Vy över grönområde, person bärande på cykel. I bakgrunden tre lamellhus i ljusgrönt, illustration.
Terrasserade lamellhus. Illustration: Joliark.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostadsområde vid före detta Farsta sjukhem

Farsta

Detaljplanen Perstorp 1 ingår i ett större utbyggnadsområde längs Drevvikens strand. Planen skapar ett attraktivt, sjönära bostadsområde i området som tidigare inrymt Farsta sjukhem.

Planerade arbeten 2024 till 2025

Under våren 2024 påbörjade staden sitt avslutande arbeten för projektet som inkluderar följande arbetsmoment. 

 • Asfaltering av Åbrovägen och Ekebergabacken började under våren 2024.
 • Nybyggnation av trappan i parkområdet vid Viktor Hansons hus på Perstorpsvägen planeras att börja under sommaren 2024. 
 • Nybyggnation av en park vid Åbrovägen planeras börja under hösten 2024.
 • Plantering av växter i parken vid Åbrovägen planeras börja under våren 2025.

Begränsad framkomlighet och parkering

Under kortare perioder kommer det vara begränsad framkomlighet på dessa gator. Parkeringen kommer att vara tillfälligt avstängd när vi lägger ny asfalt. 

Störande arbeten

Det blir buller från en byggarbetsplats. Tyngre transporter kommer att gå till och från arbetsområdet och det kommer att låta mycket vid till exempel borrning och eventuella sprängningar. Arbeten kommer i huvudsak att utföras på vardagar mellan klockan 06.30–16.00. Störande arbeten kan komma att utföras även kvällar och helger, men kommer då att aviseras i förväg.

Parkering vid Ekebergabacken

I och med att Ekebergabacken har blivit smalare har gatuparkeringen tagits bort. Information har gått ut till boenden om att det fram tills att parkeringsgaragen är klara kommer vara begränsat med antalet parkeringsplatser i området.

Både Viktor Hanson och Familjebostäder bygger garage under sina hus som ska förse de nya kvarteren och boende med parkeringsplatser. Det kommer även att finnas bil- och cykelpool i området samt god tillgång till cykelparkering.

Längs med Ekebergabacken planeras det inte för några parkeringsplatser, förutom privata parkeringsplatser.

När vi bygger nya bostäder i Stockholm följs stadens krav på parkeringsplatser för de nya bostäderna. Detta innebär 0,3–0,6 parkeringsplatser/bostad, medan det för studentbostäderna ligger det på 0 enligt stadens budget. Ambitionen är att det ska vara enkelt att leva utan bil. I enlighet med detaljplanen ska boende i de nya husen parkera sina bilar i garage eller tillhörande parkeringsanläggning.

Idag finns parkeringsplatser vid Hökarängsbadet. Hänvisning till hyresvärd angående andra alternativ för parkering.

Skyltar sitter uppe för att beskriva var och hur parkering på gator får ske. Gatan är inte utformad för parkering på stadens mark och vi kommer att utöka övervakningen under en period för att komma till rätta med problemet med felparkerade fordon.

Bilder

Flerbostadshus i vitt, människor och bilar i rörelse, illustration.
Studentområde. Illustration: Arkipol.
Tre vita flerbostadshus, människor i rörelse, illustration.
Norra bebyggelsen. Illustration: Arkipol.
Vy mot flerbostadshus i nivåer, bakom motorväg och grönområde, illustration.
Studentområde, vy från söder, Nynäsvägen. Illustration: White Arkitekter.
Bostadshus i nivåer bakom träddunge, illustration.
Studentområde, vy från söder. Illustration: Arkipol.

Förslaget innehåller cirka 700 bostäder samt förskolor och verksamhetslokaler. Cirka 240 av bostäderna planeras som studentbostäder. Planen förutsätter att den befintliga sjukhemsbyggnaden rivs.

Familjebostäder bygger 570 hyresrätter varav 240 i studentboende och två garage. I ett av kvarteren kommer en förskola att byggas med fyra avdelningar. Byggnadsfirman Viktor Hanson bygger 121 lägenheter i bostadsrättsform med tillhörande underjordiskt garage. SISAB kommer på den nuvarande förskoletomten bygga en ny förskola med sex avdelningar. Innan dess ska den befintliga förskolan rivas.

Ett höghus på 17 våningar med studentbostäder etablerar ett landmärke som ger området identitet. Bebyggelsen ska utformas för att ta tillvara läget på höjden och möjliggöra utblickar mot Drevviken. För att skapa ytterligare boendekvaliteter ges området en grön karaktär med en kvarterspark centralt i området, gröna stråk och sparad natur mellan husen i kantzonerna.

Grodpassage under Perstorpsvägen

Under Perstorpsvägen har man anlagt groddjurspassager i form av två tunnlar med cirka 100 meter emellan, som blev klara under sommaren 2021. Groddjurens livsmiljöer är idag fragmenterad då vägar och annan infrastruktur förhindrar deras vandringar mellan småvatten och sjöar för parningslek och vinterdvala. Perstorpsvägen utgör idag ett sådant hinder som antingen leder till att grodorna riskerar att bli överkörda eller att platserna för parning eller vinterdvala inte nås. Grodpassage och groddammar är en del av en större satsning för att förstärka groddjurens livsmiljö.

Byggande av liten tunnel under jord, fotografi.
Groddjurspassager under Perstorpsvägen.

Området

I närheten pågår fler stadsutvecklingsprojekt såsom till exempel Karlsviks strand, intill Hökarängsbadet. Där planeras cirka 750 bostäder, en F–6-skola, en förskola, ett parkeringshus, ett allmänt torg och en utveckling av parkerna i området.

I översiktsplanen för Stockholm lyfter staden särskilt fram fyra områden som är viktiga att utveckla. De kallas fokusområden och Farsta är ett av dessa. Stadsdelsområdet har ett unikt naturskönt läge, goda kommunikationer och tillgång till ett regionalt service- och verksamhetscentrum.

Preliminär tidsplan

 • 2018: Projektstart, rivning och markarbeten.
 • 2019–2023: Byggnation av fastigheter.
 • 2021: I januari 2021 revs den befintliga förskolan för att ge plats åt en ny som byggs av SISAB, som kommer bli klar under 2022.
 • 2022: Gatuarbeten påbörjas och kommer att ske etappvis. Första etappen är finplanering av Perstorpsvägen med preliminär start i juni. I augusti påbörjas gatuarbeten på Åbrovägen.
 • 2025: Parkarbeten färdigställs och preliminärt färdigställande för hela projektet.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och planeringen för byggande och byggande kan påbörjas. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar i planarbetet.

Byggaktörer

För byggnationen av bostäder, verksamheter och förskolor ansvarar byggaktörerna

 • Familjebostäder tillsammans med White Arkitekter
 • Byggnadsfirman Viktor Hanson tillsammans med Joliark
 • Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) tillsammans med Aperto Arkitekt.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Helena Rosander
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 415

Projekt i Farsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad