Vy från Magelungsvägen, kvarter B. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Vy från Magelungsvägen, kvarter B. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Projekt Planerat

Farstarondellen

Farsta strand

Cirka 300 bostäder, LSS-boende samt verksamhetslokaler föreslås vid den nuvarande cirkulationsplatsen mellan Farstavägen, Magelungsvägen och Hagforsgatan i Farsta.

Projektfakta

300 bostäder vid Magelungsvägen

Planområdet som ingår i Tyngdpunkt Farsta, ligger nära kollektivtrafik och består av en stor cirkulationsplats, gatumark, gång och cykelbanor samt viss natur. Målet är att stärka det strategiska sambandet mellan Farsta centrum och Farsta strand. 

Cirkulationsplatsen byggs om

I förslaget ersätts den befintliga cirkulationsplatsen av en mindre skrymmande trafiklösning – två trevägskorsningar. Magelungsvägen placeras längre norrut närmare Nynäsbanan för att möjliggöra bebyggelse.

Magelungsvägens östra del föreslås kopplas ihop med Farstavägen, vilket tydliggör dess funktion som infart till Farsta centrum.

Entré till Farsta centrum

Den nya bebyggelsen innebär byggnader som kantar gatorna. Gaturummet stärks och formar en tydlig entré till Farsta centrum. 

Tryggare miljöer

Ombyggnationen av cirkulationsplatsen, samt den nya bebyggelsen längs vägarna, bidrar till tryggare miljöer och förbättrar möjligheter att röra sig samt vistas i stadsmiljön. Med en genomtänkt och god detaljutformning, kan korsningarna bli en trygg och också trafiksäker lösning även för buss- samt motorfordonstrafik.

Se förslaget i 3D

Här hittar du en 3d-modell av förslaget: 

Här hittar du en 3D-modell av förslaget.

Farstarondellen - 3D-modell

Stockholm växer 

Förslaget bidrar för att uppfylla målet att bygga 140 000 bostäder till år 2030. Bostäderna är även en viktig del, för att uppnå de 45 900 bostäder som Stockholms stad åtagit sig att planera inom tunnelbanans influensområde till år 2030.

Tidplan

Start PM: december 2021
Samrådsperiod: 7 juni till 14 augusti 2023
Granskning: november 2024
Antagande i Stadsbyggnadsnämnden: juni 2025

Byggaktörer

  • Brabo Stockholm AB
  • Byggnadsfirman Erik Wallin AB
  • Wallenstam AB

Bildgalleri

Illustrationsplan med planområdets bebyggelseförslag indelade i tre kvarteren, A, B och C. Illustration: ÅWL Arkitekter
Illustrationsplan med planområdets bebyggelseförslag indelade i tre kvarteren, A, B och C. Illustration: ÅWL Arkitekter
Vy från Magelungsvägen, kvarter B. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Vy från Magelungsvägen, kvarter B. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Vy från Farstavägen med parken, gång- och cykelbana samt kvarter C och B i bakgrunden. Illustration: Kjellander och Sjöberg.
Vy från Farstavägen med parken, gång- och cykelbana samt kvarter C och B i bakgrunden. Illustration: Kjellander och Sjöberg.
Vy från Magelungsvägen med kvarter C och B i bakgrunden. Illustration: Kjellander Sjöberg.
Vy från Magelungsvägen med kvarter C och B i bakgrunden. Illustration: Kjellander Sjöberg.
Vy mot Magelungsvägen väst, kvarter A och B. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Vy mot Magelungsvägen väst, kvarter A och B. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Vy från parken, kvarter B. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Vy från parken, kvarter B. Illustration: ÅWL Arkitekter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Niklas Karlsson

Projektledare, exploateringskontoret

Roseana De Almeida

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Theodor Sundh

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad