostadshus, en fristående förskola och utbyggnad av Kvickenstorpsskolan.

I förslaget ingår 135 bostäder vid Lingvägen, ny förskola och utbyggnad av Kvickenstorpsskolan. Planområdet ligger mellan Hökarängen och Farsta. Lingvägens förlängning är utpekad i översiktsplanen med syfte att stärka kopplingen mellan Hökarängen och Farsta. Förlängningen möjliggör gång- och cykeltrafik och framkomlighet för buss och bil.

När skolan byggs ut kommer den kunna ta emot cirka 1100 elever både från Farsta och från Hökarängen. Norr om den befintliga skolbyggnaden skapas byggrätt för en fristående förskola. Förskolans kapacitet ska dels möta ett behov som uppstår när fyra befintliga förskoleavdelningar flyttas från den befintliga skolbyggnaden och dels det behov som uppstår med fler bostäder.

Bostadshusen förslås som tre punkthus i tio till elva våningar. Hustypen är vald för att inte försvåra för den ekologiska spridning som sker genom planområdet. Mellan punkthusen och på baksidan finns plats för gårdsytor för de boende. Husen är placerade i suterräng mot ett skogsparti och kan rymma 135 lägenheter.

Bilder

Illustrerad karta ovanifrån.
Översiktsbild av befintlig och planerad bebyggelse samt ny gata. Bild: HMXW arkitekter.
Ljusa höga flerbostadshus med stora balkonger.
Punkthus, fasader mot Lingvägen. Illustration: Byrån för Arkitektur & Urbanism BAU AB.
Ljusa höga flerbostadshus vid en gräsbeklädd backe.
Punkthus, fasader mot naturmark. Illustration: Byrån för Arkitektur & Urbanism BAU AB.
Höga, ljusa flerbostadshus bredvid en ljus lägre byggnad.
Punkthus vid Kvickentorpsskolan, fasader mot norr. Illustration: Byrån för Arkitektur & Urbanism BAU AB.

Beslut om granskning

Den 26 maj 2021 fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att ta detaljplanen vidare i planprocessen till granskning.

Kontoret fick samtidig uppdrag att undersöka hur trafikmängden kan begränsas under de tider som skolverksamheten är igång liksom hastighetsbegränsande åtgärder för att öka trafiksäkerheten de tider trafik tillåts använda vägen som genomfart. Trafikbegränsande åtgärder är en förutsättning för vägens genomförande.

Beslut om ytterligare utredningar

Den 20 oktober 2022 fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att återremittera ärendet om Kvickenstorpskolan och gav Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda möjligheten att lösa lastningen till och från Kvickenstorpskolan via Farstavägen samt om den planerade bebyggelsen kan omlokaliseras inom närområdet.

Bilder

En ljus trevåningsbyggnad med buskar omkring.
Tillbyggnad Kvickentorpsskolan, gatuvy. Illustration: HMXW Arkitekter.
Illustration av en större skolbyggnad i tre våningar.
Tillbyggnad Kvickentorpsskolan, Farsta, vy från skolgård. Illustration: HMXW Arkitekter.
Två röda byggnader och en stor grön förskolegård med gång- och cykelbana utanför staketet.
Ny förskola vid Kvickentorpsskolan, gatuvy. Illustration: HMXW Arkitekter.
Illustration av en röd byggnad och barn som leketr på en gård runtomkring.
Ny förskola vid Kvickentorpsskolan, Farsta, vy från gård. Illustration: HMXW Arkitekter.

Tidsplan

  • Samråd: genomfördes mellan 25 augusti–5 oktober 2020
  • Granskning av detaljplan: 24 november–21 december 2021

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Ayub Aden
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 917

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt i Farsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad