Vy mot flerbostadshus med fasad i grönt, grönytor, trottoar, människor i rörelse, illustration.
Kvarter Hammarö: Illustrationsbild för bebyggelse Hammarö sett från Nykroppagatan österut. Illustration: ÅWL Arkitekter.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder vid Nykroppagatan

Farsta

Detaljplanen möjliggör för cirka 220 nya lägenheter i ett flertal flerbostadshus varav 80 lägenheter byggs enligt Stockholmshusmodellen. Nykroppagatan planeras att smalnas av och omvandlas till en stadsgata med fokus på gång- och cykeltrafik.

Bilder

Punkthus i vitt längs med gata, illustration.
Kvarter Dillö: Illustrationsbild för bebyggelse längs Ölmevägen sett från vändplanen i sydväst. Nykroppagatan.
Vy mot punkthus, i förgrunden syns en lekplats med gungställning, illustration.
Kvarter Dillö: Illustrationsbild för bebyggelse längs Ölmevägen sett från gården på fastigheten Dillö 2 och 3. Illustration: HOW Arkitekter.
Vy mot flerbostadshus med grön fasad längs med gata, människor i rörelse, illustration.
Kvarter Hammarö: Illustrationsbild för bebyggelse längs Nykroppagatan sett från korsningen Ölmevägen västerut. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Vy mot flerbostadshus i korsning med fasad i trä, människor i rörelse, illustration.
Kvarter Svartlöga och Lagnö: Illustrationsbild för bebyggelse sett från Nykroppagatan västerut. Illustration: In Praise of Shadows Arkitektur AB.

Nykroppagatan utgör en viktig länk mellan Magelungens strand och Farsta centrum. Förslaget innebär att en ny rad med flerbostadshus placeras utmed Nykroppagatans norra och västra sida, mellan korsningen Nykroppagatan/Ölmevägen i öster fram till bron över Magelungsvägen i väster.

För att rymma den nya bebyggelsen förskjuts Nykroppagatans läge söderut och gatans sektion omfördelas för att ge utrymme för trädplanteringar samt gång- och cykelbanor. Byggnadernas höjder anpassas till befintliga hus.

Stadsgata med bebyggelse

Programmet för Tyngdpunkt Farsta ligger till grund för detaljplanearbetet. Planförslaget utgår från programmets principer att skapa en stadsgata med bebyggelse som vänder sig mot gatan.

Bilder

Vy mot flerbostadshus i korsning med fasad i trä, människor i rörelse, illustration.
Kvarter Svartlöga och Lagnö: Bebyggelse sett från Forshagagatan mot Nykroppagatan. Illustration: In Praise of Shadows Arkitektur AB.
Gångväg med vy mot flerbostadshus med fasad i trä, längs med gata, illustration.
Kvarter Svartlöga och Lagnö: Bebyggelse sedd från järnvägsbron mot Nykroppagatan. Illustration: In Praise of Shadows Arkitektur AB.
Flerbostadshus med fasad i trä, balkonger längs hela fasaden på en sida, illustration.
Kvarter Svartlöga och Lagnö: Bebyggelse sett från Värmlandsvägen mot Nykroppagatan. Illustration: In Praise of Shadows Arkitektur AB.
Illustrationsplan över området med nya kvarter markerade med siffror.
Illustrationsplan som visar den föreslagna bebyggelsen och Nykroppagatans nya placering. 1. Kvarter Svartlöga och Lagnö, 2. Kvarter Hammarö, 3. Kvarter Dillö. Illustration: Land Arkitektur AB.

Tidsplan

 • Samråd 20 februari–20 mars 2018
 • Granskning 9 oktober–6 november 2019
 • Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige i december 2021
 • Detaljplanen vann laga kraft den 11 juli 2023 och kan verkställas
 • Byggstart markarbeten tidigast 2025
 • Byggstart bostäder tidigast andra halvan av 2027. 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och planarbetet är avslutat. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planeringsarbetet som skett.

Byggaktörer

 • Familjebostäder
 • Svenska Hem i Bromma
 • Fastighets AB Erik Dahl
 • Togo Danielsson Byggnads AB.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Nora Al Dewany
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 520

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Stockholmshusen

Projekt i Farsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad